Jaké jsou Vaše možnosti, pokud Vám soud doručil trestní příkaz dle ust. § 314e odst. 1 trestního řádu

Jaké jsou Vaše možnosti, pokud Vám soud doručil trestní příkaz dle ust. § 314e odst. 1 trestního řádu

V případě trestního stíhání za méně závažné trestné činy, kupříkladu ublížení na zdraví dle ust. § 146 a § 148 trestního zákoníku, či ohrožení pod vlivem návykové látky dle ust. § 274 trestního zákoníku, je možné, aby soud v řízení před samosoudcem vydal takzvaný trestní příkaz dle ust. § 314e odst. 1 trestního řádu. Smyslem trestního příkazu je to, aby projednávaný trestný čin nemusel být řešen v rámci hlavního líčení, tedy aby odpadla nutnost zainteresovaných osob dostavit se k soudu a provádět dokazování. S tím je pak spojeno dosažení časových a finančních úspor jak na straně státu, tak i obviněného.

Co v následujícím článku zjistíte?

Byl vám doručen trestní příkaz?

Kontaktujte nás

Co je to trestní příkaz?

Zákon však důsledně vyžaduje, aby trestní příkaz byl vydán pouze v případech, kdy je skutkový stav spolehlivě prokázán již opatřenými důkazy. Tyto jsou obvykle opatřeny policejním orgánem v rámci přípravného řízení. V této procesní fázi by vždy měl mít obviněný prostor, aby se k jednání, kterému mu je kladeno za vinu, vyjádřil, případně využil svá práva na obhajobu. Trestní příkaz by proto v zásadě neměl přijít jako blesk z čistého nebe.

Samotný trestní příkaz má povahu odsuzujícího rozsudku. Účinky spojené s vyhlášením rozsudku nastávají doručením trestního příkazu obviněnému. Pokud tedy trestní příkaz nabude právní moci, je rozhodnuto o vině obviněného stejně, jako by proběhlo hlavní líčení a je uložen trest. O této skutečnosti se rovněž učiní záznam do rejstříku trestů.

Držíte v rukou trestní příkaz a hodila by se Vám rychlá rada?

Klienti v této situaci zvažují, zda podat odpor či nikoliv. My pomáháme rozhodnout se a získat jistotu ohledně dalšího postupu.

Online advokát

V čem je rozdíl mezi trestním příkazem a rozsudkem?

Oproti rozsudku je však rozsah trestů, které je možno uložit trestním příkazem, redukován. Uložit tak lze trest odnětí svobody do jednoho roku s podmíněným odkladem jeho výkonu, trest domácího vězení do jednoho roku, trest obecně prospěšných prací, trest zákazu činnosti do pěti let, trest zákazu držení a chovu zvířat, peněžitý trest, trest propadnutí věci, vyhoštění do pěti let, zákaz pobytu do pěti let a trest zákazu vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce do pěti let.

Trest obecně prospěšných prací a trest domácího vězení jsou v těchto případech dále podmíněny možnostmi, resp. stanoviskem obviněného.

Trestní příkaz nelze vydat v řízení proti osobě, jejíž svéprávnost je omezena, případně má být rozhodováno o uložení ochranného opatření, nebo má být uložen souhrnný trest nebo společný trest a předchozí trest byl uložen rozsudkem.

Je dobré mít na paměti, že trestní příkaz krom obligátního výroku o vině a trestu navíc může obsahovat i výrok o náhradě škody. Na základě tohoto výroku se po nabytí právní moci stává trestní příkaz i exekučním titulem, což pak umožňuje, aby na jeho základě byla vedena exekuce a dlužná částka byla vymáhána.

Podáváme odpor proti trestnímu příkazu. Nebo raději nikoliv?

Pokud Vám byl doručen trestní příkaz, je nutno zvážit, zda podat odpor či nikoliv. Včasným podáním odporu k příslušnému soudu bude trestní příkaz zrušen a samosoudce nařídí hlavní líčení. V rámci hlavního líčení bude provedeno v potřebném rozsahu dokazování, v jehož rámci je možné například vyslýchat svědky, číst listiny apod. O rozsahu dokazování vždy rozhoduje soud. Obviněný má zejména právo se vyjadřovat ke všem skutečnostem kladeným mu za vinu, avšak nemá povinnost vypovídat. Pokud ale hodlá obviněný podat odpor, tedy tím zrušit trestní příkaz a nechat nařídit hlavní líčení, bývá zpravidla vhodné uvést skutečnosti na svoji obhajobu a k nim patřičné důkazy.

Po provedeném hlavním líčení bude soudem vyhlášen rozsudek. Soud však není vázán tím, jak bylo rozhodnuto o vině, trestu a náhradě škody v trestním příkazu a výsledek pro obviněného může být i objektivně horší, než kdyby k projednání věci na hlavním líčení nedošlo.

A jak postupovat dále?

Pokud tedy nyní před Vámi leží trestní příkaz a Vy zvažujete další možnosti obhajoby, neváhejte se obrátit na naší advokátní kancelář. S trestním řízení máme bohaté zkušenosti a jsme schopní účinné vést i Vaši obhajobu. Pokud byste chtěli další postup konzultovat rychle, diskrétně a za jasně daných podmínek, neváhejte využít naší služby Online advokát.

Využijte našich služeb, jsme tu právě pro vás.

Kontaktujte nás

Prezentované názory nejsou právní službou a nenahrazují právní radu v konkrétní věci. Jedná se o soukromé názory autora článku, nikoliv o vyčerpávající analýzu příslušné problematiky. Pokud řešíte konkrétní právní problém, obraťte se na nás pro další informace.

JUDr. Jan Fila

JUDr. Jan Fila

Studoval na právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Po studiu působil od roku 2012 jako advokátní koncipient v advokátní kanceláři v Olomouci a následně v Brně, kde po složení advokátní zkoušky v roce 2016 začal působit jako advokát. V roce 2014 složil rigorózní zkoušku na Masarykově univerzitě v Brně v oboru pracovního práva. Hovoří anglicky. Jan se zajímá především o právo občanské, trestní, pracovní a správní.

Další články