Právní služby

Naše advokátní kancelář se sídlem v Brně poskytuje právní služby ve všech oblastech práva. Advokát Vám, krom uvedených příkladů právních služeb, může velmi efektivně pomoci najít řešení Vašich specifických právních problémů. Včasným vyhledání právní pomoci můžete předejít často velmi závažným důsledkům, jejichž řešení může být výrazně komplikovanější a rovněž značně nákladné.

Jak probíhá první schůzka?

V úvodních dvaceti minutách budete mít zcela zdarma prostor nám svůj právní problém nastínit. My Vám sdělíme naši představu o možném postupu ve věci, případně se Vás doptáme na další potřebné informace a představíme Vám předpokládaný rozsah a cenu právních služeb. Pokud se dohodneme, uzavřeme spolu písemnou smlouvu o právní pomoci a dáme se do řešení Vašeho případu. V některých případech Vás poprosíme, abyste nám potřebné podklady zaslali předem, případně si je přinesli s sebou.

 • Občanské právo

  V agendě občanského práva naším klientům nabízíme zejména správu a vymáhání jejich pohledávek. Rovněž jsem klientům schopni poskytnout poradenství při nakládání s nemovitostmi, a to včetně komplexního zajištění převodu. Rovněž se zabýváme i právem bytovým a nájemním. Pro naše klienty rovněž vymáháme i jejich nároky na náhradu materiální a nemateriální újmy. Dále klientům poskytujeme poradenství v oblasti ochrany osobnosti a s tím spojených nároků.

 • Rodinné právo

  V případě ukončení manželství jsme schopni Vám rychle a diskrétně pomoci s přípravou podkladů pro rozvod ve sporné i nesporné variantě. Dále vypořádat Vaše společné jmění manželů a připravit podklady pro úpravu poměru nezletilých. Rovněž jsme schopni poskytnout Vám poradenství týkající se úpravy režimu manželského majetkového práva.

 • Insolvenční právo

  Pokud se Váš dlužník nachází ve stavu úpadku, můžeme Vám pomoci se zahájením insolventního řízení na základě věřitelského insolventního návrhu. Vaši pohledávku přihlásíme do již zahájených insolvenčních řízení. Rovněž Vás můžeme zastoupit ve věřitelských orgánech. Pro dlužníky poskytuje právní služby spočívající v jejich zastupování při dlužnických insolvenčních návrzích, včetně návrhu na oddlužení.

 • Trestní právo

  Naše kancelář poskytuje klientům efektivní a diskrétní obhajobu v trestním řízení. Rovněž jsme schopni pomoci poškozeným s uplatněním jejich adhezních nároků. Klienty rovněž doprovázíme na podání vysvětlení u policejního orgánu. Po vykonání části trestu jsme rovněž schopni pomoci s návrhem na podmíněné propuštění z výkonu trestu odnětí svobody, nebo s návrhem na upuštění od zbytku trestu, zejména v zákazu činnosti spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel.

 • Obchodní právo

  V oblasti obchodního práva jsme schopni klientům připravit spolehlivou právní dokumentaci a právní analýzy postupu v konkrétní právní věci. Klientům rovněž můžeme pomoci při zakládání, změnách a zrušení obchodní korporací. Poskytujeme rovněž právní poradenství ve věcech zápisu subjektů do veřejných rejstříků. Dále se zabýváme sepisem směnek a s tím spojených právních jednání.

 • Správní právo

  Klientům poskytujeme zejména obhajobu v přestupkovém řízení, jakož i právní zastoupení v běžných správních řízeních. Samozřejmostí je zastoupení v řízeních před správními soudy.

 • Pracovní právo

  V oblasti pracovního práva se zabýváme zejména sepisem pracovních smluv a souvisejících dokumentů, a to včetně dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr. Rovněž jsme pro klienta schopni sestavit vnitřní předpisy a směrnice. Zaměstnancům i zaměstnavatelům jsme schopni poskytnout právní poradenství týkajících se ukončení pracovního poměru, zejména výpovědi, odstupného apod.

 • §

  Zastupování před orgány veřejné moci

  Našim klientům jsme ve shora uvedených právních oborech schopni poskytnout komplexní právní zastoupení před soudy a správními orgány. Chápeme, že každý klient je specifický, pro většinu z nich je však jednání před soudem nová zkušenost, se kterou bývá spojena určitá míra nejistoty. Proto je našim hlavním zájmem klienta takovým řízením bezpečně provést a poskytnout mu takovou jistotu při jeho rozhodování o postupu v řízení.

 • §

  Advokátní úschova

  Naše advokátní kancelář nabízí klientům služby advokátní úschovy finančních prostředků a listin. Při realizaci advokátních úschov striktně dodržujeme obecně závazné předpisy a smlouvu tak, aby finanční prostředky klienta byly v maximálním bezpečí. Samozřejmostí je oddělení finančních prostředků advokáta od finančních prostředků klienta na zvláštních bankovních účtech vedených u tuzemské banky.

 • §

  Další služby

  Pro naše klienty poskytujeme službu autorizované konverze dokumentů a lustrace osob v Insolvenčním rejstříku a Centrální evidenci exekucí.