Výživné dítěte a možnosti jeho úpravy

Výživné dítěte a možnosti jeho úpravy

Problematika výživného je dosti široká, avšak v tomto článku se zaměříme výhradně na vyživovací povinnosti k dětem a časté otázky, které s ní souvisejí. Institut výživného mezi rodiči a dětmi slouží k zabezpečení oprávněných potřeb potomka. Pří jeho stanovování jsou brány v úvahu majetkové poměry všech zainteresovaných osob. Účelem výživného není pouze hrazení základních potřeb dětí, ale také zajištění dalších materiálních potřeb, jako je kulturní rozvoj, bydlení, a dokonce i možnosti spoření pro budoucnost.

Obecně o výživném

Je důležité zdůraznit, že výživné pro děti je primárně založeno na zásadě, kdy oba rodiče mají právo (a povinnost) pečovat o dítě v zásadě stejnou měrou. I když je dítě svěřeno do péče jednoho z rodičů, stále oba rodiče nesou odpovědnost za hrazení jeho potřeb. V případech, kdy rodiče žijí odděleně, opatrovnický soud obvykle jednomu z rodičů dítě svěří do péče, stanoví styk a druhého rodiče zaváže k placení výživného.

Výši výživného stanovuje příslušný opatrovnický soud na základě důkladného posouzení majetkových poměrů obou rodičů tak, aby bylo zajištěno spravedlivé a adekvátní zabezpečení dítěte. To umožňuje přizpůsobit výši výživného individuálním okolnostem každého případu.

Tato povinnost směřuje k zajištění důstojného života dítěte a zahrnuje nejen základní životní potřeby, ale také další nezbytné náklady, například školní potřeby a aktivity, jako jsou zájmové kroužky a podobně.

Může se výživné promlčet?

Občanský zákoník výslovně stanoví, že nárok na výživné se nepromlčuje, jedním dechem však dodává, že práva na jednotlivá opětující se plnění výživného promlčení podléhají. K promlčení samotného nároku na výživné dojít nemůže. Mohou se ale promlčet jednotlivé splátky výživného.

Pokud například rodič po druhém rodiči nevymáhal výživné na společné dítě např. deset let, promlčí se maximálně některé splátky výživného z minulosti, avšak tímto nezanikla možnost získat další nové splátky výživného v budoucnu.

Změna výše výživného

Celkem běžně nastávají situace, kdy je nutno korigovat výši již soudem stanoveného výživného. Čím je dítě starší, tím větší nároky zejména v oblasti vzdělávání a přípravy na budoucí zaměstnání má. Rovněž například může nastat situace, kdy se povinnému rodiči podstatně zvýší, či sníží jeho příjmy. K tomuto kroku lze však přistoupit i v jiných situacích.

Kdy je možné navrhnout změnu výše výživného

Ve všech těchto případech se musí jednat o podstatnou změnu okolností, které nastaly po předchozím rozhodnutí opatrovnického soudu. Tato změna by měla být relevantní a významná. Za typický příklad si můžeme uvést nástup na střední, či vysokou školu, onemocnění dítěte apod.

Návrh je samozřejmě vždy nutno podložit důkazy, které danou změnu okolností prokazují. Jednat se tak může například potvrzení o příjmech, finanční dokumenty, nebo lékařské zprávy. Návrh se poté podává k příslušnému obecnému soudu nezletilého a ten následně zjistí skutkový stav, danou situaci následně vyhodnotí a případně stanoví novou výši výživného.

Ačkoliv mohou navrhovat tento postup oba rodiče, nejčastější situací je, že o změnu, respektive zvýšení, stanovené výše výživného žádá rodič, kterému bylo dítě svěřeno do péče.

V okamžiku, kdy dítě nabude plné svéprávnosti, začíná povinný rodič platit přímo k rukám dítěte a zároveň se osobou, která může podat návrh na změnu výše výživného se, stává právě zletilé dítě. Zde je však nutno mít na paměti, že se jedná o již běžné civilní řízení, a to se všemi riziky s tím spojenými.

Závěrem

Současná právní úprava umožňuje soudům daleko větší flexibilitu a dovoluje zohlednit individuální potřeby každého případu. Je proto klíčové pečlivě promyslet a připravit všechny kroky, které směřují k úpravě, vzniku nebo zániku vyživovací povinnosti, a to včetně klíčových důkazů.

V takovémto případě se neváhejte obrátit na naši kancelář, kde jsme připraveni Váš případ individuálně konzultovat a vypracovat optimální strategii. V případě, že Vám nevyhovuje osobní schůzka, můžete využít našich dovedností formou služby Online advokát.

Prezentované názory nejsou právní službou a nenahrazují právní radu v konkrétní věci. Jedná se o soukromé názory autora článku, nikoliv o vyčerpávající analýzu příslušné problematiky. Pokud řešíte konkrétní právní problém, obraťte se na nás pro další informace.

JUDr. Jan Fila

JUDr. Jan Fila

Studoval na právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Po studiu působil od roku 2012 jako advokátní koncipient v advokátní kanceláři v Olomouci a následně v Brně, kde po složení advokátní zkoušky v roce 2016 začal působit jako advokát. V roce 2014 složil rigorózní zkoušku na Masarykově univerzitě v Brně v oboru pracovního práva. Hovoří anglicky. Jan se zajímá především o právo občanské, trestní, pracovní a správní.

Další články