Začínáme podnikat VI: Jak na výběr obchodní firmy

Začínáme podnikat VI: Jak na výběr obchodní firmy

V rámci šestého článku z cyklu „Začínáme podnikat“ se podíváme na to, co je to obchodní firma, jaké jsou její náležitosti a na co byste se měli dávat pozor při jejím výběru.

Užitečné rady pro začínající podnikatele

Kontaktujte nás

Co v následujícím článku zjistíte?

K obchodní firmě obecně

Obchodní firmou se podle českého právního řádu rozumí jméno, pod kterým je podnikatel zapsán do obchodního rejstříku a pod kterým tak podnikatel jedná navenek a slouží k jeho rozlišení od ostatních podnikatelů. Mezi základní pravidla tvorby a užívání obchodních firem patří to, že obchodní firma nesmí být zaměnitelná s již existující obchodní firmou a nesmí působit klamavě. Dalším pravidlem je to, že podnikatel nesmí mít více obchodních firem, přičemž primárním účelem tohoto omezení je zejména ochrana spotřebitele. Tato pravidla pak platí obecně jak pro obchodní firmy fyzických i právnických osob. Konkrétním náležitostem obchodních firem FO i PO se budeme věnovat dále.

Obchodní firma fyzické osoby

Úprava obchodních firem fyzických osob je obsažena v rámci občanského zákoníku. Podle něj se fyzická osoba do obchodního rejstříku zapisuje pod obchodní firmou tvořenou zpravidla svým jménem. V případě, že se jméno fyzické osoby změní, nemusí dojít ke změně obchodní firmy, ale FO musí změnu svého jména uveřejnit. V případě, že by se chtěl člověk do obchodního rejstříku zapsat pod obchodní firmou, která neobsahuje jeho jméno, tak musí být zřejmé, že se nejedná o obchodní firmu právnické osoby.

Oproti dřívější právní úpravě tak současný občanský zákoník uvolnil pravidla pro tvorbu obchodních firem, kdy fyzická osoba nemusí mít obchodní firmu tvořenou pouze svým jménem. Osobní obchodní firmou tak může být pseudonym, firma věcná nebo čistě fantazijní.

Nevíte, jaká forma podnikání je vhodná právě pro vás?

Pomůžeme vám jí nalézt a založit tak, aby odpovídala vašim potřebám.

Online advokát

Obchodní firma právnické osoby

Specifická pravidla pro tvorbu obchodních firem obsahuje zákon o obchodních korporacích. Podle právní teorie se obchodní firma právnické osoby skládá z firemního kmene a z firemního dodatku, který poukazuje na právní formu společnosti, přičemž dodržování výše uvedených základních pravidel se týká zejména firemního kmene a dodatek tak není s to rozlišit dvě různé společnosti.

Firemní kmeny obchodních firem se dělí na následující:

  • osobní – firma je tvořena jménem a příjmením společníka/ů (např. Josef Cařihrad s.r.o.)
  • věcné – firma popisuje předmět podnikání společnosti (např. Kominíci a.s.)
  • fantazijní – firma je tvořena čistě na základě fantazie a nemá žádnou spojitost se společníky ani předmětem podnikání (např. Roost a.s.)
  • smíšené – firma kombinuje výše uvedené aspekty

Firemní dodatek označuje druh obchodní korporace a jejich podoba je určena zákonem o obchodních korporacích:

  • „veřejná obchodní společnost“ nebo také „veř. obch. spol.“ nebo „v.o.s“
  • „komanditní společnosti“ nebo také „kom. spol.“ nebo „k.s“
  • „společnost s ručením omezeným“ nebo také „spol s r.o.“ nebo „s.r.o.“
  • „akciová společnost“ nebo také „akc. spol.“ nebo „a.s.“

Jak na tvorbu obchodní firmy a na co si dávat pozor?

Prvním krokem, který je dle našeho názoru důležité absolvovat, je kontrola obchodního rejstříku. Cílem této je zjistit, zda vámi vymyšlené názvy již nejsou použity u jiné zapsané obchodní firmy. Takový název pak tedy není možné znovu využít s ohledem na uvedené zákazy zaměnitelnosti a klamavosti. Navíc, na základě principu časové priority požívá ochranu ten subjekt, který si název nechá zapsat dříve.

Ačkoli závisí posuzování souladu nové obchodní firmy s výše uvedenými pravidly na zaměstnanci rejstříkového soudu existuje několik pravidel, jejichž dodržování lze předejít případným problémům se zápisem vaší nové obchodní firmy.

Základním pravidlem tak je, jak již bylo zmíněno, že nový název nesmí být zcela nebo téměř shodný názvem, který je již zapsán. Co se týče zaměnitelnosti, tak nový název nemůže od již existujícího lišit pouze vložením číslovky, použitím zkratky státu nebo užitím jiné diakritiky nebo třeba interpunkce. Nad to nelze akceptovat firmu, jejíž fonetický přepis odpovídá již zapsané firmě. V neposlední řadě nelze zapsat název, který vznikl pouhým zpřeházením slov v názvu již existujícím.

Z hlediska posuzování klamavosti lze upozornit na to, že název nesmí obsahovat činnost, kterou společnost nemá zapsanou jako předmět svého podnikání. Stejně tak pak nemůže název obsahovat jméno osoby, která se společnosti neúčastní.

Jak postupovat dále?

Chtěli byste založit s.r.o. za účelem podnikání, ale nevíte si s tím rady? Potřebujete-li další informace ohledně Vašeho podnikání, podívejte se na naše stránky. Anebo se na nás obraťte přímo. Využijte naši službu Online advokát za předem daných podmínek. Naši advokáti jsou připraveni Vám pomoci. Sídlíme v Brně, ale naše pole působnosti je širší, právní služby jsme schopni poskytnou na celém území ČR. Pokud Vás zajímá úvod do podnikání, přečtěte si i naše další články na toto téma.

Hledáte právní pomoc?

Kontaktujte nás

Prezentované názory nejsou právní službou a nenahrazují právní radu v konkrétní věci. Jedná se o soukromé názory autora článku, nikoliv o vyčerpávající analýzu příslušné problematiky. Pokud řešíte konkrétní právní problém, obraťte se na nás pro další informace.

JUDr. Jan Fila

JUDr. Jan Fila

Studoval na právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Po studiu působil od roku 2012 jako advokátní koncipient v advokátní kanceláři v Olomouci a následně v Brně, kde po složení advokátní zkoušky v roce 2016 začal působit jako advokát. V roce 2014 složil rigorózní zkoušku na Masarykově univerzitě v Brně v oboru pracovního práva. Hovoří anglicky. Jan se zajímá především o právo občanské, trestní, pracovní a správní.

Další články