Odpovědnost za dluhy společnosti s ručením omezeným

Odpovědnost za dluhy společnosti s ručením omezeným

V tomto článku se podrobněji zaměříme na otázku odpovědnosti za závazky v rámci společnosti s ručením omezeným (s.r.o.), přičemž zvážíme pozici společníků a členů vedení společnosti, tedy jednatelů. Tímto navazujeme na předchozí článek, v němž jsme srovnávali nejrozšířenější právní formy podnikání.

Přemýšlíte o založení společnosti s ručením omezeným?

Kontaktujte nás

Co v následujícím článku zjistíte?

K odpovědnosti za dluhy v s.r.o.

Jak již bylo uvedeno v minulém článku a jak dovětek „s ručením omezeným“ napovídá, odpovědnost společníků a ostatních zúčastněných za závazky firmy je výrazně omezena, nikoli však absolutně. Tato omezená odpovědnost je jednou z hlavních předností podnikání prostřednictvím s.r.o. oproti jiným podnikatelským formám, což je klíčový důvod pro jejich převládající počet v obchodním rejstříku.

Společnost s ručením omezeným nese odpovědnost za své závazky celým svým majetkem, podobně jako kterákoli jiná právnická osoba. To znamená, že k pokrytí dluhů věřitelům mohou být využity například finanční prostředky společnosti, stroje, vybavení či nemovitosti. Existují však případy, kdy mohou za dluhy firmy ručit její společníci a jednatelé, což věřitelům umožňuje požadovat uspokojení svých nároků přímo od nich. Podíváme se na tyto situace podrobněji.

Odpovědnost společníků s.r.o.

Je důležité rozlišovat mezi pojmy odpovědnost a ručení. Odpovědnost značí povinnost jedince plnit vlastní závazky, zatímco ručení nastupuje, když je někdo povinen plnit za závazky jiné osoby. Tedy, zatímco za vlastní dluhy odpovídáme sami, ručit můžeme pouze za dluhy jiných.

Společník s.r.o. ručí za dluhy společnosti svým osobním majetkem pouze do výše nezaplacené části svého vkladu, která je evidována v obchodním rejstříku v okamžiku první výzvy od věřitele. Pokud společnost má více společníků, ručí za dluhy společně a nerozdílně, bez ohledu na to, zda někteří společníci své vklady již splnili. Toto ručení je stanoveno zákonem a obvykle doprovází vznik společnosti nebo zvýšení základního kapitálu, a končí zápisem úplného splnění vkladů do obchodního rejstříku.

Začněte svou cestu podnikáním se všemi potřebnými informacemi!

Online advokát

Odpovědnost jednatelů s.r.o.

Jednatel, jako statutární orgán společnosti, zastupuje firmu navenek a ve vnitřní struktuře se stará o její obchodní vedení. Je povinen jednat s péčí řádného hospodáře a být loajální k firmě.

Porušení těchto povinností může vést k závazku nahradit společnosti vzniklou škodu, vydat prospěch získaný porušením povinností, nebo přinejmenším k odvolání z funkce.

Pokud jednatel nenahradí společnosti škodu, kterou způsobil porušením svých povinností, může věřitel požadovat od jednatele zaplacení dluhu společnosti do výše neuhrazené škody, pokud se nemůže domoci splnění přímo od společnosti.

Zvláštní případ ručení jednatele nastává, když někdo vykonává funkci jednatele i přes soudem udělený zákaz z důvodu opakovaného či závažného porušování povinností. V takovém případě jednatel ručí za veškeré dluhy firmy, které vznikly během období, kdy vykonával funkci navzdory zákazu.

Jednatel má také specifické povinnosti v případě úpadku společnosti, zejména pokud k němu přispěl porušením svých povinností. Soud může na návrh insolvenčního správce rozhodnout, že jednatel musí do majetkové podstaty společnosti vydat všechen prospěch, které obdržel, a to až dva roky zpětně před zahájením insolvenčního řízení. V případě konkursu může soud rozhodnout o povinnosti jednatele přispět do majetkové podstaty až do výše rozdílu mezi celkovými dluhy a majetkem společnosti.

Odpovědnost jednatele se dále týká i insolvenčního zákona, podle kterého musí jednatel nahradit škodu věřiteli, způsobenou porušením povinnosti podat insolvenční návrh po zjištění úpadku společnosti.

Jak pokračovat dále?

Zvažujete založení s.r.o. pro vaše podnikání, ale potřebujete pomoc? Pro další informace navštivte naše webové stránky nebo se přímo obraťte na nás. Nabízíme online právní poradenství za předem stanovených podmínek. Naši právníci jsou připraveni vám pomoci. Působíme z Brna, ale naše služby jsou dostupné po celé ČR. Další užitečné informace o podnikání naleznete také v našich ostatních článcích.

Hledáte právní pomoc?

Kontaktujte nás

Prezentované názory nejsou právní službou a nenahrazují právní radu v konkrétní věci. Jedná se o soukromé názory autora článku, nikoliv o vyčerpávající analýzu příslušné problematiky. Pokud řešíte konkrétní právní problém, obraťte se na nás pro další informace.

JUDr. Jan Fila

JUDr. Jan Fila

Studoval na právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Po studiu působil od roku 2012 jako advokátní koncipient v advokátní kanceláři v Olomouci a následně v Brně, kde po složení advokátní zkoušky v roce 2016 začal působit jako advokát. V roce 2014 složil rigorózní zkoušku na Masarykově univerzitě v Brně v oboru pracovního práva. Hovoří anglicky. Jan se zajímá především o právo občanské, trestní, pracovní a správní.

Další články