Jak získat náhradu za zpožděný let?

Jak získat náhradu za zpožděný let?

Sezóna dovolených se sebou přináší nejen nezapomenutelné zážitky, ale také nevyhnutelné případy zpožděných letů, které se stávají stále častější výzvou pro cestující. V návaznosti na tuto skutečnost se na nás klienti čím dál častěji obracejí s dotazy, zda existuje nějaká možnost, jak po cestovní agentuře či letecké společnosti vymáhat finanční kompenzaci v případě, kdy má právě jejich let zpoždění. V tomto článku se věnujeme právním aspektům této problematiky a možným cestám k dosažení finančního odškodnění.

Zpozdili váš let a nechtějí se s vámi vyrovnat?

Kontaktujte nás

Co v následujícím článku zjistíte?

Právní úprava odškodnění zpožděných letů

Nárok na náhradu škody v situaci zpoždění letu je pevně zakotven v právním rámci Evropské unie na základě Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004. Toto nařízení má za cíl zajištění vysoké úrovně ochrany cestujících v letecké dopravě a zároveň zohledňuje postavení spotřebitele, což dnes bývá v rámci evropských předpisů již zcela přirozeným jevem.

Rozsah působnosti

Nařízení č. 261/2004 je aplikovatelné na všechny subjekty provozující leteckou dopravu, které jsou držiteli licence udělené členským státem Evropské unie dle nařízení Rady (EHS) č. 2407/92. Toto nařízení pokrývá všechny lety odlétající z letišť v rámci území Evropské unie. Taktéž jsou zahrnuty lety z letišť v třetích státech směřující na letiště členských států, za předpokladu, že provozovatel letecké dopravy je licencován v rámci Evropské unie a cestující nedostal odškodnění od daného třetího státu. Nařízení se obecně týká jak pravidelných, tak charterových letů. Významnou skutečností je, že tato pravidla platí i pro situace, kdy leteckou dopravu zprostředkovává třetí strana, často právě cestovní agentura, avšak odpovědný je i v tomto případě právě letecký dopravce, a nárok tedy musíte vymáhat po něm.

Podmínky pro vznik nároku kompenzaci zpoždění

V případě, že let splňuje všechny tyto výše uvedené podmínky, platí zde ještě dodatečná kritéria, a to taková, že let musí být zrušen, zpožděn alespoň o tři hodiny anebo cestujícímu musí být odepřen nástup na palubu proti jejich vůli. V případě, že jsou splněny i tyto podmínky, máte ve většině případů zcela jistý nárok na finanční odškodnění.

Je však nutné upozornit na výjimku, která Vám tento nárok nezakládá, a to situace, kdy cestujete bezúplatně nebo za snížené ceny, které nejsou dostupné pro veřejnost. Pokud jste však letenku obdrželi se slevou na základě programu pro často cestující zákazníky nebo jiných obchodních programů, Váš nárok zřejmě nebude touto skutečností nijak ovlivněn.

Výše kompenzace za zpožděný let

V případě zpoždění letu stanovuje nařízení č. 261/2004 výši finanční kompenzace, kterou určuje v závislosti na délce zpoždění a délce letu. Tato kompenzace může být cestujícími uplatněna přímo u letecké společnosti nebo cestovní agentury.

Již zmíněné nařízení uvádí také sazebník paušálních náhrad, který určuje výši náhrad následovně:

  1. 250 EUR u všech letů o délce nejvýše 1 500 kilometrů;
  2. 400 EUR u všech letů ve Společenství (tzn. v rámci členských států EU) delších než 1 500 kilometrů a u všech ostatních letů o délce od 1 500 kilometrů do 3 500 kilometrů;
  3. 600 EUR u všech letů nespadajících pod písmeno a) nebo b).

Zároveň nařízení stanovuje také způsob určení této vzdálenosti. Jedná se o takzvanou metodu ortodromické dráhy letu, tj. geograficky nejkratší vzdálenost či spojnici mezi dvěma místy na zeměkouli s tím, že je vedena po jejím povrchu, což znamená, že ne vždy musí být shodná s dráhou letu, která je uváděna leteckým dopravcem, a je nutné si na tuto skutečnost dávat při určování výše pozor.

Právo na poskytnutí péče

Finanční kompenzace však není to jediné, na co máte v případě potíží nárok. Nařízení totiž upravuje takzvané právo na poskytnutí péče, což v praxi znamená, že je letecký dopravce povinen cestujícím nabídnout stravu a občerstvení v rozsahu přiměřeném čekací době, přepravu mezi letištěm a místem ubytování, a dokonce ubytování v hotelu, pokud se pobyt na jednu noc nebo více nocí stane nezbytným nebo se nezbytným stane pobyt delší než zamýšlený cestujícími.

Zároveň jsou cestujícím zdarma nabídnuty dva telefonní hovory, podání dvou zpráv telexem nebo faxem nebo elektronickou poštou a provozující letecký dopravce zvláštní pozornost potřebám osob s omezenou pohyblivostí a všem osobám, které je doprovázejí, stejně jako potřebám dětí bez doprovodu.

Může se dopravce této povinnost zprostit?

Nařízení dále upravuje také možnosti, kdy se provozující letecký dopravce může této povinnosti vyhnout, ovšem pouze pokud prokáže, že je zrušení či zpoždění způsobeno mimořádnými okolnostmi, kterým nebylo možné zabránit ani v situaci, kdy byla přijata všechna přiměřená opatření.

V praxi se tak může jednat například o živelnou pohromu anebo v extrémních případech o akty sabotáže, terorismu apod. Naopak se nemůže jednat o technickou závadu například z důvodu nedostatečné údržby či technickou závadu odhalenou při údržbě.

Pozitivní zprávou pro cestující však může být zjištění, že zmíněná nařízení jsou poměrně přehledná, a i judikatura Evropského soudního dvora již na mnoho otázek spojených s touto problematikou odpověděla.

Závěrem

Nárok na finanční kompenzaci za zrušený či zpožděný let nemusí být nutně všem cestujícím znám a cílem tohoto článku bylo čtenáře s těmito právy obeznámit a mohli je v případě potřeby využít. Pokud jste se ocitli v situaci, kdy byl Váš let zpožděn či dokonce zrušen, a nevíte, jak postupovat při uplatnění tohoto nároku, či určit jeho přesnou výši, neváhejte se obrátit na naši kancelář. Jsme připraveni zodpovědět Vaše dotazy a pomoci Vám s procesem vymáhání nároku. Našich služeb můžete využít taktéž z celého území ČR pomocí naší online služby Online advokát.

Prezentované názory nejsou právní službou a nenahrazují právní radu v konkrétní věci. Jedná se o soukromé názory autora článku, nikoliv o vyčerpávající analýzu příslušné problematiky. Pokud řešíte konkrétní právní problém, obraťte se na nás pro další informace.

JUDr. Jan Fila

JUDr. Jan Fila

Studoval na právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Po studiu působil od roku 2012 jako advokátní koncipient v advokátní kanceláři v Olomouci a následně v Brně, kde po složení advokátní zkoušky v roce 2016 začal působit jako advokát. V roce 2014 složil rigorózní zkoušku na Masarykově univerzitě v Brně v oboru pracovního práva. Hovoří anglicky. Jan se zajímá především o právo občanské, trestní, pracovní a správní.

Další články