Mohu se domoci náhrady škody po státu?

Mohu se domoci náhrady škody po státu?

Byla vám způsobena škoda v důsledku nesprávného úředního postupu či třeba nezákonným rozhodnutím? Trval váš soudní spor příliš dlouho? Došlo ke zbytečným průtahům v řízení? Máte pravděpodobně nárok na náhradu škody, protože i stát je odpovědný za to, když někomu při výkonu státní moci způsobí škodu. Abyste na náhradu škody ale měli nárok, musí existovat nezákonné rozhodnutí nebo výše zmíněný nesprávný úřední postup, v jehož důsledku vám vznikla škoda či nemajetková újma. Za škodu je za podobných podmínek odpovědný nejeden stát, ale například i obce a kraje.

Jak poznám, že se mám na náhradu škody od státu nárok?

Nejčastěji však řešíme případy, kdy jsou klienti například nezákonně trestně stíhání. Nakonec jsou zproštěni viny a mají nárok na náhradu způsobené škody. Vzhledem k tomu, že v trestním právu není klasická náhrada nákladů řízení, tak jako v civilním řízení, vzniklé náklady Vám musí nahradit stát jako škodu. V praxi se pak nejčastěji jedná o náklady na právní zastoupení. Dále má poškozená osoba nárok i na náhradu nemajetkové újmy. To jsou pak nejčastěji případy zvýšeného stresu, duševních útrap, zdravotní následky apod. Hradí se však také ušlý zisk a skutečná škoda.

Také máte nárok na náhradu škody, pokud došlo k průtahům v řízení. To jsou případy, ve kterých úřad nebo soud promešká lhůtu k vydání rozhodnutí anebo když lhůta zákonem stanovená není, dojde k překročení lhůty přiměřené. Jaká je však doba přiměřená nikde není stanoveno, a tak záleží na individuálním posouzení.

Případů, ve kterých Vám stát může způsobit újmu je nespočet. Pokud i vás zájímá, zda máte nárok na náhradu škody vůči státu, můžete s námi tuto problematiku nezávazně konzultovat.

Kde mohu takovou náhradu škody po státu požadovat?

Bohužel neexistuje jednotné místo, který by řešil všechny nároky na náhradu škody způsobenou státem. Záleží totiž, jaký přesně úřad vám škodu způsobil. Pokud škodu způsobil soud nebo třeba soudní exekutor, je příslušným orgánem Ministerstvo spravedlnosti. Pokud však škodu způsobil třeba stavební úřad, náhrada škody se požaduje po Ministerstvu pro místní rozvoj.

Něco takového se mi stalo, ale je to už dlouho, budu mít pořád na náhradu škody nárok?

V takovém případě je potřeba zjistit, zda-li už váš nárok nebyl promlčen. Nárok na náhradu škody se promlčuje 3 roky od doby, kdy jste se o majetkové újmě dozvěděli. Objektivní lhůta je v tomto případě 10 let. Co se nároku na náhradu nemajetkové újmy týče, tam je zákon ještě přísnější a promlčecí lhůtu nastavil na 6 měsíců od doby, kdy jste se o újmě dozvěděli, resp. kdy řízení skončilo. Proto je nutné postupovat bezodkladně.

Kolik pak přibližně dostanu?

Výše odškodnění je individuální. Co se skutečné škody týče, tak ta se nahrazuje do výše toho, o co byl poškozený skutečně ochuzen. U ušlého zisku je situace komplikovanější, jelikož se řeší zejména možnost vzniku zisku v budoucnu. U nemajetkové újmy se věc řeší vždy individuálně. Záleží zejména na závažnosti vzniklé újmy. Co se ale například nezákonné vazby týče, tak pro tu Nejvyšší soud ve svém sjednocujícím stanovisku stanovil, že adekvátním odškodněním je částka 500 až 1500 Kč za jeden den trvání vazby.

Pokud ve Vašem řízení došlo ke neodůvodným průtahům, podle stanoviska Nejvyššího soudu je orientační částka k náhradě kolem 15 000 Kč až 20 000 Kč za jeden rok řízení, výjma prvních dvou let řízení. Opět je zde několik faktorů, které je potřeba posoudit. Zohledňuje se zejména celková délka řízení, složitost řízení, hodnotí se i postup orgánu veřejné moc. Na straně poškozeného jsou pak význámé zejména míra stresu a nejistoty, ve kterých v důsledku takového průtahu musí žít.

Jak to s výší odškodnění od státu v praxi vypadá ukazuje např. dokument zveřejněný Ministerstvem spravedlnosti, ve kterém naleznete seznam rozhodnutí, kterými bylo žalobcům přiznáno právo na peněžité zadostiučinění. Dostupný je zde.

Závěr

Ani stát není neomylný, a tak pokud jste se s něcím shora popsaným setkali můžete kontaktovat naši advokátní kancelář. Pomůžeme vám vyčíslit a uplatnin váš nárok na náhradu škody po státu.

Prezentované názory nejsou právní službou a nenahrazují právní radu v konkrétní věci. Jedná se o soukromé názory autora článku, nikoliv o vyčerpávající analýzu příslušné problematiky. Pokud řešíte konkrétní právní problém, obraťte se na nás pro další informace.

JUDr. Jan Fila

JUDr. Jan Fila

Studoval na právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Po studiu působil od roku 2012 jako advokátní koncipient v advokátní kanceláři v Olomouci a následně v Brně, kde po složení advokátní zkoušky v roce 2016 začal působit jako advokát. V roce 2014 složil rigorózní zkoušku na Masarykově univerzitě v Brně v oboru pracovního práva. Hovoří anglicky. Jan se zajímá především o právo občanské, trestní, pracovní a správní.

Další články