Uplatňování nároků z vadného plnění a náhrady škody u smlouvy v prospěch třetí osoby

Uplatňování nároků z vadného plnění a náhrady škody u smlouvy v prospěch třetí osoby

V případě smlouvy o zájezdu je poměrně častým jevem, že tuto smlouvu uzavírá pořadatel právě s jedním zákazníkem, kdy dle smlouvy mají být jednotlivé služby zájezdu poskytnuty i dalším osobám, zejména dětem, dalším příbuzným nebo známým. Na zaplacení zájezdu se pak obvykle všichni složí, přičemž platbu ze svého účtu poskytne právě smlouvu uzavírající zákazník.

Pokud zájezd probíhá podle představ a zákazníci si užívají svou dovolenou, je vše v naprostém pořádku. Problém však začíná v situaci, kdy je vůči pořadateli nutno uplatnit práva z vadného plnění, či právo na náhradu škody. V tomto případě je otázkou, kdo bude tak činit. Zákon, ani judikatura přesnou odpověď neposkytují. Poměrné skoupá je k této problematice i aktuální komentářová literatura.

Jako určité vodítko v této problematice může posloužit rozsudek Nejvyššího soudu sp. zn. 33 Cdo 715/2017, který jako jeden z mála poskytuje k právní úpravě smlouvy ve prospěch třetí osoby a cestovní smlouvy několik základních východisek. Nelze ale odhlédnou od skutečnosti, že tato judikatura vychází ještě z právní úpravy účinné do 31.12.2013, tedy ze zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník. Rozdíly předchozí a současné právní úpravy jsou spíše kosmetického rázu, avšak je vhodné s nimi v úvahách počítat.

Nejvyšší soud uvedl, že není pochyb o tom, že subjekty občanskoprávních vztahů mohou uzavřít smlouvu i ve prospěch třetí osoby (contractus in favorem tertii ), kterou se dlužník (promitent) zavazuje věřiteli (stipulantovi), který jedná vlastním jménem, že bude plnit třetí osobě (terciovi); tato smlouva se však uzavírá bez účasti této třetí osoby. Projeví-li třetí osoba souhlas přijmout předmět plnění (může se tak stát výslovně či konkludentně), má právo domáhat se předmětu plnění na dlužníkovi, není-li zákonem stanoveno nebo účastníky smlouvy ujednáno něco jiného.

Pokud tedy je smlouva uzavřena ve prospěch třetího, je jí založeno právo tercia na plnění podle smlouvy sjednané v jeho prospěch. Z toho, že objednatel svým jménem uzavřel cestovní smlouvu znamená to, že veškeré povinnosti, vztahující se k jejímu splnění smlouvy z jeho strany (mimo jiné i úhrada ceny zájezdu) tíží pouze jej a nedopadají na třetí osoby, v jejichž prospěch bylo sjednáno pouze plnění. Skutečnost, že třetí osoby přijmou sjednané plnění (vyjádří souhlas s předmětem plnění), z nich nečiní smluvní stranu cestovní smlouvy.

Tyto závěry lze, dle našeho názoru, považovat za aktuální i dle současné právní úpravy. Není smyslem této právní úpravy, aby se tercius stal stranou příslušné smlouvy. Jemu má být poskytnuto pouze plnění. Dle obsahu smlouvy je pak oprávněn vyžadovat je bez účasti objednatele. Smlouva o zájezdu upravuje nároky z vadného plnění poměrně svébytně. Základním nárok svědčícím klientům je promptní náprava vadně poskytnutého plnění. Takové právo by dle našeho názoru mělo svědčit i třetím osobám.

Pokud je však zájezd poskytnut natolik vadně že je nutno požadovat slevu z ceny zájezdu, nebo dokonce od smlouva odstoupit, je ve světle shora uvedené judikatury spíše nutno uvažovat o tom, že k takovému jednání bude oprávněn pouze objednatel, který svým jménem uzavíral smlouvu o zájezdu.

Jako samostatné kategorie je nutno v tomto případě brát nároky plynoucí z odpovědnosti za škodu a zejména pak nároky z odpovědnosti za újmu za narušení dovolené. V tomto případě se, dle našeho názoru, bude moci domáhat těchto nároku přímo třetí osoba, jelikož plnění bylo určeno přímo jí. Zde se pak může uplatnit ust. § 2913 odst. 1 občanského zákoníku.

Pokud máte problém s pořadatelem Vašeho zájezdu problém, neváhejte se na nás obrátit, nezapomeňte ale na to, že lhůta k uplatnění vad zájezdu je krátká – bez zbytečného odkladu.

Prezentované názory nejsou právní službou a nenahrazují právní radu v konkrétní věci. Jedná se o soukromé názory autora článku, nikoliv o vyčerpávající analýzu příslušné problematiky. Pokud řešíte konkrétní právní problém, obraťte se na nás pro další informace.

JUDr. Jan Fila

JUDr. Jan Fila

Studoval na právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Po studiu působil od roku 2012 jako advokátní koncipient v advokátní kanceláři v Olomouci a následně v Brně, kde po složení advokátní zkoušky v roce 2016 začal působit jako advokát. V roce 2014 složil rigorózní zkoušku na Masarykově univerzitě v Brně v oboru pracovního práva. Hovoří anglicky. Jan se zajímá především o právo občanské, trestní, pracovní a správní.

Další články