AML v advokátní praxi

AML v advokátní praxi

V životě obchodních společností, při převodu nemovitostí, a v jistých typech ochodů se klienti nevyhnutelně setkají s právní úpravou opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, tedy AML.

Co je to AML?

AML („anti money laundering“) je systém povinností a opatření, jejichž smyslem je boj proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, tedy tzv. praní špinavých peněz. Základem tohoto systému je úprava na evropské úrovni (tzv. AML směrnice), kterou v ČR zapracovává zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (dá„AML zákon“). Ten stanovuje tzv. povinné osoby k výkonu těchto opatření v rámci jejich činnosti, mezi které patří i advokáti. Ti jsou podle platné právní úpravy povinnými osobami v následujících případech:

  • advokátní úschova peněz
  • obstarávání koupě nebo prodeje nemovité věci
  • správa peněz či jiného majetku klienta
  • zakládání obchodních společností, převod obchodních podílů
  • základní a správa svěřenského fondu

Mezi základní povinnosti stanovené AML zákonem patří provádění identifikace klienta a kontrola obchodu.

Identifikace a kontrola klienta v rámci AML

K provádění identifikace klienta je advokát povinen v momentě, kdy vyjde najevo, že hodnota obchodu překračuje hodnotu 1.000 euro. Bez ohledu na tento limit pak je identifikace prováděna vždy, když jde o tzv. „podezřelý obchod“, jehož znaky určuje AML zákon. K první identifikaci dochází za přítomnosti klienta. Advokát údaje o klientovi zaznamená a ověří z průkazu totožnosti. V rámci identifikace pak advokát zjišťuje, zda klient není politicky exponovanou osobou či osobou proti které jsou vedeny mezinárodní sankce.

Podezřelým obchodem je podle AML zákona, zjednodušeně řečeno, obchod uskutečněný za okolností, které ve svém souhrnu vyvolávají podezření ze snahy o legalizaci výnosů z trestné činnosti nebo podezření, že užité finanční prostředky jsou určeny k financování terorismu. Příkladem může být situace, kdy klient provádí převody majetku, které zjevně nemají ekonomický důvod nebo nakládá s peněžními prostředky, které zjevně neodpovídají jeho majetkovým poměrům. Obchod je dle AML zákona podezřelým obchodem vždy, když klientem, osobou ve vlastnické nebo řídící struktuře klienta, skutečným majitelem klienta, osobou jednající za klienta nebo osobou, která se jinak podílí na obchodu a je povinné osobě známa, je osoba, vůči níž Česká republika uplatňuje mezinárodní sankce podle zákona o provádění mezinárodních sankcí (zákon č. 69/2006 Sb.) nebo předmětem obchodu je nebo má být zboží nebo služby, vůči nimž Česká republika uplatňuje sankce podle tohoto zákona.

Krom provedené identifikace může nastat situace, kdy je třeba provedení kontroly obchodu. Tato povinnost nastává nejčastěji v situaci, kdy hodnota obchodu převyšuje 15.000 euro nebo pokud se obchodu účastní politicky exponovaná osoba. Jedná se tedy prakticky o každý úplatný převod nemovitostí. Účelem kontroly je získání a vyhodnocení informací o účelu a povaze obchodu, povaze podnikání klienta a přezkoumávání původu peněžních prostředků nebo jiného majetku, kterého se obchod týká. zjištění totožnosti skutečného majitele, zjištění vlastnické a řídící struktury klienta (pokud jde o právnickou osobu).

Je prohlášení klienta ohledně jeho majetku z hlediska AML dostačující?

U přezkoumání původu peněžních prostředků užitých v obchodu považujeme za důležité připomenout, že se advokáti (ale i např. realitní kanceláře) nesmějí spokojit s prostým prohlášením klienta, že peníze nepochází z nepoctivých zdrojů.

Pokud jako klient při obchodu s nemovitostmi narazíte na advokáta nebo realitního makléře, který Vás ujišťuje, že takové prohlášení je dostačující, měli byste zpozornět a raději obchod realizovat jinde.

Povinnosti klienta v rámci AML

Klient je povinen se identifikaci a kontrole podrobit.

V případě, že se klient odmítne podrobit identifikaci nebo při kontrole neposkytne potřebnou součinnost, musí advokát odmítnout uskutečnění obchodu pro klienta. To samé platí v případě, že má advokát podezření pravdivosti informací poskytnutých klientem nebo o pravosti předložených dokladů.

Naopak platí, že identifikaci bude nezbytná v každém případě, kdy je třeba provedení kontroly obchodu.

Nemilým důsledkem popsaných povinností je zvýšení ceny právních služeb, na které povinnosti dle AML zákona dopadají. Jedná se zejména o advokátní úschovy peněžních prostředků a převody obchodních podílů v obchodních společnostech. Neprovedením, nebo zanedbáním identifikace klienta a kontroly obchodu je však klient (zejména pak osoba prodávající) vystaven mnohým rizikům.

Dovoluji si podoktnout, že problematika AML opatření je velmi široká a tento článek není komplexní analýzou příslušné problematiky. Účelem článku je zejména informovat klienty povinných osob o tom, co je při realizaci vybraných obchodů čeká.

Pokud plánujete při realizaci obchodu s nemovitostmi využít advokátní úschovy, neváhejte se u nás informovat. V porovnání s hodnotou obchodu se jistota garantovaná advokátní úschovou a profesionálně zpracovaná AML dokumentace rozhodně vyplatí.

Prezentované názory nejsou právní službou a nenahrazují právní radu v konkrétní věci. Jedná se o soukromé názory autora článku, nikoliv o vyčerpávající analýzu příslušné problematiky. Pokud řešíte konkrétní právní problém, obraťte se na nás pro další informace.

Mgr. Přemysl Mužík

Mgr. Přemysl Mužík

Právo vystudoval na právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. V advokacii působí od roku 2012, kdy začínal jako praktikant a následně jako koncipient v jedné z tradičních brněnských advokátních kanceláří. V roce 2018 složil advokátní zkoušku a nyní působí jako samostatný advokát. Přemysl hovoří anglicky a poskytuje právní služby ve všech oblastech práva. Profesně se však zaměřuje zejména na právo občanské, obchodní, trestní, právo informačních technologií a směnečné právo.

Další články