Zrušení pracovního poměru ve zkušební době

Zrušení pracovního poměru ve zkušební době

Zkušební doba bývá dnes již zcela běžným prostředkem k vzájemnému oťukání zaměstnavatele a zaměstnance při sjednávání pracovního poměru. Dnes již prakticky nenajedeme oblast, v níž by institut zkušební doby nenalezl využití.

ÚČEL ZKUŠEBNÍ DOBY

Účel zkušební doby vyplývá přímo z jejího označení. Smyslem je tedy umožnit oběma stranám pracovněprávního vztahu si vzájemnou spolupráci vyzkoušet bez obav z toho, že by ukončení pracovního poměru bylo spojeno s nepřiměřenými obtížemi. Zde však zdůrazňuji, že ukončení pracovního poměru po skončení zkušební doby bývá výrazně obtížnější pro zaměstnavatele, neboť zaměstnanec má vždy právo ukončit pracovní poměr výpovědí bez nutnosti naplnění nebo uvedení výpovědního důvodu.

KDY A JAK SJEDNAT ZKUŠEBNÍ DOBU

Zkušební doba musí být vždy sjednána písemně, a to nejpozději v den, který byl v pracovní smlouvě sjednán jako den nástupu do práce. V případě vedoucího zaměstnance je pak nejzazším dnem ten, který byl uveden jako den jmenování na pracovní místo vedoucího zaměstnance. Zkušební doba tedy může být sjednána i po uzavření pracovní smlouvy, pokud má být den nástupu do práce až v budoucnosti. Později již zkušební dobu sjednat nelze.

JAK DLOUHO MŮŽE ZKUŠEBNÍ DOBA TRVAT

Zkušební doba může trvat nejdéle tři měsíce po sobě jdoucí ode dne vzniku pracovního poměru. V případě vedoucího zaměstnance může zkušební doba trvat nejdéle šest měsíců po sobě jdoucích ode dne vzniku pracovního poměru vedoucího zaměstnance. Zkušební dobu nelze žádným způsobem dodatečně prodlužovat, a to ani na základě dohody se zaměstnancem. Jedinou výjimku z uvedeného pravidla tvoří situace, kdy se zkušební doba prodlužuje o dobu celodenních překážek v práci, pro které zaměstnanec v průběhu zkušební doby práci nekoná a o dobu celodenní dovolené. Překážkami v práci se pak zpravidla rozumí pracovní neschopnost zaměstnance, nebo například pro přechodnou a nezaviněnou závadu způsobenou poruchou na strojním zařízení na straně zaměstnavatele.

Uvedené bývá předmětem nejen častých dotazů jak ze strany zaměstnanců, tak zaměstnavatelů, ale taktéž sporů mezi uvedenými. Zaměstnanci se často mylně domnívají, že je pracovní neschopnost takříkajíc ochrání před ukončením pracovního poměru ze strany zaměstnavatele. Opak je však pravdou a zaměstnanec tímto okamžité zrušení pracovního poměru maximálně oddálí.

ZRUŠENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU VE KUŠEBNÍ DOBĚ

Je-li v pracovní smlouvě (nebo písemně na zvláštní listině) sjednána zkušební doba, má za jejího trvání kterákoliv ze stran právo pracovní poměr ukončit bez udání důvodu. Terminologicky se tato situace označuje jako zrušení pracovního poměru ve zkušební době.

Takovéto zrušení pracovního poměru musí být písemné, nemusí však obsahovat žádné odůvodnění. Pracovní poměr skončí v den, kdy bylo oznámení o zrušení pracovního poměru doručeno druhé straně.

Za zmínku stojí také to, že zákon zaměstnavateli zakazuje zrušit pracovní poměr době prvních 14 kalendářních dnů trvání dočasné pracovní neschopnosti (karantény) zaměstnance. V praxi to znamená, že od patnáctého dne trvání pracovní neschopnosti již zaměstnanec není před zrušením pracovního poměru chráněn. Bez ohledu na toto pravidlo ale nadále platí, že zkušební doba se prodlouží o dobu pracovní neschopnosti zaměstnance.

Jak zaměstnanec, tak zaměstnavatel jsou povinni oznámení o zrušení pracovního poměru ve zkušební době druhé straně doručit. Doručování se řídí speciální úpravou v zákoníku práce. Jedná se o poměrně složitou právní úpravu. Obecně lze doporučit, aby zaměstnavatel doručoval předmětné oznámení přímo na pracovišti nebo, není-li to možné, tak osobně tam, kde zaměstnance zastihne. Doručování prostřednictvím pošty, datové schránky nebo e-mailem bývá vzhledem ke komplikované právní úpravě v zákoníku práce mnohdy neúčinné a takový postup doporučujeme vždy předem konzultovat s odborníkem.

Otázkám doručování v pracovněprávních vztazích se budeme podrobněji věnovat v dalším článku.

Pokud máte jakékoliv dotazy týkající se zrušení pracovního poměru ve zkušební době, neváhejte se na nás s důvěrou obrátit. Mnohdy krátkou konzultací můžete předejít velkým komplikacím, navíc v situaci, kdy pracovní právo je v otázkách ukončování pracovního poměru ze strany zaměstnavatele velmi přísné a více než kde jinde platí, že ďábel se skrývá v detailu.

ZÁVĚREM

Veškeré dotazy k ukončení pracovního poměru vám rádi zodpovíme a potřebné podklady pro Vás připravíme. Využíjte proto naší službu Online advokát.

Prezentované názory nejsou právní službou a nenahrazují právní radu v konkrétní věci. Jedná se o soukromé názory autora článku, nikoliv o vyčerpávající analýzu příslušné problematiky. Pokud řešíte konkrétní právní problém, obraťte se na nás pro další informace.

Mgr. Přemysl Mužík

Mgr. Přemysl Mužík

Právo vystudoval na právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. V advokacii působí od roku 2012, kdy začínal jako praktikant a následně jako koncipient v jedné z tradičních brněnských advokátních kanceláří. V roce 2018 složil advokátní zkoušku a nyní působí jako samostatný advokát. Přemysl hovoří anglicky a poskytuje právní služby ve všech oblastech práva. Profesně se však zaměřuje zejména na právo občanské, obchodní, trestní, právo informačních technologií a směnečné právo.

Další články