Smlouva o dílo obecně

Smlouva o dílo obecně

V dnešním článku se pokusíme objasnit základní pojmy týkající se smlouvy o dílo. Každodenně uzavírá tento smluvní typ mnoho řemeslníků, "hodinových manželů", IT specialistů a dalších podnikatelů, ale vědí vůbec k čemu se zavazují? Kdo je to objednatel, zhotovitel a co je to dílo? Zejména definice díla zahrnuje celou řádu komplikovaných právních a faktických problémů, které si zde pokusíme aspoň nastínit.

Řešíte smlouvu o dílo?

Kontaktujte nás

Co v následujícím článku zjistíte?

Není dílo jako dílo

Dílem se rozumí věc hmotné či nehmotná, a dále údržba, oprava či úprava věci, nebo činnost podobného charakteru. Důležité je si rovněž uvědomit, zdali se v konkrétním případě nejedná spíše o kupní smlouvu. Hranice mezi smlouvou o dílo a kupní smlouvou nejsou ostré a často lidé uzavírají špatný typ smlouvy.

Smlouva se uzavírá mezi zhotovitelem a objednatelem a upravuje jejich vzájemná práva a povinnosti v souvislosti se zhotovením díla.

Kdo je to zhotovitel?

Zhotovitel je osoba, která dílo provádí samostatně na svůj náklad a nebezpečí. Zhotovitel tedy provede dílo s potřebnou péčí v ujednaném čase a obstará vše, co je k jeho provedení potřeba.

Ono nebezpečí spočívá zejména v tom, že zhotoviteli vzniká nárok na zaplacení ceny až v okamžiku předání hotového díla. Od zhotovitele se tedy očekává značná míra odbornosti a iniciativy. Samozřejmě ve smlouvě lze tyto aspekty vhodným způsobem ošetřit. Zhotoviteli, které nepostupuje řádně však reálně hrozí, že mu nikdy nevznikne nárok na cenu díla.

Vyhněte se problémům při realizaci díla

Konzultujte Váš projekt s námi!

Kontaktujte nás

A kdo je to objednatel?

Na druhá straně se nachází objednatel, který má povinnost hotové dílo převzít a zaplatit zhotoviteli jeho cenu. Objednatel je povinen vynaložit nutnou součinnost k provedení díla. Příkazy k provedení díla však může zhotoviteli udílet pouze pokud to plyne ze zvyklostí, nebo tak bylo mezi stranami ujednáno.

Náležitosti smlouvy o dílo

Smlouva o dílo by měla jasně stanovit, co se vlastně bude provádět, za kolik a kým. Zpravidla se zhotovitel zavazuje dílo zhotovit osobně či pod osobním dohledem.

Základem celé smlouvy o dílo je precizní vymezení díla samotného. V tomto ohledu jsou možnosti takřka nekonečné. Dílo je vhodné popsat jeho základními vlastnostmi např. od rozměrů, typu použitého materiálu, barvy apod. Samozřejmě ideální je mít přesnou projektovou dokumentaci, včetně výkresů.

S oblibou klientům říkáme, že ideální stav je, že dílo a jeho rozsah jsou ze smlouvy zřejmé běžnému člověku, které se na smlouvu podívá, zejména pak soudci.

V případě, že nějaká z těchto náležitostí bude opomenuta či vymezena neurčitě, vystavují se strany rizikům spočívajících s problémy s vícepracemi a cenou díla.

V tomto ohledu je nutno upozornit, že za realizaci díla odpovídá po celou dobu právě zhotovitel. Zejména on nese následky toho, že je dílo neprávně vymezeno, či naceněno. Zhotovitel může mít rovněž problém i v situaci, kdy dílo neprovádí v souladu se smlouvu a se zákonem. Proto je dobré si ujednat podmínky předem.

Stanovení ceny díla

Cena díla se dá se nastavit celkem třemi základními způsoby, které se dají dále individuálně upravit. Cena díla je ujednána dostatečně určitě, pokud je mezi stranami dohodnut alespoň způsob jejího určení. Základními typy jsou stanovení ceny pevnou částkou, rozpočtem anebo odhadem. Pevná částka se využívá primárně u jednoduchých děl – zhotovení stolu, malování. U složitějších děl je běžnější stanovení ceny rozpočtem či právě odhadem.

U posledně zmíněných typů stanovení ceny je na místě znovu zdůraznit nezbytnost vymezení konkrétnosti díla ve smlouvě. V některých případech může zhotovitel stanovenou cenu překročit, někdy zase nikoli. Někdy má právo na doplacení rozdílu v ceně a někdy nikoli. Je vždy potřeba reflektovat individuální situaci a domluvit se na přiměřeném způsobu stanovení ceny.

Máte v rukou smlouvu o dílo a nejste si jistí, zda jí podepsat?

Proberte jí s námi za předem daných podmínek. Jsme tu pro Vás.

Online advokát

Vícepráce? Více práce!

I zdánlivě perfektně naplánovaná stavba se může setkat s nepředvídanými okolnostmi, které vedou k nutnosti úprav rozsahu stávajícího díla. Tyto jsou označovány jako vícepráce a představují relativně častou součást stavebního procesu. Ačkoli se jim nelze zcela vyhnout, je s nimi nutno správně pracovat, aby se minimalizovaly případné komplikace. Vícepráce jsou často způsobeny chybnými informacemi ze strany objednatele, nečekané skryté vady projektu či třeba nový postup při výstavbě.

Kdo za ně ale odpovídá, tedy kdo je bude platit? Zákon obecně ukládá zhotoviteli povinnost upozornit objednatele na nevhodnost příkazu nebo věci předané objednatelem k provedení díla, pokud zhotovitel s vynaložením odborné péče mohl tuto nevhodnost zjistit. Ke zhotoviteli se zkrátka přistupuje jako k odborníkovi, který má být obeznámen s polem své působnosti. Pokud tedy zhotovitel v počátku nesprávně vyhodnotí rozsah díla, nebo například neodhalí rozpoznatelnou vadu projektové dokumentace, může nést náklady víceprací právě on.

Včasná identifikace je klíčová pro hladký průběh stavby a minimalizaci nákladů. Důležitá je primárně komunikace mezi stranami a důsledná dokumentace. S vícepracemi se však v realitě pojí spousty problémů – o tom, zda nastalo prodlení, zdali je založen nárok na smluvní pokutu apod. V případě dostatečně přesného vymezení díla ve smlouvě se však dají tyto následky dobře omezit.

Od více prací je pak vhodné odlišit situace, kdy se uzavírá nová smlouva o dílo, byť ale mezi stejnými stranami. Například objednatel požaduje obložit kachličkami koupelnu v přízemí a po týdnu zhotovitele požádá o obložení druhé koupelny v patře.

Jak postupovat dále?

Tento článek obsahuje jenom nepatrnou výseč problematiky, kterou smlouva o dílo představuje. Dále bychom mohli popisovat postup realizace díla, nabývání vlastnického práva k dílu, dobu realizace díla, předání a převzetí díla, realizaci zkoušek díla apod, avšak to je spíše na celou knihu než článek. Tato problematika je v podstatně nevyčerpatelná. Lze ale uzavřít, že je v nejvyšším zájmu každého zhotovitele mít sepsanou neprůstřelnou smlouvu o dílo.

Hledáte právní pomoc?

Kontaktujte nás

Prezentované názory nejsou právní službou a nenahrazují právní radu v konkrétní věci. Jedná se o soukromé názory autora článku, nikoliv o vyčerpávající analýzu příslušné problematiky. Pokud řešíte konkrétní právní problém, obraťte se na nás pro další informace.

JUDr. Jan Fila

JUDr. Jan Fila

Studoval na právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Po studiu působil od roku 2012 jako advokátní koncipient v advokátní kanceláři v Olomouci a následně v Brně, kde po složení advokátní zkoušky v roce 2016 začal působit jako advokát. V roce 2014 složil rigorózní zkoušku na Masarykově univerzitě v Brně v oboru pracovního práva. Hovoří anglicky. Jan se zajímá především o právo občanské, trestní, pracovní a správní.

Další články