Podání vysvětlení podle § 158 odst. 6 trestního řádu a co to pro vás může znamenat?

Podání vysvětlení podle § 158 odst. 6 trestního řádu a co to pro vás může znamenat?

Objevili jste ve schránce dopis od Policie České republiky, v němž stojí, že se máte dostavit na služebnu policie za účelem podání vysvětlení podle § 158 odst. 6 trestního řádu? Pak vás zřejmě bude zajímat, co toto podání vysvětlení obnáší, jaká máte při tomto úkonu práva a povinnosti a jaká rizika z toho mohou pro vás, či vám blízké osoby, vyplývat.

Byli jste předvoláni k podání vysvětlení?

Kontaktujte nás

Co v následujícím článku zjistíte?

Procesní institut podání vysvětlení

Tento institut se typicky uplatňuje ve fázi trestního řízení před zahájením trestního stíhání, kterou označujeme jako prověřování. Žádná osoba tedy dosud nebyla obviněna. V této fázi policejní orgány shromažďují informace o možné trestné činnosti, případně prověřují skutečnosti uvedené v podaném trestním oznámení.

Výzvě k podání vysvětlení jste povinni vyhovět. Pokud vám však konkrétní termín určený policejním orgánem z nějakého důvodu nevyhovuje, je zpravidla možné se s vyslýchajícím policistou domluvit na jiném vhodném termínu, a to například telefonicky. Taktika mrtvého brouka rozhodně není vhodným řešením a může vyústit až v nucené předvedení zájmové osoby za doprovodu policie.

Předvolání k podání vysvětlení

Když už se k podání vysvětlení dostavíte, policejní orgán vám musí k vaší žádosti sdělit, zda jste předvoláni jako tzv. prověřovaná osoba (podezřelý) nebo jako svědek. Prověřovaná osoba má vždy právo výpověď odmítnout a policejní orgán to musí bez dalšího respektovat. Právo výpověď odepřít výpověď je u osoby v postavení svědka významně omezeno. Odepřít výpověď může tato osoba jen ze zákonem vyjmenovaných důvodů, například pokud by svou výpovědí mohla přivodit trestní stíhání sobě nebo osobě jí blízké, případně pokud by tím porušila státem uloženou nebo uznanou povinnost mlčenlivosti.

Držíte v rukou výzvu od Policie ČR a hodila by se Vám rychlá rada?

Klienti v této situaci zvažují, zda vypovídat či nikoliv. My pomáháme rozhodnout se a získat jistotu ohledně dalšího postupu.

Online advokát

Role advokáta při podání vysvětlení

Každý má při podání vysvětlení právo na právní pomoc advokáta. Ten bude zpravidla schopen posoudit závažnost informací požadovaných policejním orgánem a jejich možný dopad do sféry vyslýchaného. Oprávnění advokáta jsou při podání vysvětlení oproti výslechu svědka či obviněného po zahájení trestního stíhání omezena. I tak však zpravidla bývá možné se s advokátem v průběhu úkonu poradit (nikoliv však o tom, jak odpovědět na již položenou otázku), případně vám může advokát při nepříznivém vývoji podání vysvětlení doporučit dále nevypovídat. Advokát rovněž hlídá, aby policejní orgán nepokládal nepřípustně formulované dotazy a dohlíží na celkovou zákonnost prováděného úkonu.

Máte nárok na úřední záznam o podání vysvětlení?

Novelou trestního řádu účinnou od 01.07.2021 bylo nově také zakotveno právo vyslýchaného, aby mu policejní orgán na žádost vydal kopii úředního záznamu, který se o podaném vysvětlení sepisuje. Dříve policejní orgány odmítaly kopie úředních záznamů vydávat, a to i přes odlišný právní názor advokátů a významného procenta právnické veřejnosti.

Co se děje po podání vysvětlení?

Pokud by nakonec po skončení prověřování trestní stíhání zahájeno bylo, ať už proti vyslýchanému jako osobě prověřované nebo v postavení svědka, pak úřední záznam o podání vysvětlení může být v případném řízení před soudem použit jako důkaz pouze při splnění dalších podmínek stanovených trestním řádem.

Tento článek obecně popisuje institut podání vysvětlení. Sluší se však uvést, že z uvedených závěrů existují zákonem stanovené výjimky, jejichž podrobný popis přesahuje jeho zamýšlený rámec. Lze proto jen doporučit konzultaci s odborníkem, který vám vše potřebné srozumitelně vysvětlí a doporučí vhodný postup.

Podání vysvětlení osob, které neovládají český jazyk

Trestní řád v tomto ohledu chrání obviněné, kteří prohlásí, že neovládají český jazyk. Ti pak mohou v rámci trestního řízení používat jazyk, o které uvedou, že jej ovládají. Samozřejmě v takovou případě je pak nutno ustanovit tlumočníka, aby obsah úkonu přetlumočil. Stejná práva náleží i neslyšícím a hluchoslepým osobám. Pokud není čeština váš mateřský jazyk a neovládáte jej naprosto dokonale, je na místě tuto možnost využít. Zákon pak tato práva výslovně dává i podezřelému, tedy i osobě, která dosud není trestně stíhána.

A jak postupovat dále?

Byla Vám orgánem činným v trestní řízení doručena výzva podle § 158 odst. 6 trestního řádu? Jsme připraveni Vám poskytnout potřebnou právní pomoc. Pokud chcete získat další informace ohledně podání vysvětlení, využíjte naší služby Online advokát. Je to rychlé, diskrétní a za pevně daných podmínek. Naše advokátní kancelář sídlí v Brně, právní služby jsme však schopni poskytnout na celém území ČR.

S podáním vysvětlení bývá často spojeno i provedení identifikačních úkonů. Pokud chcete vědět, co Vás může čekat, pokračujte na tento článek.

Využijte našich služeb, jsme tu právě pro vás.

Kontaktujte nás

Prezentované názory nejsou právní službou a nenahrazují právní radu v konkrétní věci. Jedná se o soukromé názory autora článku, nikoliv o vyčerpávající analýzu příslušné problematiky. Pokud řešíte konkrétní právní problém, obraťte se na nás pro další informace.

Mgr. Přemysl Mužík

Mgr. Přemysl Mužík

Právo vystudoval na právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. V advokacii působí od roku 2012, kdy začínal jako praktikant a následně jako koncipient v jedné z tradičních brněnských advokátních kanceláří. V roce 2018 složil advokátní zkoušku a nyní působí jako samostatný advokát. Přemysl hovoří anglicky a poskytuje právní služby ve všech oblastech práva. Profesně se však zaměřuje zejména na právo občanské, obchodní, trestní, právo informačních technologií a směnečné právo.

Další články