Vymáháme dluh III: Splátkový kalendář a ztráta výhody splátek – Co musíte vědět

Vymáháme dluh III: Splátkový kalendář a ztráta výhody splátek – Co musíte vědět

Když se lidé nebo firmy rozhodnou splácet své dluhy v pravidelných splátkách, je nezbytné, aby dobře rozuměli pravidlům a důsledkům spojeným se splátkovými kalendáři. Tento článek slouží jako průvodce pro ty, kteří se mohou ocitnout v situaci, kdy musí zvažovat splácení dluhu postupně, a to jak pro dlužníky, tak pro věřitele. Cílem je poskytnout ucelený přehled o tom, jak správně nakládat se splátkovými kalendáři, přičemž se zaměřujeme na vysvětlení klíčových pojmů a potenciálních rizik, jako je ztráta výhody splátek.

Domáhejte se svých peněz! Pomůžeme vám s tím.

Kontaktujte nás

Co v následujícím článku zjistíte?

Význam a funkce splátkového kalendáře

Splátkový kalendář je dohodnutý plán, podle kterého dlužník splácí dluh věřiteli v určených časových intervalech. Tyto splátky bývají rozloženy tak, aby byly pro dlužníka snesitelné, zatímco zároveň umožňují postupné snižování celkové dlužné částky. Důležitým aspektem splátkových kalendářů je, že každá splátka má pevně stanovenou výši a datum splatnosti. V případě, že dlužník nesplní své závazky a nezaplatí splátku včas, může to vést k závažným důsledkům, včetně možnosti, že věřitel požaduje okamžité zaplacení celé zbývající dlužné částky.

Ztráta výhody splátek

Pokud dlužník nesplní podmínky splátkového kalendáře, například nezaplatí splátku včas, může to vést k situaci, která se v právním jazyce označuje jako "ztráta výhody splátek ". Tento termín odkazuje na právo věřitele vyžadovat okamžité splacení celkového zbývajícího dluhu, místo postupného splácení dle původní dohody. Toto právo však není automatické a jeho uplatnění závisí na explicitním rozhodnutí věřitele, které může být podmíněno předchozími dohodami mezi dlužníkem a věřitelem.

Co znamená být v prodlení

Prodlení se nevztahuje pouze na úplné nezaplacení splátky, ale také na situaci, kdy je splátka zaplacena s jakýmkoli zpožděním. Pro dlužníka je důležité pochopit, že jakmile nastane prodlení, může to mít okamžité následky na celkové podmínky splácení dluhu. Věřitel v této situaci může, ale nemusí, požadovat zaplacení celého zbývajícího dluhu, což může pro dlužníka představovat významnou finanční zátěž.

Rozlišení mezi lhůtami a pevnými termíny

Je klíčové rozlišovat mezi splátkami, které jsou vázány na lhůtu, a těmi, které mají pevně stanovené datum splatnosti. Při nezaplacení splátky, která má pevné datum, dojde k okamžitému prodlení bez ohledu na víkendy nebo svátky. Toto je důležité zejména v případech, kdy splátky musí být uhrazeny do konkrétního dne v měsíci.

Chcete ušetřit na soudním poplatku?

Vymáhejte pomocí elektronického platebního rozkazu. Více informací zde. Pokud potřebujete rychlou poradu, je tu

Online advokát

Důsledky prodlení a správný postup věřitele

V případě prodlení má věřitel několik možností, jak postupovat. Může požadovat okamžité zaplacení celkového dluhu, ale musí tak učinit do doby splatnosti následující splátky. Jestliže toto právo neuplatní včas a mezitím nastane splatnost další splátky, kterou dlužník uhradí, omezuje to věřitele v možnostech, jak dále postupovat. Věřitel v takové situaci sice může vymáhat neuhrazenou splátku, ale nemůže požadovat zesplatnění celého dosud neuhrazeného dluhu.

Jak věřitel může zrušit splátkový kalendář

Pokud se věřitel rozhodne požadovat okamžité zaplacení celého dluhu, zákon nespecifikuje přesnou formu, jakou musí tento požadavek vyjádřit. Jakékoli vyjádření věřitele, které jednoznačně signalizuje jeho požadavek a je prokazatelné (z důkazního pohledu zřejmě nepostačí ústní oznámení), je považováno za platné.

Celkově tento článek poskytuje základní přehled o splátkových kalendářích a souvisejících právních pojmech, s cílem pomoci jak dlužníkům, tak věřitelům lépe navigovat v procesu splácení dluhů. Je důležité, aby obě strany rozuměly svým právům a povinnostem, aby mohly efektivně a spravedlivě řešit jakékoli problémy, které mohou v průběhu splácení vzniknout.

Potřebujete připravit splátkový kalendář, nebo uvažujete o zápůjčce peněz, která bude vracena ve splátkách? Obraťte se na nás a my vám rádi pomůžeme připravit právně vymahatelný dokument, který bude pro obě strany srozumitelný. Tím můžete předejít mnoha problémům v budoucnosti.

Hledáte právní pomoc?

Kontaktujte nás

Prezentované názory nejsou právní službou a nenahrazují právní radu v konkrétní věci. Jedná se o soukromé názory autora článku, nikoliv o vyčerpávající analýzu příslušné problematiky. Pokud řešíte konkrétní právní problém, obraťte se na nás pro další informace.

Mgr. Přemysl Mužík

Mgr. Přemysl Mužík

Právo vystudoval na právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. V advokacii působí od roku 2012, kdy začínal jako praktikant a následně jako koncipient v jedné z tradičních brněnských advokátních kanceláří. V roce 2018 složil advokátní zkoušku a nyní působí jako samostatný advokát. Přemysl hovoří anglicky a poskytuje právní služby ve všech oblastech práva. Profesně se však zaměřuje zejména na právo občanské, obchodní, trestní, právo informačních technologií a směnečné právo.

Další články