Nový stavební zákon v kostce

Nový stavební zákon v kostce

Úž je to tady! Od Nového roku nabude účinnosti nový stavební zákon č. 283/2021 Sb., který přináší významné změny a aktualizace ve stavebním právu. Novela reaguje na aktuální potřeby a výzvy ve stavebnictví, s cílem zefektivnit a zjednodušit procesy spojené se stavbou. Stavební řízení by tak mělo být nově jednodušší a kratší, což je oproti současnému stavu plného papírování jistě značná úleva. Přinášíme vám tímto stručný přehled hlavních změn.

Co v následujícím článku zjistíte?

Zajímáte se o stavební řízení?

Kontaktujte nás

Účinnost nového stavebního zákona

Ačkoliv čtenář mohl nabýt přesvědčení o tom, že nový stavební zákon je normou v současnosti stanovící pravidla odvětví práva stavebního, není tomu tak. Zákonodárce, poměrně nekoncepčně, vložil do části zákona věnující se přechodným a závěrečným ustanovením hlavu V. S výjimkou takzvaných vyhrazených staveb definovaných jednou z příloh nového zákona, se ve věcech týkající se územního plánování a záměrů dle tohoto zákona, postupuje v přechodném období trvajícím do 30.06.2024, podle dosavadní právní úpravy, tedy zák. č. 183/2006 Sb., stavební zákon.

Zajímavostí pak je, že předchozí stavební zákon byl tím současně účinným zrušen.

Kompetence obecních a krajských stavebních úřadů se rozroste

Soustava současných stavebních úřadů se ruší a společně s nimi i specializované stavební úřady – vodoprávní, báňské apod. Jejich pravomoci nově převezmou obecní a krajské stavební úřady. To prakticky znamená mnohem méně komplikací pro stavebníky. Nově by se většina papírování měla odehrávat v jedné budově.

Jeden úřad – jedno řízení – jedno razítko

Pro co nejvyšší efektivitu a jednoduchost stavebního řízení vzniklo toto heslo. Dosavadní stav byl ovšem takový, že těch razítek a řízení bylo potřeba nespočet. Když si po novém roce budete chtít postavit vlastní dům, primárně vás bude zajímat řízení o povolení stavby. Dokonce, pokud si obstaráte souhlas všech sousedů a splníte další podmínky, může úřad dokonce vydat povolení ihned po podání žádosti v rámci zrychleného řízení.

Pokud bude žádost o povolení stavby zamítnuta, nově nebude moci odvolací stavební úřad rozhodnutí vydané podřízeným úřadem rušit a vracet, ale bude muset rozhodnout s konečnou platností. Nebudete tedy muset s jedním formulářem chodit tam a zpět pořád dokola.

Černé stavby

Novela zpřísňuje podmínky pro dodatečné povolení černých staveb, tedy staveb postavených bez povolení či v rozporu s jeho podmínkami. Pro dodatečné zlegalizování takové stavby bude potřeba uhradit pokutu za přestupek a bude potřeba, aby stavba nevyžadovala žádné další rozhodnutí o povolení výjimky ze zákazů podle jiných předpisů. Současně stavba nesmí vyžadovat povolení výjimky z požadavků na výstavbu – tzn. musí být splněny odstupové vzdálenosti, požadavky na zastavěnost pozemku apod.

Územně plánovací dokumentace

Nově se bude povinně vyhotovovat v elektronické verzi a ve stejném jednotném standardu. Celá územně plánovací dokumentace na všech úrovních bude nově pořizována v jednotném procesu. Jedinou výjimku mají některá velká města, která mají možnost vydat si vlastní stavební předpisy.

Jednotné enviromentální stanovisko

Stávající rozhodnutí, vyjádření a stanoviska týkající se životního prostředí, která byla dosud vydávána na základě různých předpisů, budou nahrazena novým sjednoceným environmentálním stanoviskem, které zavádí nový zákon č. 148/2023. Tato změna představuje určitý stupeň integrace v oblasti životního prostředí, nicméně i nadále slouží jen jako podklad pro rozhodnutí stavebního úřadu.

Závěr

Cílem nového zákona má být stavební řízení zrychlit a zjednodušit. Nicméně už nyní zlí jazykové pochybují o naplnění tohoto cíle. Jak to bude vypadat v praxi se však ukáže již brzy, a tak nezbývá nic jiného než doufat, že bude efektivní. Nový zákon může být jen malým krokem pro stavební právo, ale také mílovým krokem pro všechny natěšené stavebníky a úředníky. Pokud v nové stavební úpravě tápete, dejte nám vědět, a my vás nasměrujeme.

Využijte našich služeb, jsme tu právě pro vás.

Kontaktujte nás

Prezentované názory nejsou právní službou a nenahrazují právní radu v konkrétní věci. Jedná se o soukromé názory autora článku, nikoliv o vyčerpávající analýzu příslušné problematiky. Pokud řešíte konkrétní právní problém, obraťte se na nás pro další informace.

JUDr. Jan Fila

JUDr. Jan Fila

Studoval na právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Po studiu působil od roku 2012 jako advokátní koncipient v advokátní kanceláři v Olomouci a následně v Brně, kde po složení advokátní zkoušky v roce 2016 začal působit jako advokát. V roce 2014 složil rigorózní zkoušku na Masarykově univerzitě v Brně v oboru pracovního práva. Hovoří anglicky. Jan se zajímá především o právo občanské, trestní, pracovní a správní.

Další články