Odstoupení od smlouvy a jak na něj

Odstoupení od smlouvy a jak na něj

Při uzavírání smlouvy je vhodné myslet na to, jak dlouho nás bude zavazovat a jakým způsobem může být závazek ze smlouvy ukončen. Jednou z forem zániku závazků je odstoupení od smlouvy. Tuto formu zániku závazku obecně upravuje občanský zákoník, přičemž specifické podmínky, kdy může dlužník či věřitel od smlouvy odstoupit, jsou dále upraveny napříč ustanoveními u konkrétních závazkových vztahů.

Kdy lze od smlouvy odstoupit?

Obecně občanský zákoník dává možnost odstoupení od smlouvy v případech stanovených zákonem nebo pokud si takovou možnost strany závazku sami ujednají. Dále platí, že strana má možnost bez zbytečného odkladu od smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení smlouvy nebo poté, co z chování druhé strany nepochybně vyplyne, že k porušení smlouvy podstatným způsobem eventuelně dojde.

Jako podstatné porušení se v podstatě myslí situace, o které kdyby věřitel při uzavírání smlouvy věděl, danou smlouvu by vůbec neuzavřel. V praxi se tak můžeme s podstatným porušením setkat například u smlouvy o dílo, kdy výsledné dílo neodpovídá našemu zadání. Ku příkladu Vám zhotovitel místo slibovaných kvalitních solárních panelů nainstaluje jiné, několikrát levnější a zdaleka ne tak spolehlivé.

Co znamená odstoupení bez zbytečného odkladu?

Lhůtu k odstoupení od smlouvy stanoví zákon neurčitě. Od smlouvy je nutno odstoupit ve lhůtě „bez zbytečného odkladu“. Zda se tato lhůta pohybuje v rámci dnů, týdnu či dokonce měsíců je velmi důležitá otázka, avšak odpověď na ni bychom hledali obtížně přímo v zákoně.

Přestože nám zcela konkrétní odpověď neposkytne ani současná judikatura na toto téma, můžeme si všimnout, že soudy se přiklání spíše k variantě, kdy je nutno posuzovat tuto lhůtu v každém případě individuálně a s ohledem na konkrétní skutkové okolnosti. Dle našeho názoru se délka trvání této lhůty bude odvíjet zejména od časové náročnosti zkoumání důvodu rozhodného pro odstoupení, zejména pak k nutnosti zajištěné odborného stanoviska k jeho zjištění apod.

Odstoupení od smlouvy z pohledu spotřebitele

Obecně v českém právním řádu platí zásada ochrany slabší strany a není tomu jinak ani v tomto případě. Pokud tedy ve smlouvě vystupujete jako spotřebitel, můžete být o něco klidnější, jelikož Vám zákon dává k dispozici více možností, kdy a za jakých podmínek od smlouvy odstoupit.

Tato skutečnost se vyplatí zejména v případech, kdy uzavřete smlouvu mimo obchodní prostory podnikatele, smlouvu o spotřebitelském úvěru nebo smlouvu uzavřenou distančním způsobem (nejčastějším případem jsou nákupy přes e-shop). V takovýchto situacích máte (až na výjimky) možnost od dané smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů odstoupit, aniž byste museli udávat jakýkoliv důvod.

Co při odstoupení smlouvy očekávat?

Odstoupení od smlouvy určitě nebude smluvními stranami preferovaná varianta ukončení smluvního závazku. Primárně jde o to, že smlouvy mají být řádně splněny a nikoliv, aby se od nich odstupovalo.

První problém spočívá hned při oznámení, že od smlouvy odstupujete. Jakmile tak věřitel učiní, nemůže už tuto volbu sám změnit a pokud tedy k odstoupení dojde, závazek se ruší od počátku, tudíž jako by nikdy nevznikl. Odpadá tak právní důvod k plnění a je nutno mezi stranami vypořádat to, co bylo poskytnuto.

V praxi to může vypadat následovné – uzavřeli jste kupní smlouvu na věc, avšak ta měla podstatné vady. Při uplatnění práva z vadného plnění byl v důsledku např. neodstranitelnosti takové vady, zvolen nárok na odstoupení od smlouvy. Smluvní strany by si v takové situace měly vrátit veškeré plnění. Tedy kupující vrátí vadnou věc a prodávající vrátí peníze. Je tedy nutno vždy individuálně zvážit, zda je odstoupení vážně to správné řešení dané situace.

Přesto si nevíte rady?

Nezoufejte, neboť problematika je vskutku složitá a ve většině případech zcela individuální. Je tak těžké si být ve věci zcela jist. V případě, že jste osobou, která zvažuje odstoupení od smlouvy a nejste si jisti, zda splňujete obecné podmínky nebo dokonce jestli Vám tato příležitost neutekla z důvodu uplynutí lhůty, neváhejte se na nás obrátit. Naše advokátní kancelář je připravena s Vámi případ zkonzultovat a nalézt pro vás co nejpříznivější řešení.

Prezentované názory nejsou právní službou a nenahrazují právní radu v konkrétní věci. Jedná se o soukromé názory autora článku, nikoliv o vyčerpávající analýzu příslušné problematiky. Pokud řešíte konkrétní právní problém, obraťte se na nás pro další informace.

Mgr. Přemysl Mužík

Mgr. Přemysl Mužík

Právo vystudoval na právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. V advokacii působí od roku 2012, kdy začínal jako praktikant a následně jako koncipient v jedné z tradičních brněnských advokátních kanceláří. V roce 2018 složil advokátní zkoušku a nyní působí jako samostatný advokát. Přemysl hovoří anglicky a poskytuje právní služby ve všech oblastech práva. Profesně se však zaměřuje zejména na právo občanské, obchodní, trestní, právo informačních technologií a směnečné právo.

Další články