Darování nemovitosti – co potřebujete vědět

Darování nemovitosti – co potřebujete vědět

V dnešní době stojí mnoho lidí před rozhodnutím, jak nejlépe předat svůj majetek dalším generacím. Mezi dvěma hlavními možnostmi - darováním nemovitosti za života a děděním po smrti - existují zásadní rozdíly, které mohou mít významný dopad na finanční a právní aspekty procesu převodu. Tento článek poskytuje ucelený přehled obou přístupů, včetně jejich výhod, nevýhod a praktických důsledků. Čtenáři se dozvědí o flexibilitě darování, možnosti zřízení věcného břemene, úsporách na daních a administrativních poplatcích, jakož i o komplikacích, které mohou nastat při dědickém řízení. Příklady z praxe a praktické rady nabídnou náhled na to, jak tyto procesy fungují v reálném světě, a pomohou čtenářům lépe pochopit, která možnost by pro ně mohla být nejvhodnější. Informace poskytnuté v tomto článku jsou cenným zdrojem pro každého, kdo stojí před rozhodnutím, jak efektivně a bezpečně předat svůj majetek další generaci, a zdůrazňují význam konzultace s odborníky v oblasti práva a nemovitostí.

Darování vs. Dědění - co si zvolit?

Kontaktujte nás

Co v následujícím článku zjistíte?

Darování vs. Dědění

Darování nemovitosti za života je racionální alternativou k pořízení pro případ smrti. Umožňuje vlastníku nemovitosti svobodně se rozhodnout o tom, kdo dostane jeho majetek. Platí se pouze správní poplatek za vklad do katastru nemovitostí a úřední ověření podpisů. Vlastník nemovitosti není v případě darování, na rozdíl od závěti, nijak omezen v tom, komu a jaký svůj majetek daruje.

Pořízení pro případ smrti, nejčastěji závěť, slouží ke stejnému účelu. Dědické řízení je však vedeno notářem jako soudním komisařem, a účastníci řízení musí v takovém případě notáři uhradit odměnu vypočtenou dle hodnoty nabytého dědictví. Ani závětí však nemůže vlastník nemovitosti nakládat se svým majetkem neomezeně. Například takzvaní nepominutelní dědicové, kterými jsou děti zůstavitele, musí dostat svůj zákonný podíl na pozůstalosti bez ohledu na obsah závěti. Tuto situaci lze samozřejmě řešit vyděděním. To však vyžaduje předchozí naplnění zákonných důvodů. Důvodnost vydědění však lze po smrti zůstavitele napadnou tu soudu a samotný zůstavitel už na výsledek takového řízení přirozeně nemá žádný vliv.

Příklad z praxe: Na naši kancelář se obrátil klient, jehož matka vlastnila byt, v němž žila celý život. Mamince našeho klienta bylo v té době přes osmdesát let. Vzhledem k tomuto věku byla často adresátem různých podvodných návrhů ze strany podomních prodejců všemožných „výhodných“ služeb. Rovněž docházelo ke snaze manipulovat ji v rámci sporů uvnitř tamějšího společenství vlastník jednotek. Sepsali jsme pro klienta a jeho maminku darovací smlouvu, kterou byl byt převeden na klienta. Klient zároveň zřídil mamince věcné břemeno v předmětném bytě. Maminka tedy může v bytě bezúplatně dožít a nemusí se obávat, že by ji někdo donutil podepsat dokument, který by pro ni nebyl výhodný, aniž by zcela rozuměla jeho obsahu. Nyní musí být takové nabídky adresovány přímo klientovi, který je schopen posoudit jejich výhodnost ve větší míře.

Jak v případě darování, tak v případě dědění se nemusíte obávat, že by bylo třeba podávat daňové přiznání a z nabytého daru/dědictví platit daň. Obě tyto varianty jsou mezi blízkými příbuznými od daně osvobozeny.

Přečtěte si, jak nemovitost v žádném případě nedarovat

Zde naleznete příběh našeho klienta, v jehož případě se darování ukázalo být nesprávnou volbou.

Kontaktujte nás

Mohu skončit na ulici? Ne, když si zřídíte věcné břemeno!

Na tuto otázku existuje jednoduchá odpověď. Můžete, pokud si při darování ve svůj prospěch nesjednáte věcné břemeno doživotního užívání předmětné nemovitosti. Zákon používá termínu „služebnost bytu“. Toto věcné břemeno se zapisuje do katastru nemovitostí a zajišťuje vaše právo doživotně užívat předmětnou nemovitost ve sjednaném rozsahu.

Věcné břemeno lze sjednat jen k přesně specifikované části nemovitosti nebo klidně i k celé nemovitosti. Lze jej sjednat za jednorázovou nebo periodickou úplatu nebo i zcela bezúplatně. Bezúplatné věcné břemeno je v naší praxi nejčastější variantou v situaci, kdy nemovitosti je darována mezi blízkými rodinnými příslušníky.

Ačkoliv je možné věcné břemeno sjednat na určitou předem přesně stanovenou dobu, nejčastěji se sjednává jako doživotní. To znamená, že dárce jako oprávněný z věcného břemene může v nemovitosti bez obav nerušeně dožít. Zpravidla si dárce následně hradí energie a další náklady na bydlení tak jako doposud.

V podstatě se jedná o situaci, kdy obdarovaný se stane vlastníkem nemovitosti a umožní dárci v nemovitosti bezúplatně dožít.

I kdyby obdarovaný následně nemovitost převedl na třetí osobu, věcné břemeno je patrné z katastru nemovitostí a takový převod nemá na existenci a další trvání věcného břemene žádný vliv. Bez ohledu na to, že dojde ke změně vlastníka nemovitosti, věcné břemeno zůstává nedotčeno.

Obáváte se možného nevděku obdarovaného?

Vztahy ve vaší rodině se mohou změnit. Jedinou ochranou je pak neprůstřelná darovací smlouva, samotný zákon dárce příliš neochrání. Potřebujete rychlou právní radu? Pak je tu pro vás

Online advokát

Na co nezapomenout v darovací smlouvě

Darovací smlouva musí splňovat následující náležitosti:

 • Písemná forma
 • Podpisy účastníků na jedné listině
 • Označení účastníků
 • Řádné označení nemovitosti
 • Projev vůle darovat a dar přijmout
 • Doporučené jsou ověřené podpisy

Zákon jasně stanoví, že smlouva, kterou se převádí vlastnictví k nemovitostem musí mít písemnou formu a podpisy všech účastníků musí být na jedné listině. Není tedy přípustné, aby projev vůle každého z účastníků byl na zvláštním dokumentu.

Paradoxně však neexistuje povinnost, aby podpisy na darovací smlouvě byly úředně ověřeny. Ověření totiž lze nahradit prohlášením účastníků přímo před katastrálním úřadem. Přesto však doporučujeme, abyste si z praktických důvodů podpisy nechali úředně ověřit.

Nemovitosti musí být ve smlouvě přesně a nezaměnitelně označeny v souladu s požadavky katastrálního zákona. To je významné například v případě darovaní bytu. Jinak se totiž v darovací smlouvě označuje bytová jednotka vymezená podle zákona o vlastnictví bytů a bytová jednotka vymezená podle občanského zákoníku.

Stejně tak musí být řádně označeny smluvní strany

V darovací smlouvě nesmí chybět jednoznačné prohlášení dárce nemovitost darovat obdarovanému a prohlášení obdarovaného, že tento dar přijímá.

Náležitosti ujednání o věcném břemeni

Dále se blíže podíváme na ujednání o věcném břemeni.

Součástí darovací smlouvy, kterou se zároveň zřizuje věcné břemeno dárce k užívání předmětné nemovitosti, musí být součástí smlouvy, mimo již výše uvedeného, následující náležitosti:

 • označení nemovitosti, v níž se věcné břemeno zřizuje
 • označení osoby oprávněné z věcného břemene
 • vymezení povahy a rozsahu věcného břemene
 • vymezení doby, na kterou se věcné břemeno zřizuje
 • ujednání o úplatnosti/bezúplatnosti věcného břemene

Závěrem

V článku jsme prozkoumali výhody darování nemovitosti jako efektivní a flexibilní alternativy k dědění, umožňující majitelům rozhodnout o převodu majetku s minimálními náklady a bez dědického řízení. Zmínili jsme, že dědění obvykle přináší vyšší právní a finanční náklady a může vést k sporům. Příklad z praxe ukázal, jak darování chrání majetek a zajišťuje bezpečí dárce, například pomocí věcného břemene pro doživotní užívání. Zdůraznili jsme význam pečlivého zvážení právních a finančních aspektů obou metod a doporučili konzultaci s odborníky pro bezpečný a hladký převod majetku.

Hledáte právní pomoc?

Kontaktujte nás

Prezentované názory nejsou právní službou a nenahrazují právní radu v konkrétní věci. Jedná se o soukromé názory autora článku, nikoliv o vyčerpávající analýzu příslušné problematiky. Pokud řešíte konkrétní právní problém, obraťte se na nás pro další informace.

Mgr. Přemysl Mužík

Mgr. Přemysl Mužík

Právo vystudoval na právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. V advokacii působí od roku 2012, kdy začínal jako praktikant a následně jako koncipient v jedné z tradičních brněnských advokátních kanceláří. V roce 2018 složil advokátní zkoušku a nyní působí jako samostatný advokát. Přemysl hovoří anglicky a poskytuje právní služby ve všech oblastech práva. Profesně se však zaměřuje zejména na právo občanské, obchodní, trestní, právo informačních technologií a směnečné právo.

Další články