Stavební povolení: Postup a právní aspekty

Stavební povolení: Postup a právní aspekty

Stavební povolení představuje typ správního rozhodnutí, kterým jsou povolovány nové stavby, provádění stavebních úprav nebo změn stavby, jako jsou nástavby a přístavby. V tomto článku bychom jej rádi představili a zaobírali se důležitými aspekty spojenými s procesem získání stavebního povolení a jeho právním rámcem. Pro úplnost sdělujeme, že tento článek vychází z právní úpravy zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon.

Co v následujícím článku zjistíte?

Zajímáte se o stavební řízení?

Kontaktujte nás

Obecně ke stavebnímu povolení

Stavební povolení je rozhodnutí vydané stavebním úřadem na základě řádně podané žádosti, které opravňuje žadatele provést konkrétní stavební úpravy nebo stavbu na určité parcele. Na rozdíl od ohlášení stavby, které se týká jednodušších staveb, stavební povolení zahrnuje důkladnější schvalovací proces a stanovuje přesné podmínky pro realizaci.

Stavební povolení se obecně vyžaduje u staveb všeho druhu bez zřetele na jejich stavebně technické provedení, účel a dobu trvání, nestanoví-li stavební zákon nebo zvláštní právní předpis jinak a vyžadují ho dále také změny staveb, jejichž provedení by mělo za následek překročení zákonem daných parametrů.

Podání žádosti o vydání stavebního povolení

Pro získání stavebního povolení je nutné podat žádost na příslušném stavebním úřadě, který na základě stavebního zákona prověří její kompletnost a přípustnost. Stavební úřad má mimo jiné povinnost vyřídit žádost v zákonné lhůtě. V jednoduchých věcech, zejména lze-li rozhodnout na základě dokladů předložených stavebníkem, rozhodne stavební úřad bez zbytečného odkladu, nejdéle však ve lhůtě do 60 dnů ode dne zahájení stavebního řízení; ve zvlášť složitých případech stavební úřad rozhodne nejdéle ve lhůtě do 90 dnů. V případě komplikací nebo námitek třetích stran však může být lhůta prodloužena.

Žádost o stavební povolení musí také obsahovat určité náležitosti, mezi které patří:

  • identifikační údaje o stavebníkovi a o pozemku
  • základní údaje o požadovaném záměru, jeho rozsahu a účelu, způsobu a době provádění
  • údaj o tom, kdo bude stavební záměr provádět
  • vyjádření vlastníka sousední nemovitosti, je-li třeba, aby umožnil provedení stavebního záměru ze své nemovitosti
  • u dočasné stavby rovněž dobu jejího trvání a návrh úpravy pozemku po jejím odstranění.

Zároveň k ní musí stavebník připojit např. návrh plánu kontrolních prohlídek stavby, závazná stanoviska, popřípadě rozhodnutí dotčených orgánů nebo jiné doklady podle zvláštních právních předpisů nebo tohoto zákona. Toto může být vyžadováno například v situaci, kdy se stavba či plánovaný záměr nachází v záplavové oblasti, apod.

Hledáte informace o novém stavebním zákoně?

Pokračujte zde, nebo

nás kontaktujte

Co stavební povolení obsahuje?

V samotném stavebním povolení pak stavební úřad stanoví podmínky pro provedení stavby, a pokud je to třeba, i pro její užívání. Podmínky připraví zejména s ohledem na ochranu veřejných zájmů a stanoví také návaznost na jiné podmiňující stavby a zařízení, dodržení obecných požadavků na výstavbu, včetně požadavků na bezbariérové užívání stavby, popřípadě technických norem. Podle potřeby stanoví, které fáze výstavby mu stavebník oznámí za účelem provedení kontrolních prohlídek stavby. Důležité je také zmínit, že stavební úřad může do stavebního povolení zakomponovat podmínku pro užívání stavby, a to takovou, že je možno ji užívat pouze na základě kolaudačního souhlasu.

Podmínky stanovené stavebním úřadem v rámci stavebního nelze brát na lehkou vázku, jelikož jejich nedodržení může vést k vážným právním důsledkům. Stavební úřad má pravomoc udělovat pokuty za nedodržení povolení a v extrémních případech může nařídit až odstranění stavby jako takové nebo přinutit k nápravě nedostatků, tedy uvedení do stavu, který byl vymezen v samotné žádosti.

Platnost stavebního povolení

Po nabytí právní moci stavebního povolení stavební úřad zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace spolu se štítkem obsahujícím identifikační údaje o povolené stavbě. Pokud není vlastník stavby zároveň stavebníkem, zašle stavební úřad další vyhotovení také jemu. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci. Zde je nutno poukázat zejména na to, že soudní praxe dovodila, že stavba musí být pouze do dvou let zahájena, nikoliv dokončena. Je však důležité dávat si pozor také na to, aby se skutečně jednalo o zahájení stavby, jelikož např. pouhé navezení stavebního materiálu se za zahájení stavby nepočítá. V žádném případě však nedoporučujeme této skutečnosti zneužívat, jelikož by se mohlo jednat o obcházení práva. V neposlední řadě je nutné dbát také na případnou lhůtu pro dokončení stavby, kterou může stavební úřad vymezit v samotném stavebním povolení.

Dobu platnosti stavebního povolení může stavební úřad prodloužit na odůvodněnou žádost stavebníka podanou před jejím uplynutím. Podáním žádosti se staví běh lhůty platnosti stavebního povolení. Stavební povolení pozbývá platnosti též dnem, kdy stavební úřad obdrží oznámení stavebníka o tom, že od provedení svého záměru upouští; to neplatí, jestliže stavba již byla zahájena.

Zde je však nutno upozornit na připravovanou novelu stavebního zákona, která vstoupí v účinnost od roku 2024, kde je tato lhůta značně omezena. Nový stavební zákon totiž stanovuje, že povolení platí dva roky ode dne právní moci, nestanoví-li stavební úřad v odůvodněných případech dobu delší, nejdéle však pět let. Bylo-li provádění záměru zahájeno v době jeho platnosti, prodlužuje se doba platnosti na deset let ode dne právní moci povolení a zároveň povolení pozbývá platnosti také dnem, kdy stavební úřad obdrží oznámení stavebníka o tom, že od provedení svého záměru upouští.

Povolení však nepozbude platnosti v případě, jde-li o vyhrazené stavby, včetně staveb souvisejících a bylo-li provádění takovéto stavby zahájeno v době jeho platnosti.

Závěrem

Stavební povolení je zásadním krokem pro legální a řádnou realizaci stavebních záměrů. Jeho získání vyžaduje pečlivou přípravu a dodržení právních postupů zakotvených v českém právním řádu. Správné získání a dodržení stavebního povolení je klíčem k úspěšnému dokončení stavebního projektu bez právních komplikací a je tak nutné dbát na jeho pečlivou přípravu. Pokud však během stavebního řízení nebo realizace stavby nastanou právní problémy, můžete se obrátit na naši advokátní kancelář. Využít našich služeb lze také prostřednictvím naší služby Online advokát, a to z území celé ČR.

Využijte našich služeb, jsme tu právě pro vás.

Kontaktujte nás

Prezentované názory nejsou právní službou a nenahrazují právní radu v konkrétní věci. Jedná se o soukromé názory autora článku, nikoliv o vyčerpávající analýzu příslušné problematiky. Pokud řešíte konkrétní právní problém, obraťte se na nás pro další informace.

JUDr. Jan Fila

JUDr. Jan Fila

Studoval na právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Po studiu působil od roku 2012 jako advokátní koncipient v advokátní kanceláři v Olomouci a následně v Brně, kde po složení advokátní zkoušky v roce 2016 začal působit jako advokát. V roce 2014 složil rigorózní zkoušku na Masarykově univerzitě v Brně v oboru pracovního práva. Hovoří anglicky. Jan se zajímá především o právo občanské, trestní, pracovní a správní.

Další články