Darovací smlouva z pohledu daně z příjmů

Darovací smlouva z pohledu daně z příjmů

Proces darování zpravidla není ukončen uzavřením samotné darovací smlouvy. Darování, jakožto bezúplatný příjem, má svůj speciální daňový režim. Zde se vyplatí být opatrný a svůj záměr konzultovat s odborníkem, jelikož dobře míněná úsluha se může proměnit ve zcela zásadní daňový problém.

Darování a daně

V úvodu je nutno zmínit, že se tento článek nemá týkat konkrétního postupu v daňové věci. Má spíše čtenáři ukázat výchozí body pro jeho úvahy o tom, jak a vůbec zda darování vůbec provést.

Dále je nutno zmínit, že již není účinný speciální zákon, který by opravoval problematiku darovací daně. Naopak dnes je tato problematika řešena zákonem o daních z příjmů. Obdarovaný je tak povinen uhradit z daru daň ve výši stanovené zákon. V současnosti se jedná v případě fyzických osob o sazbu 15 % z hodnoty daru a u právnických osob ve výši 19 % z hodnoty daru.

Kdo je osvobozen od daně?

Přímo v zákoně je pak pro některé případy upraveno i osvobození bezúplatných přijmu od daně z příjmů. Jedná se o případy nabytí příjmů:

  1. od příbuzného v linii přímé a v linii vedlejší, pokud jde o sourozence, strýce, tetu, synovce nebo neteř, manžela, manžela dítěte, dítě manžela, rodiče manžela nebo manžela rodičů,
  2. od osoby, se kterou poplatník žil nejméně po dobu jednoho roku bezprostředně před získáním bezúplatného příjmu ve společně hospodařící domácnosti a z tohoto důvodu pečoval o domácnost nebo byl na tuto osobu odkázán výživou,
  3. obmyšleného z jeho majetku, který do svěřenského fondu vyčlenil nebo kterým zvýšil majetek tohoto fondu, nebo z majetku, který byl do svěřenského fondu vyčleněn nebo který zvýšil majetek tohoto fondu osobou uvedenou v bodě 1 nebo 2,
  4. poplatníka z jeho majetku, který vložil do rodinné fundace, nebo z majetku, který byl do rodinné fundace vložen osobou uvedenou v bodě 1 nebo 2,
  5. nabytých příležitostně, pokud jejich úhrn od téhož poplatníka ve zdaňovacím období nepřevyšuje částku 15.000 Kč.

A musí se darování někde hlásit?

Pokud k osvobození skutečně dojde, je třeba zkoumat, zda není nutno správci daně předložit oznámení o osvobozených příjmech fyzických osob. Tato povinnost se týká darování, kdy hodnota daru převyšuje částku 5.000.000 Kč. Pokud by obdarovaný na tuto svoji povinnost včas nesplnil, hrozí mu pokuta ve výši 10 % z hodnoty daru, pokud dar ohlásí na výzvu správce daně, nebo ve výši 15 % z hodnoty daru, pokud tak neučiní ani po výzvě.

Zákonodárce dává mírné dobrodiní, pokud je v těchto případech darování oznámeno opožděně, ale před tím, něž k tomu byl obdarovaný vyzván správcem daně. V těchto případech se jedná pouze o 0,1% z výše neoznámeného daru. I tak se ale jedná o citelný zásah do majetkové sféry obdarováno.

Jak postupovat dále?

Pokud uvažujete o uzavření darovací smlouvy jako dárce, nebo jako obdarovaný, neváhejte se obrátit na naší advokátní kancelář. S touto problematikou máme bohaté zkušenosti a jsme schopní najít řešení i pro Vás. Pokud byste chtěli další postup konzultovat rychle, diskrétně a za jasně daných podmínek, neváhejte využít naší služby Online advokát.

Prezentované názory nejsou právní službou a nenahrazují právní radu v konkrétní věci. Jedná se o soukromé názory autora článku, nikoliv o vyčerpávající analýzu příslušné problematiky. Pokud řešíte konkrétní právní problém, obraťte se na nás pro další informace.

JUDr. Jan Fila

JUDr. Jan Fila

Studoval na právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Po studiu působil od roku 2012 jako advokátní koncipient v advokátní kanceláři v Olomouci a následně v Brně, kde po složení advokátní zkoušky v roce 2016 začal působit jako advokát. V roce 2014 složil rigorózní zkoušku na Masarykově univerzitě v Brně v oboru pracovního práva. Hovoří anglicky. Jan se zajímá především o právo občanské, trestní, pracovní a správní.

Další články