Jak postupovat při provádění díla

Jak postupovat při provádění díla

V tomto článku se budeme věnovat tomu, jak již ujednané dílo provádět. Samozřejmě realizace různých zakázek je pro mnoho řemeslníků, IT specialistů a dalších zhotovitelů denním chlebem, avšak vědí, jak potupovat správně po právní stránce věci?

Potřebujete informace ohledně smlouvy o dílo?

Kontaktujte nás

Co v následujícím článku zjistíte?

Dílo jako smluvní ujednání

Alfa a omega všeho je smlouva dílo, protože právě v ní by si smluvní strany měly ujednat, co je dílem myšleno, zejména jeho předmět a rozsah. Zhotovitel by zejména měl dbát zvýšené opatrnosti, pokud je předmětem díla oprava, či úprava věci objednatele, tedy například pokud se chystá pracovat na již stojící nemovitosti, nebo například pokud upravuje již spuštěnou webovou prezentaci. Může totiž docházet ke sporům o to, zda se u některých prací jedná o dílo samotné, či vícepráce.

Když byl zhotovitel dostatečně precizní při přípravě, během realizace se mu to posléze bohatě zúročí. Tímto se může vyhnout zcela zásadním problémům, které mohou způsobit i ztrátu nároku na zaplacení ceny díla, vzniku povinnost platit náhradu škody, nebo vzniku nároku na smluvní pokutu.

Chystáte se na velkou zakázku?

Nechce přijít o vložené finanční prostředky a práci? Potřebujete rychlou právní radu ohledně smlouvy o dílo? Pak je tu pro vás.

Online advokát

Kdo dílo provede?

Je celkem logické, že dílo bude provádět právě zhotovitel, který smlouvu o dílo uzavře, nebo že takové dílo bude prováděno pod jeho vedením. Samozřejmě, zhotovitel má právo provádět prostřednictvím svých zaměstnanců, anebo subdodavatele. Zákon umožňuje tuto variantu pouze v případech, kdy právě zhotovované dílo není vázáno na osobní vlastnosti zhotovitele, nebo není-li vzhledem k povaze díla zapotřební, aby jej podnikatel provedl osobně.

Existují tak i díla, jejichž provedení vyžaduje zvláštní osobní schopnosti zhotovitele a pak je k jeho provedení povinen on sám. Učebnicovým příkladem pak bývá zhotovení uměleckých děl, nebo schopnost zhotovitele vytvářet předmět díla v určité (velmi vysoké) kvalitě, která není v oboru běžná. Pokud u realizaci takových děl zhotovitel zemře, jako právnická osoba zanikne, nebo objektivně ztratí schopnost takové dílo provést, může spolu s tím zaniknout i závazek ze smlouvy o dílo.

Odpovídá zhotovitel za jinou osobu, kterou pověřil provedením díla?

Jednoduše ano, odpovídá. Z judikatury dokonce plyne, že i v důsledku porušením povinnosti takové osoby, může vzniknout závazek k náhradě škody přímo zhotoviteli.  Pokud taková osoba způsobí svou činnosti objednateli škodu, bude jí s největší pravděpodobností muset zhotovitel uzavírající smlouvu uhradit.

Při výběru spolupracujících osob je tedy nutno být nadmíru opatrný a mí vše správně smluvně ošetřeno, zejména cenu a rozsah subdodávky. Zhotovitelé ve stavebnictví by měli maximálně obezřetní ohledně solventnosti a plnění jejich závazků vůči zaměstnancům, kdy v krajním případě může vzniknout ručení za mzdové nároky zaměstnanců subdodavatele.

Jak má zhotovitel postupovat při realizaci díla?

Zákon předpokládá, že zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně, tedy v dle smluvních ujednání. Příkazy objednatele ohledně způsobu provádění díla je zhotovitel vázán, pouze v případě, kdy to plyne ze zvyklostí, anebo tak byl mezi stranami ujednáno.

Zhotovitel musí dílo provést s potřebnou péčí v ujednaném čase a obstará vše, co je k provedení díla potřeba. Za odpovědné provádění díla lze považovat především postup, kdy je dílo prováděno v souladu se smlouvou a zhotovitel s využitím svých schopností provede dílo tak, aby odpovídalo smlouvou požadovanému výsledku.

Dále zhotovitel ve sjednané době zajistí všechny věci nutné pro zhotovení díla a z nich pak dílo provede. Otázkou je pak, zda má takové zhotovitel zajistit opravdu vše. Hlavně v situaci, kdy je vyžadováno veřejnoprávní povolení k realizaci díla, typicky stavební povolení. V tomto ohledu je komentářová literatura poměrně nejednoznačná a spíše směřuje k doporučení toto ujednat přímo ve smlouvě o dílo.

V souvislosti s tím je vhodné mít na pamětí povinnost zhotovitele včas upozornit objednatele na nevhodnost objednatelových pokynu, či na nevhodnost věci předané k provedení díla objednatelem. Avšak z této povinnost zhotovitele existují určité výjimky.

Pokud si zhotovitel s objednatelem nedomluví konkrétní čas, má být dílo provedeno v době přiměřené. To obvyklé znamená v čase, ve kterém se dá obdobné dílo dokončit.

Pokud bylo ujednáno, do kdy má být dílo předáno, může jej zhotovitel odevzdat i dříve, než bylo dohodnuto.

Jaká práva a povinnosti má objednatel při provádění díla?

Objednatel má právo kontrolovat provádění díla. V případě, kdy zjistí, že zhotovitel porušuje svou povinnost při provádění díla, může požadovat, aby zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem.

Základní povinností objednatele, krom zaplacení ceny díla, je poskytnutí součinnosti nutné k provedení díla. Pokud objednatel zůstane pasivní, může mu zhotovitel určit přiměřenou lhůtu k jejímu poskytnutí. Uplyne-li lhůta marně, má zhotovitel právo podle své volby si buď zajistit náhradní plnění na účet objednatele, anebo, upozornil-li na to objednatele, odstoupit od smlouvy.

Proč trvat na písemné smlouvě o dílo?

Nespočet našich klientů se dostalo do situace, kdy jim jejich zákazník řekl, že pokud mu neukáže přesně ujednání ve smlouvě, nic platit nebude. Samozřejmě, i tato situace se dá vyřešit, ale smlouva v písemné formě by umožnila řešení pravděpodobně efektivněji, rychleji a levněji. V extrémních případech dokonce může dojit i situace, kdy podnikatel ztratí vůči spotřebiteli jeho nárok na cenu díla úplně, ačkoliv svoji část smlouvy bezezbytku splnit.

Pokud takto nechcete skončit i vy, mít řádně sepsanou smlouvu o dílo v písemné formě je dobrý základ toho, jak se problémům vyhnout.

Hledáte právní pomoc?

Kontaktujte nás

Prezentované názory nejsou právní službou a nenahrazují právní radu v konkrétní věci. Jedná se o soukromé názory autora článku, nikoliv o vyčerpávající analýzu příslušné problematiky. Pokud řešíte konkrétní právní problém, obraťte se na nás pro další informace.

JUDr. Jan Fila

JUDr. Jan Fila

Studoval na právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Po studiu působil od roku 2012 jako advokátní koncipient v advokátní kanceláři v Olomouci a následně v Brně, kde po složení advokátní zkoušky v roce 2016 začal působit jako advokát. V roce 2014 složil rigorózní zkoušku na Masarykově univerzitě v Brně v oboru pracovního práva. Hovoří anglicky. Jan se zajímá především o právo občanské, trestní, pracovní a správní.

Další články