Obhajoba řidiče v přestupkovém řízení: Promlčení přestupku

Obhajoba řidiče v přestupkovém řízení: Promlčení přestupku

Ještě poměrně nedávno byla obhajoba v řízení o přestupku v dopravě celkem nenáročnou záležitostí. Původní právní úprava totiž stanovila promlčení přestupku v jednoleté době. Člověk se nemusel chovat nikterak obstrukčně. Stačilo poslat delší vyjádření obviněného a správní orgány s vyšším počtem projednávaných přestupků již v tento okamžik nebyly schopné přestupek v této zákonné lhůtě projednat a rozhodnout o něm. Odpovědnost za přestupek tímto zanikla. Bohužel s příchodem nové přestupkové právní úpravy těmto postupům odzvonilo a nyní je potřeba vést řádnou obhajobu.

Řidičský průkaz v ohrožení?

Kontaktujte nás

Co v následujícím článku zjistíte?

Stále se přestupek promlčuje?

Stále platí, že odpovědnost za přestupky, nejen v dopravě, se stále promlčuje. Ve shodě s předchozí právní úpravou je délka promlčecí doby jeden rok a v případě přestupků, za které lze uložit pokutu aspoň 100.000 Kč tři roky. V případě přestupků v dopravě se tedy obviněného bude týkat zejména ta jednoletá hranice promlčení, avšak nelze vyloučit ani tu tříletou. Toto je dáno zejména tím, že zákonodárce volí u některých přestupků stále represivnější přístup a zvyšuje horní hranice pokut.

Kdy počíná promlčecí doba přestupku běžet?

Promlčení počíná běžet den následujícím pro dni spáchání přestupku, tedy v okamžiku, kdy pachatel ukončil jednání, kterým byl přestupek spáchán. Pokud je znakem skutkové podstaty takového přestupku jeho účinek, běží promlčecí doba první den následující poté, kdy takový účinek nastal.

Dále zákon rozlišuje i počátek promlčecích dob u pokračujících, hromadných a trvajících přestupků. K těmto případům je možno zjednodušeně uvést, že u těchto počíná běžet promlčecí doba odpovědnosti za takový přestupek posledním takovým útokem. Podstatné je také to, že pokud se pachatel dopustí vícero přestupků, promlčuje se každý zvlášť.

Blíží se promlčení vašeho přestupku?

Klienti v této situaci zvažují, jakou procesní strategii využít. My pomáháme rozhodnout se a získat jistotu ohledně dalšího postupu. Potřebujete vědět, jak zákon posuzuje hladiny alkoholu a drog  v krvi?

Online advokát

Může začít běžet promlčecí doba nová?

V zásadě ano. Právě v otázce stavění a přerušení promlčecí doby je největší rozdíl mezi současnou a předchozí právní úpravou. Pokud nastane zákonný důvod, promlčecí doba se zastaví a po jeho odpadnutí pokračuje dále ve zbývající délce. Promlčecí doba vůbec neběží po dobu, kdy bylo vedeno pro tentýž skutek trestní řízení, soudní řízení správní, anebo trvalo podmíněné upuštění od uložení správního trestu. Pokud je tedy pro stejné jednání pachatele vedeno trestní řízení, nepočíná běžet promlčecí doba přestupku, dokud není trestní řízení pravomocně skončeno.

Dále promlčecí doba neběží ani v případě, kdy bylo řízení o přestupku přerušeno proto, že bylo možné očekávat uložení trestu obviněnému z přestupku za jiný skutek v trestním řízení, přičemž správní trest, který lze uložit v řízení o přestupku, je bezvýznamný vedle trestu, který by bylo možné uložit v trestním řízení. Toto ustanovení se typicky uplatní v situaci, kdy je pachatel stíhán za závažný přestupek v dopravě spočívající v usmrcení z nedbalosti v trestním řízení, a nakonec je zproštěn. Stále však může být stíhán za méně závažné přestupkové jednání spočívající například v překročení rychlosti apod.

Může běžet promlčecí doba znovu?

Zákon mimo to navíc upravuje i přerušení promlčecí doby. V podstatě to znamená, že původní promlčecí doba skončí a počne běžet nová v celé její zákonné dálce. První důvodem je to, že správní orgán oznámení zahájení řízení o přestupku pachateli, dále vydáním rozhodnutí, jímž je obviněný uznán vinným. Stejný účinek má i doručení příkazu.

Ve své podstatě to znamená, že se takto mohou jednotlivé promlčecí lhůty řetězit za sebe. Má to však jisté limity. Nejpozději se odpovědnost za přestupek promlčí do tří let od spáchání přestupku, resp. pěti let v případě přestupků s horní hranicí výše pokuty ve výši minimálně 100.000 Kč.

Příklad promlčení přestupku

Řidič byl dne 15.06.2023 hlídkou Policie ČR zastaven z důvodu překročení maximální povolení rychlosti. Jelikož se jednalo o překročení rychlosti o více než 40 km/h v obci, nebylo možno věc vyřešit v řízení na místě a musela být postoupena správnímu orgánu. První promlčecí doba začne běžet dne 16.06.2023. Aby odpovědnost pachatele za přestupek nezanikla, musí správní orgán oznámit pachateli zahájení řízení o přestupku nebo vydat příkaz se správním trestem do 16.06.2024.

Pokud tak neučiní, odpovědnost pachatele za takový přestupek zanikne. V opačném případě se tato doba přerušuje a počíná běžet nová roční doba, kterou má správní orgán na to, aby přestupek projednal ve správním řízení. Zejména tedy aby vyslechl obviněného z přestupku, svědky a zajistil další důkazy apod. V našem případě byl obviněnému dne 25.09.2023 doručen příkaz, což způsobilo opětovné přerušení běhu promlčecí doby a počátek běhu nové, které tentokrát skončí dne 25.09.2024.

Obviněný podal proti rozhodnutí o přestupku dne 04.10.2023 odpor. Po zrušení příkazu uznal správní orgán rozhodnutím ze dne 07.12.2023 obviněného opět vinným a uložil mu pokutu a zákaz činnosti. Tímto se původní promlčecí doba opět přerušila a počala běžet nová, končící dne 07.12.2024, ve které musí rozhodnout nadřízený správní orgán o odvolání, které obviněný podal dne 20.12.2023. V případě, že odvolací orgán rozhodnutí zruší, musí být znovu rozhodnuto v době do 07.12.2024.

Celkově však promlčecí doba takového řízení nesmí překročit tři roky, tedy takový přestupek se nejpozději promlčí dne 16.06.2026, avšak s výjimkou existence zákonného důvodu pro stavení promlčecí doby.

Závěr

Zakládat celou strategii obhajoby v přestupkovém řízení pouze na možném promlčení není dnes příliš dobrý nápad. Zvlášť za situace, kdy hrozí uložení správního trestu zákazu činnosti, nebo vybodování. V takových případech je vhodné zabývat se zejména věcnou správností a zákonností důkazů opatřeních správním orgánem a zejména pak uplatnění všech zákonných práv, které obviněnému z přestupku zákon dává.

V případě, že budete chtít vaší situaci ve věci přestupku rychle a efektivně probrat s advokátem a zjistit vaše postavení, využijte naši službu Online advokát. Můžeme vám pomoci při řešení jednotlivých dílčích kroků obhajoby, nebo vás v přestupkovém řízení zastoupíme. Přehled námi nabízených služeb v případě obhajoby naleznete zde.

Využijte našich služeb, jsme tu právě pro vás.

Kontaktujte nás

Prezentované názory nejsou právní službou a nenahrazují právní radu v konkrétní věci. Jedná se o soukromé názory autora článku, nikoliv o vyčerpávající analýzu příslušné problematiky. Pokud řešíte konkrétní právní problém, obraťte se na nás pro další informace.

JUDr. Jan Fila

JUDr. Jan Fila

Studoval na právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Po studiu působil od roku 2012 jako advokátní koncipient v advokátní kanceláři v Olomouci a následně v Brně, kde po složení advokátní zkoušky v roce 2016 začal působit jako advokát. V roce 2014 složil rigorózní zkoušku na Masarykově univerzitě v Brně v oboru pracovního práva. Hovoří anglicky. Jan se zajímá především o právo občanské, trestní, pracovní a správní.

Další články