Závěť ve prospěch potomka

5. listopadu 2022 od xxx

Otázka

Budu potřebovat nějaké dokumenty pro sepsání závěti, ve které bych chtěla odkázat svůj byt mé dceři?

Odpověď

Pro to, abyste sepsala závěť nebudete potřebovat žádné další dokumenty. Pro závěť samotnou je zákonem vyžadována písemná forma. Občanský zákoník pak rozlišuje různé typy závětí, a to především závěť pořízenou soukromou listinou, závěť pořízenou ve formě notářského zápisu a závěť pořízenou s úlevami. Mezi závěti ve formě soukromé listiny patří závěť sepsaná vlastní rukou (tzv. holografická) nebo závěť nesepsaná vlastní rukou (tzv. alografická). Náležitostí holografické závěti je sepsání vlastní rukou zůstavitele a pak vlastní podpis zůstavitele. Závěť alografická pak sice nemusí být napsána vlastní rukou být nemusí, musí však také obsahovat vlastní podpis zůstavitele a u tohot podpisu musí být přítomni dva svědci. Svědek musí být starší 18 let, způsobilý k právním úkonům a také znalý jazyka v němž byla závěť sepsána. Lze také doporučit, aby k závěti byly připojeny podpisy těchto svědků a informace o nich, na jejíchž základě bude možné je identifikovat.
Výhodou závěti ve formě notářského zápisu je jistota pro zůstavitele, že pozůstalost bude skutečně projednána tak, jak zamýšlel. Navíc originál závěti zůstane u notáře, čímž dojde k vyloučení jakékoli neoprávněné manipulace se závětí.

Prezentované názory nejsou právní službou a nenahrazují právní radu v konkrétní věci. Jedná se o soukromé názory autora odpovědi, nikoliv o vyčerpávající analýzu příslušné problematiky. Pokud řešíte konkrétní právní problém, obraťte se na nás pro další informace.

Online advokát

Pokud si nevíte rady v podobné životní situaci, neváhejte se na nás obrátit. Poradíme Vám konkrétní právní kroky, kterými docílíme nejlepšího možného výsledku. I Váš problém má totiž velmi pravděpodobně řešení. Doporučujeme začít využitím některé ze služeb z nabídky online advokát. Jedná se rychlou, efektivní a dostupnou službu, která zároveň může mít na Vaši situaci zcela zásadní vliv.

Online advokát

JUDr. Jan Fila

JUDr. Jan Fila

Studoval na právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Po studiu působil od roku 2012 jako advokátní koncipient v advokátní kanceláři v Olomouci a následně v Brně, kde po složení advokátní zkoušky v roce 2016 začal působit jako advokát. V roce 2014 složil rigorózní zkoušku na Masarykově univerzitě v Brně v oboru pracovního práva. Hovoří anglicky. Jan se zajímá především o právo občanské, trestní, pracovní a správní.