Rozvodové papíry

Rozvodové papíry

Často se nás klienti ptají na tzv. "rozvodové papíry". V jednom z dříve publikovaných článků jsme se proto ctěnému čtenářstvu pokusili stručně popsat základy problematiky takzvaného „nesporného rozvodu“. Termín „nesporný rozvod“ je používán spíše laickou veřejností, z ryze praktických důvodů se k němu však často kloní i titulovaní právníci. Sám termín „nesporný rozvod“ by však mohl vyvolávat dojem, že mezi manžely nejsou žádné spory, což zpravidla u rozvádějících se manželů není zcela pravda. Vhodnější je proto spíše označení „konsenzuální rozvod“, tedy rozvod, na jehož podmínkách se manželé dohodli a rozhodli se k ukončení manželství přistoupit konstruktivně a za vzájemné součinnosti. V tomto článku se pokusíme blíže rozebrat podmínky, které je třeba ze strany účastníků řízení (tedy rozvádějících se manželů) splnit, aby soud mohl o rozvodu manželství přistoupit, aniž by zjišťoval příčiny jeho rozvratu. Dále se budeme věnovat některým důležitým procesním aspektům rozvodu manželství. Rovněž jsme pro naše klienty připravili balíček služeb, který zahrnuje sepis veškerých potřebných dokumentů a podání k soudu tak, aby konsenzuální rozvod proběhl bez jakýchkoliv komplikací.

Rozvod v poklidu a s minimem starostí

Kontaktujte nás

Co v následujícím článku zjistíte?

Samotné řízení o rozvod manželství se zpravidla zahajuje na návrh. Tento návrh bývá zpravidla písemný. Zákona však připouští, aby byl návrh podán přímo u příslušného soudu ústně do protokolu, byť ústní forma dnes bude spíše raritou. Návrh je třeba podat u věcně a místně příslušného soudu. Věcně příslušnými jsou pro tento typ řízení okresní soudy. Abychom čtenáře trochu zmátli, neopomeneme podotknout, že okresním soudem je v Brně Městský soud v Brně a v Praze plní roli okresních soudů příslušné soudy obvodní.

Ohledně místní příslušnosti je situace neméně složitá. Místně příslušným je zpravidla soud, v jehož obvodu mají nebo měli manželé poslední společné bydliště v České republice, tedy za situaci, kdy tohoto soudu bydlí alespoň jeden z manželů. Pokud takový soud není, je příslušný obecný soud manžela, který nepodal návrh na zahájení řízení, a není-li ani takového soudu, obecný soud manžela, který podal návrh na zahájení řízení.

Časové podmínky nesporného rozvodu

První podmínkou konsenzuálního rozvodu je, aby manželství trvalo alespoň rok. Tato doba se počítá ode dne sňatku do dne, kdy soud bude rozsudek o rozvodu manželství vyhlašovat. Toto nabývá na významu v situaci, kdy strany mají zájem vyřešit celou záležitost co nejdříve nebo v jejich případě v době podání návrhu ještě od uzavření manželství rok neuplynul.

Dále je pak třeba, aby spolu manželé alespoň půl roku nežili. Není však nezbytné, aby manželé nebydleli pod jednou střechou. Postačí, aby ono společné nežití bylo realizováno v pouze rovině partnerské a manželské.

Mějte na paměti, že nesporný rozvod je daleko méně časově a finančně náročný, než sporný rozvod!

Pro rozvádějící se manžele, kteří se spolu dokážou rozumně domluvit máme cenově zvýhodněné balíčky právních služeb pro nesporný rozvod. Pokud potřebujete rychlou poradu, je tu

Online advokát

Dohoda o vypořádání společného jmění manželů(SJM)

Nezbytné je rovněž to, aby rozvádějící se manželé předložili soudu písemnou dohodu o vypořádání jejich společného jmění, V té by měli sjednat osud majetkových hodnot, které tvoří jejich společné jmění. Posouzení toho, co je a co není ve společném jmění může být občas složité a my se tomu budeme věnovat v samostatném článku. Manželé by rovněž neměli zapomínat, že do společného jmění patří nejen majetek v podobě aktiv, ale i společné závazky (dluhy a další povinnosti). V této dohodě je rovněž prostor pro ujednání o tom, kde bude který z manželů v době po rozvodu manželství bydlet s důrazem na to, kdo bude případně bydlet v dosavadním společném bydlišti. upravit otázku případného výživného, které bude po stanovenou dobu hradit jeden z manželů druhému. Co manželé v dohodě nevypořádají bude rozděleno podle pravidel stanovených v zákoně. Jak bylo uvedeno výše, dohoda musí být písemná a podpisy účastníků musí být úředně ověřeny. Ověření podpisů zajišťujeme pro klienty přímo u nás v kanceláři a klienti proto nemusí absolvovat zvláštní cestu na poštu nebo k notáři. Je-li to třeba, poskytujeme klientům i advokátní úschovu peněz, listin a jiných majetkových hodnot v souvislosti s vypořádáním jejich společného jmění.

Dohoda o úpravě poměrů k nezletilým dětem

Pokud mají manželé nezletilé děti, je třeba aby se dohodli na úpravě poměrů k těmto dětem a soud jejich dohodu schválil. Je přitom nerozhodné, zda se společné děti narodili před uzavřením manželství nebo až z něj. Podoba dohody může být různá a hlavním kritériem, které soud při schvalování dohody zkoumá, je to, zda tato je v souladu se zájmem nezletilých dětí. Spektrum možných dohod je velmi široké, a to od výlučné péče jednoho z rodičů, přes péči střídavou až po péči společnou, kde soud de facto nechá vše na dohodě rodičů, aniž by do poměrů k dětem autoritativně zasahoval. O poměrech k nezletilým dětem v době po rozvodu rozhoduje soud ve zvláštním řízení. Této problematice bude věnován samostatný článek. Může nastat situace, kdy je řízení o rozvodu manželství zahájeno dříve, než soud rozhodne o poměrech k nezletilým dětem. V takovém případě soud manželství do pravomocného skončení řízení o poměrech k nezletilým dětem po dobu po rozvodu nerozvede.

Jak postupovat dále?

Veškeré dotazy ke konsenzuálnímu rozvodu vám rádi zodpovíme a potřebné rozvodové papíry pro Vás připravíme. Rovněž vás, pokud si to budete přát, na jednání u soudu zastoupíme. Příprava rozvodových papírů nám zabere maximálně pár dnů a vy si můžete ušetřit spoustu vypjatých situací a celou záležitost vyřešit korektně a diskrétně. Využíjte proto naší službu Online advokát.

Hledáte právní pomoc?

Kontaktujte nás

Prezentované názory nejsou právní službou a nenahrazují právní radu v konkrétní věci. Jedná se o soukromé názory autora článku, nikoliv o vyčerpávající analýzu příslušné problematiky. Pokud řešíte konkrétní právní problém, obraťte se na nás pro další informace.

Mgr. Přemysl Mužík

Mgr. Přemysl Mužík

Právo vystudoval na právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. V advokacii působí od roku 2012, kdy začínal jako praktikant a následně jako koncipient v jedné z tradičních brněnských advokátních kanceláří. V roce 2018 složil advokátní zkoušku a nyní působí jako samostatný advokát. Přemysl hovoří anglicky a poskytuje právní služby ve všech oblastech práva. Profesně se však zaměřuje zejména na právo občanské, obchodní, trestní, právo informačních technologií a směnečné právo.

Další články