Podmíněné odsouzení

Podmíněné odsouzení

Podmíněné odložení trestu odnětí svobody, lidově „podmínka“ je situace v trestním právu, kdy uložený trest odnětí svobody je podmíněné odložen na určitou zkušební dobu. V tomto článku vysvětlíme, v jakých případech lze trest odnětí svobody podmíněně odložit a jak taková situace ovlivní další život odsouzeného v několika klíčových ohledech.

Je proti vám vedeno trestní stíhání?

Kontaktujte nás

Co v následujícím článku zjistíte?

Jaký trest lze podmíněně odložit?

Zákonodárce každou skutkovou podstatu trestného činu ve zvláštní části trestního zákoníku ohodnotil zákonnou sazbou trestu odnětí svobody. Za každý trestný čin bez výjimky tedy může jít jeho pachatel do vězení. Zákon však stanoví, že trest odnětí svobody ve výměře do tří let včetně může být za splnění dalších podmínek podmíněně odložen. Jakýkoliv vyšší trest pak ze zákona musí být nutně spojen s jeho bezprostředním výkonem v příslušné věznici.

Rozhodujícími faktory pro podmíněné odložení trestu odnětí svobody jsou

  • poměry pachatele
  • jeho dosavadní život
  • prostředí, ve kterém žije a pracuje
  • okolnosti případu.

Prvotrestaný pachatel tedy bude mít výrazně větší šanci, že jeho trest bude podmíněně odložen na zkušební dobu než mnohonásobný recidivista. Rozhodující bude rovněž charakter trestné činnosti, které se pachatel dopustil. Lze proto předpokládat, že na podmínku dosáhne s větší pravděpodobností pachatel krádeže, podvodu nebo jiného trestného činu majetkového charakteru než pachatel znásilnění. Významné bude rovněž to, zda se jedná o trestný čin spáchaný z nedbalosti nebo úmyslně. Větší šanci, že nebude odsouzen k nepodmíněnému trestu má dále řádně pracující odsouzený, než osoba řekněme bezprizorní či jinak problematická. Roli bezesporu sehraje i chování odsouzeného v průběhu trestního řízení. Například platí, že přiznání k trestné činnosti patří mezi nejvýznamnější polehčující okolnosti, a to nikoliv pouze v otázce výměry trestu ale právě i ve způsobu jeho realizace.

Rovněž je třeba mít na paměti, že i v případě podméněného odsouzení je vyslovena vina pachatele a také může být pachateli uložena povinnost k náhradě škody, či bezdůvodného obohacení včetně případných nákladů poškozeného v trestním řízení.

Držíte v rukou rozsudek nebo trestní příkaz a hodila by se Vám rychlá rada?

Klienti v této situaci zvažují, zda vypovídat či nikoliv. My pomáháme rozhodnout se a získat jistotu ohledně dalšího postupu.

Online advokát

Zkušební doba

Pokud dle názoru soudu postačí uložení trestu odnětí svobody s podmíněným odkladem, stanoví výši takového trestu (v rozsahu maximálně do tří let) a určí zároveň délku zkušební doby. Zkušební doba musí být vždy přiměřená okolnostem případu a nesmí být delší než pět let a kratší než jeden rok. Soud navíc může uloženou podmínku zpřísnit dohledem Probační a mediační služby.

Povinnosti odsouzeného

Primární povinností odsouzeného je během zkušební doby vést řádný život a dodržovat další opatření, která soud stanovil (například zdržet se užívání návykových látek nebo návštěv sportovních utkání). To znamená nejen nepáchat trestnou činnost, ale odsouzený by se neměl dopustit ani přestupku. Měl by plnit své závazky a podle svých schopností hradit dluhy.

Pokud odsouzený řádný život nevede, může soud rozhodnout, že vykoná původně uložený trest. Kromě tohoto má soud rovněž možnost ve výjimečných případech rozhodnout, že dá odsouzenému ještě druhou (v některých případech i třetí) šanci za současného prodloužení zkušební doby, stanovení dohledu probačního úředníka a uložit další přiměřená opatření. Celková zkušební doba i po tomto prodloužení však nemůže přesáhnout již zmíněných pět let.

Podmíněně odložený trest odnětí svobody lze vnímat tak, že soud nemá v úmyslu nad odsouzeným takzvaně zlomit hůl a má za to, že si odsouzený zaslouží druhou šanci.

Co znamená, že se pachatel osvědčí?

Pokud soud po uplynutí zkušební doby nazná, že pachatel vedl řádný život, rozhodne, že se osvědčil. To pro něj znamená, že automaticky dojde k výmazu záznamu z rejstříku trestů a nadále je na něj třeba hledět, jako by nebyl odsouzen. Soud musí rozhodnout o tom, zda se pachatel osvědčil, nebo zda se trest vykoná do jednoho roku od skončení doby podmínečného odsouzení. Pokud tato doba uplyne aniž by soud rozhodl bez viny odsouzeného, uplatní se fikce toho, že k osvědčení pachatele došlo.

Závěrem

Odsouzení by toto dobrodiní soudu neměli brát na lehkou váhu a měli by skutečně dodržovat zmíněné povinnosti. Pokud je pachateli trestním rozsudkem rovněž uložena povinnost k náhradě škody, bude soud posuzovat i to, jak se pachatel k této povinnosti během zkušební doby postavil.

Obhajoba podmíněně odsouzených patří v naší kanceláři k běžné agendě. Pokud si nejste jisti, jak postupovat v případě, kdy hrozí riziko přeměny podmíněného trestu na nepodmíněný, neváhejte se na nás obrátit.

Využijte našich služeb, jsme tu právě pro vás.

Kontaktujte nás

Prezentované názory nejsou právní službou a nenahrazují právní radu v konkrétní věci. Jedná se o soukromé názory autora článku, nikoliv o vyčerpávající analýzu příslušné problematiky. Pokud řešíte konkrétní právní problém, obraťte se na nás pro další informace.

JUDr. Jan Fila

JUDr. Jan Fila

Studoval na právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Po studiu působil od roku 2012 jako advokátní koncipient v advokátní kanceláři v Olomouci a následně v Brně, kde po složení advokátní zkoušky v roce 2016 začal působit jako advokát. V roce 2014 složil rigorózní zkoušku na Masarykově univerzitě v Brně v oboru pracovního práva. Hovoří anglicky. Jan se zajímá především o právo občanské, trestní, pracovní a správní.

Další články