Směnky – čeho se bát a proč je chtít

Směnky – čeho se bát a proč je chtít

Směnky nabízí svým věřitelům, ale i dlužníkům jinde neviděné způsoby zajištění dluhů, spolu s nimi ale i mnoho nečekaných úskalí. Ta mohou mnohdy vést i k neplatnosti celé směnky. Může za to mimo jiné i formálnost směnečného práva, kde lidově řečeno platí: co na směnce není, jako by nebylo. Zde jsou patrné staré, až do středověku sahající základy směnečného práva, u nás kodifikované v zákonu směnečném a šekovém z roku 1950. Samotný zákon přitom vychází ze ještě starší Ženevské směnečné konvence z roku 1930 a od svého vyhlášení prošel pouze třemi novelizacemi. Následující text se bude zabývat jen a pouze směnkami vlastními, tedy dvoustrannými směnkami, ve kterých se dlužník zavazuje zaplatit oproti směnce. Trojstranné směnky cizí, kterými se vystavitel zavazuje, že za něho zaplatí třetí osoba, ponecháme pro jejich menší četnost stranou.

Co je to směnka

Směnka je cenný papír, proti němuž se mají zaplatit peníze. Cenným papírem je listina, do kterého je vtěleno právo tak, že bez ní není možné právo uplatnit ani převést. Z hlediska platnosti cenného papíru je přitom jedno, zda byl napsán do formuláře, ručně na počítači, nebo třeba i jen do pouhého ubrousku. Směnka však vždy musí být vybavena vlastnoručním podpisem dlužníka spolu s jeho označením, jménem prvního směnečníka (dlužníka) a místem placení určené alespoň s přesností obce. Informace, že jde o směnku, musí být obsažena v samotném textu směnky. To znamená, že listina nadepsaná směnka, s textem: na řad zaplatím panu XX, není platnou směnkou.

Schází-li na směnce jeden z výše uvedených údajů, je směnka neplatná. Zákon však obsahuje velké množství výjimek zachraňující i na první pohled neplatné směnky. Příkladem může být neuvedení místa plnění, kde je směnka stále platná a má se plnit v místě bydliště dlužníka. Naopak i velké množství na první pohled platných směnek jsou neplatné. Je-li například jako místo plnění uvedeno Brno-Modřice, je směnka neplatná pro neurčitost místa plnění. Modřice jsou totiž samostatnou obcí, nikoliv částí Brna.

Přoč věřitelé chtějí směnky?

Směnky mají vlastní, zjednodušené soudní řízení. Po předložení originálu směnky věřitele vydá soud směnečný platební rozkaz. Běžný platební rozkaz je možné napadnout odporem, bez uvedení jakýchkoliv tvrzení a tím zahájit klasické soudní řízení. Toto řízení může dlužník pouhým zpochybňováním všech tvrzení protahovat. Ve směnečném řízení je takovýto postup nemyslitelný.

Jedinou možnou obranou dlužníka jsou konkrétní námitky, které vychází buď ze samotné směnky, např. zfalšovaný podpis, směnka je neplatná atd. či ze vztahu krytého směnkou např. zboží, které bylo dáno proti směnce, bylo vadné. Konkrétní skutkové námitky musí být podány ve lhůtě 15 dnů. Možnost obrany dlužníka se ještě zmenší převodem směnky.

Účinky dobrověrného převodu

Dle čl. I § 17 zákona směnečného a šekového není možné vůči nabyvateli směnky použít námitky z původních vztahů. Pokud tedy například zboží, která směnka jistila, nedojde nebo je dodáno vadné, není možné tuto skutečnost namítat proti novému nabyvateli směnky a dlužník tak musí zaplatit nehledě na protiplnění které obdržel. Pokud věřitel i po splnění jištěného dluhu směnku postoupí třetí osobě, má i tato osoba nárok na zaplacení směnečného dluhu. Případné trestněprávní konsekvence takového jednání ponechme nyní stranou. Nepozorný dlužník však svůj dluh bude muset zřejmě zaplatit dvakrát.  Proto musíme všem dlužníkům doporučit, aby dluhy zajištěné směnkou plnili vždy jen oproti směnce samotné, jinak se může stát, že danou sumu zaplatí hned dvakrát. Existuje však jedna možnost, jak si námitky z původního vztahu zachovat a to tím, že do směnky napíšete: nikoliv na řad.

Směnky na řad a nikoliv na řad

Směnky se převádí buď rubopisem či cesí. Cese je obyčejný fyzický převod papíru na základě neformální smlouvy. Cesí převáděné směnky se nazývají rektasměnky a poznáte je dle doložky: nikoliv na řad.

Převod rubopisem se provádí převrácením směnky na rub, kde se původní věřitel podepíše a zapíše, na koho byla směnka převedena. Krom rubopisu a smlouvy, která může být i ústní, se k převodu vyžaduje i fyzické předání směnky. Směnky na řád, jinak také ordersměnky poznáte dle fráze „na řad“ v samotném textu. Není-li na směnce vyznačeno nic, platí že je na řad.

V případě že dlužník na směnku neplní, je možné peníze požadovat právě po převodcích z rubopisu, takzvaných indosantech. Této povinnosti se však může indosant zprostit tím, že do rubopisu při převodu napíše „sine obligo“ nebo doložku obdobného významu. Napíše-li převodce do rubopisu „nikoliv na řad“, umožnuje tím svůj postih jen vůči prvnímu nabyvateli, nikoliv nabyvatelům následujícím.

Závěr

Komplikovanost a rozsáhlost směnečného práva však zdaleka přesahuje možnosti tohoto stručného článku. V něm jsme ani nezmínili směnečný protest, či postavení avala, neboli směnečného rukojmího. O tom se budete moci dočíst v pokračování tohoto článku.

Chcete-li si tak být jisti platností své směnky, či naopak hledáte důvody proč směnku neproplatit, lze doporučit obrátit se na profesionály. Využijte naši službu Online advokát za předem daných podmínek. Naši advokáti jsou připraveni Vám pomoci. Sídlíme v Brně, ale naše pole působnosti je širší, právní služby jsme schopni poskytnou na celém území ČR.

Prezentované názory nejsou právní službou a nenahrazují právní radu v konkrétní věci. Jedná se o soukromé názory autora článku, nikoliv o vyčerpávající analýzu příslušné problematiky. Pokud řešíte konkrétní právní problém, obraťte se na nás pro další informace.

Mgr. Přemysl Mužík

Mgr. Přemysl Mužík

Právo vystudoval na právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. V advokacii působí od roku 2012, kdy začínal jako praktikant a následně jako koncipient v jedné z tradičních brněnských advokátních kanceláří. V roce 2018 složil advokátní zkoušku a nyní působí jako samostatný advokát. Přemysl hovoří anglicky a poskytuje právní služby ve všech oblastech práva. Profesně se však zaměřuje zejména na právo občanské, obchodní, trestní, právo informačních technologií a směnečné právo.

Další články