Předání a převzetí díla

Předání a převzetí díla

Předání a převzetí díla představuje klíčový moment v rámci plnění smlouvy o dílo. Jedná se o formální akt, kterým zhotovitel předává objednateli dokončené dílo a objednatel toto dílo přebírá. Tato událost má dle občanského zákoníku důležité právní důsledky, a proto je důležité věnovat jí náležitou pozornost. Význam má tato zejména pro řemeslníky, živnostníky, některé programátory. Dle dikce zákona je dílo provedeno (tedy závazek zhotovitele ze smlouvy o dílo je splněn), je-li dokončeno a předáno. Pokud se strany nedohodnou jinak, je právě provedení díla podmínkou nároku zhotovitele na zaplacení ceny za dílo.

Specializované a srozumitelné právní poradenství pro menší podnikatele.

Kontaktujte nás

Co v následujícím článku zjistíte?

Dokončení díla

Dokončením díla se pak myslí předvedení jeho způsobilosti sloužit svému účelu. Konkrétní vlastnosti díla, které jsou pro objednatele klíčové, je dobré ujednat ve smlouvě. Pokud totiž není možné dovodit konkrétní účel ze smlouvy smlouvy, hodnotí se způsobilost užívání díla k účelu obvyklému. Obvyklý účel se však nemusí nutně shodovat s vizí objednatele a ten by si proto měl případné specifické požadavky ve smlouvě vymínit.

Předvedení díla samotného je pak individuální ve vztahu ke konkrétnímu dílu. V případě jednoduché opravy obuvi bude předvedení díla vypadat odlišně než předvedení komplikovaného softwaru pro technické výkresy. Obecně se však tato povinnost splní např. otestováním funkčnosti díla či jeho prezentací, případně ekvivalentem „zkušební jízdy“. Pokud je předmětem díla výroba a dodání věci řídí se předání věci obdobně ustanoveními o kupní smlouvě.

Předání díla

Předání díla se dle dikce zákona uskuteční odevzdáním věci kupujícímu, kterému umožní s věcí v místě plnění nakládat a včas mu to oznámí. Na povinnost zhotovitele předat dílo přímo navazuje povinnost objednatele dílo převzít. V praxi se často, zejména u složitějších děl, využívá tzv. předávacího protokolu, na jehož podepsání smluvní strany mohou řádné předání díla navázat. Ten slouží jednak k založení nároku zhotovitele na zaplacení ceny díla a rovněž právě k zachycení objednatelem vytýkaných vad. Sepsání předávacího protokolu je tak na místě rozhodně doporučit, aby se předešlo následným sporům mezi stranami.

Připravíme pro vás vzorovou smluvní dokumentaci a předávací protokoly, abyste se mohli bez starostí věnovat svým projektům.

Kontaktujte nás

Nabytí vlastnictví k dílu

Vlastnické právo k provedenému dílu se nabývá obecně jeho převzetím. Vzhledem k tomu, že momentem převzetí rovněž přechází i nebezpečí škody na věci, je na místě dané dílo náležitě zkontrolovat. Pokud objednatel dospěje k závěru, že dílo není bezvadné, může jej převzít s výhradami. Pokud své výhrady zhotoviteli nesdělí, pozbývá následně možnost úspěšně vytýkat zjevné vady a s tím spojené následky u soudu. O vadách díla a nárocích z nich plynoucí však v dalším článku.

Specialita pro stavby

Pokud je dílem stavba, uplatní se zvláštní zákonná úprava, podle které nemá objednatel právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady. Těmi se myslí drobnosti, které nejsou v poměru k ceně díla nijak nákladné na odstranění a nebrání užívání jinak bezvadného díla (jde často o kosmetické vady).

Závěr

Předání a převzetí díla představuje klíčový krok s důležitými právními důsledky, který vyžaduje pečlivou pozornost z obou stran. Objednatel by měl důkladně zkontrolovat kvalitu a funkčnost díla, zatímco zhotovitel by měl dbát na to, aby bylo řádně předáno pomocí předávacího protokolu. U staveb je nutné dodržovat specifické právní požadavky. Pro předejití nejasnostem a sporům doporučujeme obrátit se na právního odborníka.

Hledáte právní pomoc?

Kontaktujte nás

 

Prezentované názory nejsou právní službou a nenahrazují právní radu v konkrétní věci. Jedná se o soukromé názory autora článku, nikoliv o vyčerpávající analýzu příslušné problematiky. Pokud řešíte konkrétní právní problém, obraťte se na nás pro další informace.

Mgr. Přemysl Mužík

Mgr. Přemysl Mužík

Právo vystudoval na právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. V advokacii působí od roku 2012, kdy začínal jako praktikant a následně jako koncipient v jedné z tradičních brněnských advokátních kanceláří. V roce 2018 složil advokátní zkoušku a nyní působí jako samostatný advokát. Přemysl hovoří anglicky a poskytuje právní služby ve všech oblastech práva. Profesně se však zaměřuje zejména na právo občanské, obchodní, trestní, právo informačních technologií a směnečné právo.

Další články