Darovací smlouva

Darovací smlouva

Darovací smlouva je jeden z nejrozšířenějším smluvních typů. Bez nadsázky je možno tvrdit, že daroval, nebo byl obdarován skoro každý. Málo kdo se však již zajímá o to, jaké má darovací smlouva podstatné náležitosti a jak vůbec probíhá kontraktační proces. Navíc většina lidí si v těchto případech zúží svoji představu ohledně této problematiky pouze na darovací smlouvu na nemovitost. To však ale není zdaleka vše, kde lze tento smluvní typ použít. Níže bychom si proto probrali, co je vlastně darovací smlouva a jak jí posléze platně uzavřít.

Informace ohledně darovací smlouvy pro vás

Kontaktujte nás

Co v následujícím článku zjistíte?

Pojem darovací smlouvy

Darovací smlouva je upravena v občanském zákoníku. Podstatná ustanovení k ní lze najít jednak ve zvláštní části závazkového práva a rovněž i v části obecné. Smyslem tohoto smluvního typu je bezplatný převod vlastnického práva k předmětu darování dárcem obdarovanému. Za darovaní lze rovněž považovat i jeho závazek předmět darování bezplatně převést do vlastnictví obdarovaného.

Pokud má být darovací smlouva platná, musejí obě smluvní strany jednat ve shodném úmyslu. Tedy dárce se zcela vědomě a bezúplatně vzdává svého vlastnického práva k předmětu darování a obdarovaný toto vlastnické právo přijímá s tím, že předmět darování nabývá bezúplatně.

Zákon navíc ještě rozeznává pojem společenská úsluha tzv. liberalita. V zásadě se jedná o situace, které vycházejí z běžného života, přičemž z jednání stran je patrno, že se nechtějí nijak smluvně vázat. Typickým příkladem bývá pozvání na jídlo apod.

Přečtěte si, jak nemovitost v žádném případě nedarovat

Zde naleznete příběh našeho klienta, v jehož případě se darování ukázalo být nesprávnou volbou.

Kontaktujte nás

Co lze převádět darovací smlouvou?

Typicky se bude jednat o věc v právním slova smyslu. Tedy věci movité a nemovité. Předmětem darování může být navíc i určité právo, či pohledávka. Jako příklad lze uvést například věcná břemena, práva stavby, patentová práva, autorská práva, podíl v obchodní společnosti apod.

Naopak předmětem darování nemůže být lidská práce, jelikož jí nelze oddělit o osoby, která ji vykonává. Předmětem darování nemůže být ani součást věci, pokud se nestala věcí samostatnou. Za darování nelze považovat ani jednostranné vzdání se práva, jelikož chybí právě ona dvojstrannost takového právního jednání.

Obáváte se možného nevděku obdarovaného?

Vztahy ve vaší rodině se mohou změnit. Jedinou ochranou je pak neprůstřelná darovací smlouva, samotný zákon dárce příliš neochrání. Potřebujete rychlou právní radu? Pak je tu pro vás

Online advokát

Strany darovací smlouvy

Stranou darovací smlouvy může být vždy fyzická osoba – člověk, nebo právnická osoba. Zákon v těchto případech může přiznat subjektivitu i nenarozenému dítěti, pokud to vyhovuje jeho zájmům. Rovněž na obou stranách může vystupovat i vícero subjektů, jak dárců, tak i obdarovaných. Samozřejmě je nutné, aby jednající subjekty byly dostatečně svéprávné.

Drobným oříškem bývá v praxi darování, pokud se týká manželů mezi nimi navzájem. Ani předchozí právní úprava neupravovala zákaz darování mezi manžely, zvláště pokud se darování mělo jednat jejich výlučného majetku. Zejména za předchozí právní úpravy však praxe zastávala názor, že manželé si nemohou mezi sebou darovat hodnoty náležející do jejich společného jmění. Některé publikace ze současné komentářové literatury však tento postup nevylučují. Tento postup už je však nutno konzultovat s odborníkem. Navíc každá taková dispozice modifikující společné jmění musí být pod sankcí absolutní neplatnosti pořízena ve formě notářského zápisu.

Pokud se týče darování některému z manželů za trvání manželství, nebo oběma z nich třetí osobou, tak věc může posléze náležet do výlučného majetku jednoho z nich, nebo společného jmění. Zásadní v tomto ohledu bude zejména vůle dárce. Sama skutečnost, že dar má sloužit pouze jednomu z manželů není významná.

Pokud se týká situace, kdy manželé darují věc ze společného jmění třetí osobě, tak by se měli zejména zamyslet nad tím, zda se nejedná o situaci, kdy je potřeba, aby jednali o manželé společně, nebo aby jednal jeden se souhlasem druhého.

Jak postupovat dále?

Pokud uvažujete o uzavření darovací smlouvy jako dárce, nebo jako obdarovaný, neváhejte se obrátit na naší advokátní kancelář. S touto problematikou máme bohaté zkušenosti a jsme schopní najít řešení i pro Vás. Pokud byste chtěli další postup konzultovat rychle, diskrétně a za jasně daných podmínek, neváhejte využít naší služby Online advokát. Rovněž si přečtěte naše další články týkající se problematiky darovací smlouvy.

Hledáte právní pomoc?

Kontaktujte nás

Prezentované názory nejsou právní službou a nenahrazují právní radu v konkrétní věci. Jedná se o soukromé názory autora článku, nikoliv o vyčerpávající analýzu příslušné problematiky. Pokud řešíte konkrétní právní problém, obraťte se na nás pro další informace.

JUDr. Jan Fila

JUDr. Jan Fila

Studoval na právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Po studiu působil od roku 2012 jako advokátní koncipient v advokátní kanceláři v Olomouci a následně v Brně, kde po složení advokátní zkoušky v roce 2016 začal působit jako advokát. V roce 2014 složil rigorózní zkoušku na Masarykově univerzitě v Brně v oboru pracovního práva. Hovoří anglicky. Jan se zajímá především o právo občanské, trestní, pracovní a správní.

Další články