Prověření nájemce jako prevence rizik

Prověření nájemce jako prevence rizik

Pronajímatelé často čelí situacím, kdy na první pohled spolehlivý nájemce přestane hradit nájemné, ukáže se, že je v insolvenci, případně je vůči němu vedena exekuce. Těmto situacím nelze zcela předejít. Existují však kroky, které lze před uzavřením nájemní smlouvy učinit a které dokážou rizika na straně pronajímatele výrazně snížit. Často se však jedná o zdlouhavý proces, vyžadující rovněž určitou míru pečlivosti, kterou vám může poskytnout právě advokát.

Proč nájemce prověřit?

V úvodu jsme nastínili, že se nájemce může nacházet v insolvenci nebo může být povinným v exekučním řízení. Co to však může znamenat pro pronajímatele? Kromě nejistoty ohledně pravidelného, a včasného placení sjednaného nájemného vám hrozí rovněž situace, kdy se v důsledku těchto průtahů sami dostanete do prodlení s platbami za energie, internet, hypotéku a další služby spojené s předmětem nájmu. Z takovéhoto opoždění vám poté nehrozí pouze finanční sankce, ale rovněž může dojít i k zápisu vaší osoby do registru dlužníků a podobné nepříjemnosti.

Problémem ovšem nebývá pouze neplacení nájemného. Zpravidla a zcela opodstatněně chce pronajímatel takovéhoto nespolehlivého nájemce i vystěhovat. Jedná se však o ne zrovna jednoduchý proces, který s sebou nese spoustu překážek a není okamžitý.

Jak lze nájemce prověřit?

Zpravidla bývají první možností veřejné rejstříky. Přestože je většina z nich zpoplatněna, jsou poměrně jednoduchým způsobem, jak si ověřit solventnost potenciálního nájemce.

Centrální evidence exekucí

Centrální evidence exekucí poskytuje přehled fyzických i právnických osob, proti nimž je vedena exekuce. Je spravována a provozována Exekutorskou komorou a umožňuje pronajímateli získat jednoduchý a spolehlivý přehled o finanční situaci nájemce.

Insolvenční rejstřík

Obdobně jako v případě Centrální evidence exekucí se jedná o rejstřík osob, které se nachází v insolvenci. V insolvenčním rejstříku naleznete rovněž způsob řešení úpadku, kdo je insolvenčním správce, přihlášky jednotlivých věřitelů, stav řízení apod. Opět se tedy jedná o poměrně jednoduchý způsob, jak ověřit zájemce nejen z hlediska ekonomického, ale i jeho spolehlivosti.

Další možnosti ověření

Dalšími možnostmi, jak ověřit spolehlivost a solventnost potenciálního zájemce o pronájem může být například registr dlužníků či ověření, zda osoba nemá doručovací adresu na obecním úřadě či zda nebydlí v problémové oblasti nebo azylovém domě.

Prověřit osobu však lze nejen z finančního hlediska, ale také v obecné rovině, například prostřednictvím sociálních sítí nebo od zaměstnavatele. Tímto lze získat větší povědomí o tom, zda je potenciální nájemce spolehlivý, či nikoliv. Ověřit potenciálního nájemce i z této „lidské“ stránky může být důležité také například proto, abyste získali informace, zda nebude porušovat domovní řád nebo vyvolávat problémy mezi sousedy.

Jak pokračovat dál?

I přesto, že lustrace nájemce může na první pohled působit jako banalita, je důležitým opatřením, které může výrazně přispět k prevenci závažných problémů v budoucnosti.

Doporučujeme proto obrátit se na advokáta, který dokáže nejen identifikovat potenciální rizika, ale též pomoci i se samotným procesem či nájemní smlouvou. Naše kancelář má s problematikou pronájmu bohaté zkušenosti a zajistí vám klidné a bezproblémové pronajímání vašich nemovitosti, poskytující pronajímateli nejen právní ochranu, ale i duševní pokoj. Našich služeb můžete využít z celého území ČR, a to prostřednictvím Online advokát.

Prezentované názory nejsou právní službou a nenahrazují právní radu v konkrétní věci. Jedná se o soukromé názory autora článku, nikoliv o vyčerpávající analýzu příslušné problematiky. Pokud řešíte konkrétní právní problém, obraťte se na nás pro další informace.

Mgr. Přemysl Mužík

Mgr. Přemysl Mužík

Právo vystudoval na právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. V advokacii působí od roku 2012, kdy začínal jako praktikant a následně jako koncipient v jedné z tradičních brněnských advokátních kanceláří. V roce 2018 složil advokátní zkoušku a nyní působí jako samostatný advokát. Přemysl hovoří anglicky a poskytuje právní služby ve všech oblastech práva. Profesně se však zaměřuje zejména na právo občanské, obchodní, trestní, právo informačních technologií a směnečné právo.

Další články