Novinky v oblasti ochrany spotřebitele

Novinky v oblasti ochrany spotřebitele

Začátkem listopadu 2022 schválil Senát Parlamentu České republiky návrh zákona, který novelizuje právní úpravu ochrany spotřebitele. Návrh zákona byl již podepsán prezidentem republiky. Novela samotná se týká jak zákona č. 634/1992 Sb., zákona o ochraně spotřebitele, tak i ustanovení občanského zákoníku, která upravují práva spotřebitelů. Cílem těchto změn je nejen harmonizace českého právního řádu s předpisy Evropské unie v této oblasti, ale také další zvýšení ochrany práv spotřebitelů a vyšší efektivita vynucování povinností, které tyto předpisy stanovují podnikatelům při spotřebitelském styku.

Změny v oblasti ochrany spotřebitele

Mezi jedny z nejdůležitějších změn, které s novelou přichází, patří rozšíření seznamu obchodních praktik, které zákon označuje za nekalé a poskytnutí možností, jak se proti nim může spotřebitel účinně bránit. Seznam nekalých obchodních praktik by se měl rozrůst o nové položky. Nově by tedy mělo být považováno za nekalou obchodní praktiku poskytování výsledků vyhledávání bez uvedení toho, že se jedná o placenou reklamu, která byla sjednána za účelem dosažení příznivějšího pořadí ve výsledcích; přeprodej vstupenek spotřebitelům, které prodejce získal pomocí obcházení pravidel pro jejich nákup; uvádění, že recenze výrobku pochází od spotřebitele, který jej zakoupil, bez toho, aniž by podnikatel zavedl opatření k ověření, že recenze od takového spotřebitele opravdu pochází; zveřejňování falešných spotřebitelských recenzí, případně zadání třetí osobě, aby takové recenze pro prodejce zveřejňovala. Poslední dvě zmíněné mají za cíl bojovat proti problému, které vyvstal v posledních letech, kdy podnikatelé v rámci soutěže poškozovali konkurenci právě za pomocí falešných recenzí jejich služeb a provozoven. V neposlední řadě je nově nekalou praktikou uvádění zboží dvojí kvality na český trh, pokud jde o totožné výrobky, které podnikatel nabízí v minimálně dvou dalších zemích EU, ačkoli se tyto výrobky podstatně liší svými vlastnostmi nebo složením.

Nová právní úprava odstoupení od smlouvy spotřebitele v případech nekalých praktik

V rámci prostředků, kterými se spotřebitel proti nekalým praktikám může bránit tato novela přináší také další novinky. Podle novely, pokud by se ve vztahu podnikatele a spotřebitele vyskytla nekalá praktika, bude mít spotřebitel možnost odstoupit od smlouvy ve lhůtě 90 dnů od chvíle, kdy došlo k jejímu uzavření anebo případně bude mít možnost žádat o přiměřenou slevu z kupní ceny s ohledem na povahu a závažnost nekalé praktiky. Tato sleva může v mezních případech dosáhnout až 100 % z kupní ceny. Podnikatel však také může spotřebitele zbavit možnosti odstoupení od smlouvy, pokud bude schopen prokázat, že odstoupení bylo nepřiměřené vzhledem k povaze a závažnosti nekalé praktiky. Novela by tedy měla přinést zefektivnění možné obrany spotřebitele, kdy by mu oproti stávající právní úpravě odpadla nutnost dokazování naplnění podmínek skutkových podstat nekalých praktik a namísto toho by mu v případě zjištění takové praktiky stačilo jednoduše odstoupit od smlouvy.

Fiktivní slevy

Novela by také měla znamenat konec pro fiktivní slevy. Prodávající by měl mít povinnost spolu se slevou uvádět také informace o tom, za jakou nejnižší cenu prodával předmětný výrobek v posledních 30 dnech před poskytnutím slevy. Z této povinnosti by pak měly být vyňaty výrobky, které podléhají rychlé zkáze anebo mají krátkou dobu spotřeby.

Rozšíření informační povinnosti vůči spotřebiteli

Změnou by také měla projít informační povinnost prodávajícího jak obecně (např. povinnost poskytnout spotřebiteli své telefonní číslo), tak i speciálně pro smlouvy uzavírané na dálku nebo mimo obchodní prostory. Pokud jde o elektronicky uzavírané smlouvy, bude spotřebitel muset být obeznámen s tím, že ho jeho objednávka zavazuje k platbě a pokud je objednávka činěna pomocí tlačítka, bude muset takové tlačítko opatřeno formulací, že je spotřebitel také zavázán k platbě. Pokud podnikatel kontaktuje spotřebitele telefonicky, bude mít povinnost na začátku každého hovoru sdělit spotřebiteli jeho účel a také svou totožnost. Zásadní skutečností, kterou novela přináší je také to, že telefonická nabídka bude spotřebitele zavazovat až potom, co svůj telefonický souhlas potvrdí elektronicky nebo podpisem listiny, která obsahuje učiněnou nabídku. Mimo to by také mělo dojít k prodloužení lhůt, ve které může spotřebitel odstoupit od smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory na organizované prodejní akci nebo v jeho domácnosti při nevyžádané návštěvě zástupce prodávajícího, a to ze 14 na 30 dnů od jejího uzavření.

V neposlední řadě by měla novela právní úpravy ochrany spotřebitele do občanského zákoníku přinést nový smluvní typ, a to smlouvu o poskytování digitálního obsahu. Touto smlouvou se bude poskytovatel zavazovat poskytnout uživateli poskytnout za úplatu věc v digitální podobě neboli digitální obsah. Návrh zapracovává i další otázky spojené s poskytováním digitálního obsahu jako třeba dobu poskytování tohoto obsahu, poskytované verze obsahu a jejich aktualizování či vady takového obsahu.

Jak postupovat dále?

Dotýká se ochrana spotřebitele Vašeho podnikání? Naši advokáti jsou Vám připraveni pomoci. Pokud chcete získat další informace ohledně této problematiky, využíjte naší služby Online advokát. Je to rychlé, diskrétní a za pevně daných podmínek. Sídlíme v Brně, ale naše pole působnosti je širší, právní služby jsme schopni poskytnou na celém území ČR.

Prezentované názory nejsou právní službou a nenahrazují právní radu v konkrétní věci. Jedná se o soukromé názory autora článku, nikoliv o vyčerpávající analýzu příslušné problematiky. Pokud řešíte konkrétní právní problém, obraťte se na nás pro další informace.

Mgr. Přemysl Mužík

Mgr. Přemysl Mužík

Právo vystudoval na právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. V advokacii působí od roku 2012, kdy začínal jako praktikant a následně jako koncipient v jedné z tradičních brněnských advokátních kanceláří. V roce 2018 složil advokátní zkoušku a nyní působí jako samostatný advokát. Přemysl hovoří anglicky a poskytuje právní služby ve všech oblastech práva. Profesně se však zaměřuje zejména na právo občanské, obchodní, trestní, právo informačních technologií a směnečné právo.

Další články