Všeobecné obchodní podmínky

I.
ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 1. Tyto VOP blíže specifikují práva a povinnosti Provozovatele a Klientů v rámci smluvních vztahů uzavřených prostřednictvím portálu www.mfadvokati.cz (dále jen jako „internetový portál“). S těmito VOP má Klient možnost se seznámit před odesláním své objednávky a je na ně dostatečně předem upozorněn. Klient je před odesláním své objednávky dotázán na výslovný souhlas s těmito VOP a je nutné, aby je bezvýhradně přijal.
 2. Provozovatel zajišťuje Klientům trvalý přístup k těmto VOP (k dispozici vždy na internetových stránkách Provozovatele).
 3. Ustanovení VOP jsou nedílnou součástí smlouvy mezi Provozovatelem a Klientem. Smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.
 4. Provozovatel je oprávněn tyto VOP i jednotlivé návštěvní řády měnit a doplňovat.
 5. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat ve smlouvě. Odchylná ujednání v smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
 6. Provozovatel je při výkonu své činnosti je vázán Usnesení představenstva České advokátní komory č. 1/1997 Věstníku ze dne 31. října 1996.
 7. Klient souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy. Náklady vzniklé Klientovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí klient sám podle sazeb jeho poskytovatele připojení.
 8. Smlouva bude uložena u Provozovatele v elektronické podobě, Klient k ní nemá přístup. Klient je povinen před odesláním formuláře zkontrolovat správnost jím uvedených údajů. Po jeho odeslání nelze již údaje jednostranně změnit.
 9. Provozovatel a Klient si výslovně dohodly, že Provozovatel je oprávněn jednostranně změnit údaje sdělené Klientovi před uzavřením smlouvy.

II.
DEFINICE POJMŮ

 1. Všeobecnými obchodními podmínkami (VOP) je myšlen tento právní dokument.
 2. Provozovatelem se pro účely těchto VOP míní advokát JUDr. Jan Fila, zapsaný u České advokátní komory pod č. 16823, se sídlem Šámalova 743/101, 615 00 Brno.
 3. Klient se pro účely těchto VOP míní fyzická či právnická osoba vstupující do smluvního vztahu s Provozovatelem uzavíraného prostřednictvím internetového portálu www.mfadvokati.cz.
 4. Spotřebitelem se pro účely těchto VOP míní každý člověk, které mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s Provozovatelem.
 5. Klient, který není spotřebitel se pro účely těchto VOP míní osoba, která při jednání, uzavírání či plnění smlouvy uzavřené s Provozovatelem prostřednictvím jedná v rámci podnikatelské činnosti, v rámci samostatného výkonu svého povolání, nebo se jedná o právnickou osobu.
 6. Smluvními stranami se pro účely těchto VOP míní prodávající a klient, kteří spolu uzavírají smlouvu prostřednictvím internetového portálu www.mfadvokáti.cz.
 7. Internetovým portálem se pro účely těchto VOP míní internetové rozhraní dostupné na internetové adrese www.mfadvokati.cz.

III.
PROCES POSKYTNUTÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB

 1. Prostřednictvím Portálu poskytuje Provozovatel Klientům zde nabízené právní služby.
 2. Klient si v objednávkovém formuláři na Portálu zvolí typ požadované služby, a tuto jeho prostřednictvím odešle Provozovateli (objednávka).
 3. Za návrh na uzavření Smlouvy mezi Provozovatelem a Klientem se považuje potvrzení objednávkového formuláře na Portálu Klientem. Objednávka služeb se stává pro Klienta závaznou po vyplnění potřebných osobních údajů, udělením souhlasu s těmito Podmínkami a jejím odesláním Provozovateli.
 4. Veškerá prezentace služeb umístěná na Portálu je informativního charakteru a Provozovatel není povinen uzavřít smlouvu ohledně těchto služeb. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije. Provozovatel rovněž klienta upozorňuje, že je v zákonem daných případech povinen poskytnutí právních služeb odepřít.
 5. Provozovatel neprodleně po obdržení objednávky toto Klientovi potvrdí elektronickou poštou v souladu ust. § 1827 odst. 1 občanského zákoníku, a to na adresu elektronické pošty klienta uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce. Pokud tento mail nebude doručen Klientovi do 3 dnů od jeho objednávky, je o této situaci povinen vyrozumět Provozovatele.
 6. Smluvní vztah mezi Provozovatelem a Klientem vzniká přijetí objednávky (akceptací) Provozovatele, jenž je zasláno Klientovi elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty. Nejdříve tímto okamžikem mohou začít Provozovateli běžet lhůty.

IV.
POSKYTNUTÍ PRÁVNÍ SLUŽBY

 1. Poskytnutí služby probíhá mailem, telefonicky nebo na osobní schůzce v sídle Provozovatele.
 2. Za bezpečnost svého připojení si klient odpovídá sám. Pokud klient požaduje maximální míru diskrétnosti, doporučuje provozovatel osobní schůzku.
 3. Poskytnutí právní služby na základě objednávky z Portálu slouží především pro jednorázovou analýzu právního problému a poskytnutí stručné a srozumitelné odpovědi na položený dotaz. Smyslem je vytvořit pro klienta doporučení navazujícího postupu řešení dané situace, či právního problému. Odpověď advokáta neslouží k přípravě či kontrole dokumentů, zastupování Klienta před soudy či jinými orgány, a nenahrazuje poskytnutí komplexní právní služby. Odpověď advokáta vždy vychází pouze z Klientem poskytnutých informací.
 4. Klient může položit více jednotlivých dotazů, tzn. Objednat více služeb. Klient však bere na vědomí, že další dotaz je možné položit teprve až po obdržení Odpovědi Provozovatele na dotaz předcházející. Klient nemůže položit více dotazů týkajících se jednoho stejného právního problému. V případě, že Klient poruší tento článek, má Provozovatel právo prodloužit dobu pro zaslání odpovědi, či odmítnout zaslání odpovědi úplně, o čemž Klienta informuje. V případě, že Klient již uhradil odměnu za dotaz a dotaz mu nebyl zodpovězen, bude mu takto uhrazená částka v plném rozsahu vrácena.
 5. Provozovatel ani jím zmocnění advokáti nenesou žádnou odpovědnost v případě, že je některý Klientem poskytnutý údaj či informace nepravdivá, zavádějící, nepřesná či matoucí.
 6. Nedosažení zamýšleného výsledku právního služby, či odlišný právní názor Poskytovatele a Klienta není důvodem k uplatnění práva z vadného plnění, či práva k náhradě škody.
 7. Klient výslovně souhlasí s tím, že Provozovatel je při poskytování plnění z této smlouvy oprávněn zplnomocnit jiného advokáta, koncipienta nebo jinou způsobilou osobu.
 8. Ve výjimečných případech si Provozovatel vyhrazuje právo zaslat Klientovi odpověď později, než je uvedeno v popisu, a to především z důvodu náročnosti dotazu či časové kapacitě Poskytovatele.
 9. Všechny lhůty počínají a končí běžet pouze v pracovní dny, lhůta tak nemůže začít ani skončit v sobotu, neděli, nebo ve státem uznaný svátek. Klient bere na vědomí, že Provozovateli neběží žádné lhůty ani za běhu 14 denní lhůty dle ust. čl. VII odst. 1 VOP pro odstoupení od smlouvy, ledaže Klient výslovně Provozovatele požádal, aby s plněním bylo započato v této lhůtě.
 10. Pokud nebylo mezi smluvními stranami písemně dohodnuto jinak,
 • Provozovatel neověřuje způsobilost osoby právně jednající s klientem k právnímu jednání, její osobní a majetkové poměry (například závazky vůči dalším subjektům, závazky vůči správci daně, nespolehlivost plátce DPH apod.),
 • Provozovatel neprovádí správu pohledávek, zejména neprovádí pravidelné kontroly insolvence dlužníků klienta,
 • právní a faktický stav movitých a nemovitých věcí.
 1. Cena právní služby se a je vždy uvedena v popisu služby na Portálu.
 2. Prodávající si vyhrazuje právo od smlouvy jednostranně odstoupit – stornovat řádně provedenou objednávku nebo její část, pokud:
  a) Pokud se ke zodpovězení dotazu necítí Provozovatel být dostatečně kompetentní,
  b) pokud to není v časových, či organizačních možnostech Provozovatele,
  c) dotaz je formulován nevhodným způsobem, a Klient jej ani po výzvě Provozovatele není schopen precizovat,
  d) má dotaz směřovat k budoucí úmyslné protiprávní činnosti klienta,
  e) obsah dotazu koliduje s pravidly dobrých mravů, či hrubě porušuje obecně závazné právní předpisy.

V. PLATEBNÍ PODMÍNKY

 1. Na Portálu má Klient možnost zvolit následující způsoby platby ceny služby:

a) bezhotovostně bankovním převodem na bankovní účet prodávajícího,

 1. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 7 dnů od uzavření smlouvy.
 2. Klient tímto bere na vědomí a vyjadřuje souhlas s tím, že bude-li zvolen způsob úhrady kupní ceny bankovním převodem, je v takovém případě Provozovatel povinen poskytnout službu až po úspěšném připsání částky odpovídající ceně služby na jeho bankovní účet. V takovém případě pak také platí, že byl-li u Služby uveden předpokládaný termín jejího splnění, počíná tento termín běžet až okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet Provozovatele.
 3. V případě bezhotovostní platby je klient povinen hradit cenu služby společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet Provozovatele.
 4. Klient dále bere na vědomí a vyjadřuje souhlas s tím, že nebude-li z jeho strany úhrada ceny služby na bankovním převodem provedena do třiceti kalendářních dnů od okamžiku učinění objednávky, je Provozovatel oprávněn od smlouvy odstoupit, a to oznámením na email Klienta.
 5. Pokud je tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví Provozovatel ohledně plnění prováděných na základě smlouvy Klientovi daňový doklad – fakturu. Daňový doklad – fakturu vystaví Provozovatel klientovi po uhrazení ceny služby a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu klienta.

VII. Právo spotřebitele na odstoupení od smlouvy

 1. Pokud je smlouva uzavřena se Spotřebitelem pomocí prostředků komunikace na dálku nebo mimo obvyklou provozovnu Provozovatele, má Spotřebitele právo bez udání důvodů od smlouvy uzavřené s Provozovatelem odstoupit ve lhůtě 14 (čtrnácti) kalendářních dnů od uzavření smlouvy.
 2. Využije-li Spotřebitel svého práva na odstoupení od smlouvy, je oprávněn tak učinit písemným oznámením o odstoupení od smlouvy, učiněným prostřednictvím doporučeného psaní nebo emailem. Odstoupením se smlouva od počátku ruší, Klient je však Provozovateli povinen uhradit dosud provedené právní služby.
 3. Klient nemá právo od smlouvy odstoupit v případě, kdy výslovně trval na tom, aby Provozovatel zahájil poskytování služeb před uplynutí 14 denní lhůty pro odstoupení od smlouvy po právní pomoci.
 4. Formulář k odstoupení nalezne Spotřebitel níže.

VI. Zánik smlouvy

 1. Provozovatel je oprávněn smlouvu vypovědět, dojde-li k narušení nezbytné důvěry mezi ním a Klientem nebo neposkytuje-li Klient potřebnou součinnost a z dalších důvodů uvedených v zákoně o advokacii.
 2. Klient je oprávněn smlouvu o poskytování právních služeb vypovědět kdykoliv, a to i bez udání důvodu.
 3. Poskytovatel a Klient si výslovně sjednávají, že Poskytovatel nemá povinnost činit po ukončení této Smlouvy za Klienta neodkladné úkony ve smyslu v § 20 odst. 6 Zákona o advokacii.

VII. Odpovědnost za škodu

 1. Poskytovatel nenese žádnou odpovědnost v případě, že je některý Klientem poskytnutý údaj či informace nepravdivá, zavádějící, nepřesná či matoucí. Klient bere na vědomí, že Provozovatel vychází při poskytnutí Právní služby z informací a dokumentů poskytnutých Klientem. Provozovatel nemá povinnost si tyto informace ani Klientem předkládané dokumenty nikterak ověřovat. Provozovatel neodpovídá Klientovi za případnou škodu způsobenou v důsledku nesprávného či neúplného poskytnutí informací Klientem.
 2. Poskytovatel neodpovídá za škody vzniklé v důsledku porušení povinností Klienta, zejména neposkytnutím potřebné součinnosti Provozovateli, nepředáním potřebných podkladů nebo předáním podkladů a informací nesprávných, neúplných či nepravdivých.
 3. Provozovatel neodpovídá za obchodní či jiné hospodářské riziko vyplývající z podnikání nebo jiné činnosti Klienta, jehož důsledky se projeví v souvislosti s poskytnutím Právní služby.
 4. Provozovatel prohlašuje, že je v souladu se zákonem o advokacii pojištěn pro případ vzniku své odpovědnosti za škodu způsobenou poskytnutím právní služby, a to do výše 7.000.000,- Kč. Klient prohlašuje, že pokud v konkrétním případě nesdělí Provozovateli něco jiného, platí, že předvídatelné škody způsobené poskytováním právních služeb pro Klienta výše uvedenou částku nepřesahují. Klient odpovídá za škodu, kterou Provozovateli způsobí porušením této povinnosti.
 5. Strany si výslovně ujednaly, že Provozovatel odpovídá klientovi za újmu, kterou mu způsobil v souvislosti s výkonem advokacie až do výše 5.000.000,- Kč

VIII.
PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

 1. Práva z vadného plnění lze u Provozovatele uplatnit do 7 kalendářních dnů od poskytnutí služby.
 2. Klient je povinen uplatnit reklamaci bez zbytečného odkladu od zjištění vady služby u Provozovatele tak, že zašle oznámení o reklamaci přímo Provozovateli, a to písemně (doporučeným dopisem) na adresu sídla Provozovatele: Šámalova 743/101, 615 00 Brno, nebo elektronicky na emailovou adresu: info@mfadvokati.cz.
 3. Provozovatel je povinen reklamaci vyřídit v přiměřené době.
 4. V oznámení o reklamaci služby Klient uvede vždy své kontaktní údaje, číslo objednávky, číslo faktury, dále výstižný popis zjištěných vad. Klient je povinen sdělit Provozovateli, jaké právo si zvolil již při oznámení vady (tj. v oznámení o reklamaci zboží), nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Změna volby bez souhlasu Provozovatele je možná jen tehdy, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná.

IX.
PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ U SMLUV SE SPOTŘEBITELEM

 1. Práva spotřebitele z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy České republiky, především pak ust. § 1914 až 1925 občanského zákoníku.
 2. Provozovatel je zavázán plnit bez vad s vlastnostmi obvyklými tak, aby bylo možné použít předmět plnění podle smlouvy, a je-li stranám znám, i podle účelu smlouvy. Klient má práva z vadného plnění, je-li splněno vadně.
 3. Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u plnění v době 6 (šesti) měsíců od převzetí, pokud zákon nebo tyto VOP nestanoví jinak.
 4. Je-li vada odstranitelná, může se Spotřebitel domáhat jednoho z následujících řešení:
  b) opravy,
  c) doplnění toho, co chybí,
  d) přiměřené slevy z ceny.
 5. Nelze-li vadu odstranit a nelze-li pro ni předmět plnění řádně užívat, může Spotřebitel buď odstoupit od smlouvy, anebo se domáhat přiměřené slevy z ceny.
 6. Právo z vadného plnění spotřebiteli nenáleží, pokud spotřebitel před převzetím výsledku věděl, že tento má vadu, anebo pokud klient vadu sám způsobil.
 7. Spotřebitel je povinen uplatnit reklamaci bez zbytečného odkladu od zjištění vady plnění u Provozovatele tak, že zašle oznámení o reklamaci přímo Provozovateli, a to písemně (doporučeným dopisem) na adresu sídla Provozovatele: přímo Provozovateli, a to písemně (doporučeným dopisem) na adresu sídla Provozovatele: Šámalova 743/101, 615 00 Brno, nebo elektronicky na emailovou adresu: info@mfadvokati.cz.
 8. V oznámení o reklamaci zboží Spotřebitel uvede vždy své kontaktní údaje, číslo objednávky, číslo faktury, dále výstižný popis zjištěných vad. Dále Spotřebitel uvede svůj požadavek na způsob vyřízení. Spotřebitel je povinen sdělit Provozovateli, jaké právo si zvolil již při oznámení vady (tj. v oznámení o reklamaci zboží), nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Změna volby bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li Spotřebitel opravu vady věci, která se ukáže být neodstranitelná.
 9. Spotřebitel od Provozovatele obdrží písemné potvrzení o tom, kdy byla reklamace služby uplatněna, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace je požadován, a to e-mailem uvedeným v objednávce bezprostředně po přijetí reklamace.
 10. Provozovatel dále zašle Spotřebiteli e-mailem uvedeným v objednávce, v zákaznickém účtu nebo v reklamačním listu potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, případně odůvodnění zamítnutí reklamace. Toto potvrzení (reklamační protokol) bude Spotřebiteli dodáno nejpozději ve lhůtě stanovené obecně závaznými právními předpisy pro vyřízení reklamace.
 11. Provozovatel rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu plnění potřebná k odbornému posouzení vady.
 12. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne reklamace, pokud se Provozovatel se Spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má Spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.

X.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Vzájemné spory mezi Provozovatelem a Klientem řeší příslušné obecné soudy České republiky.
 2. Veškeré smluvní vztahy mezi Provozovatelem a Klientem a jejich práva a povinnosti se řídí závaznými právními předpisy České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a dále těmito VOP.
 3. Pokud vztah mezi Provozovatelem a Klientem obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem.
 4. Volbou práva podle předchozí odstavce není kupující v postavení spotřebitele, zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).
 5. Provozovatel ve smyslu ust. § 14 odst. 1 zákona o ochraně spotřebitele uvádí, že k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze smlouvy je příslušná Česká advokátní komora, sídlem Národní 16, 110 00 Praha 1, internetová adresa: www.cak.cz,
 6. Tyto VOP jsou platné a účinné dnem 10.11.2022

V Brně dne 10.11.2022

Oznámení o odstoupení od smlouvy

 • Adresát (zde podnikatel vloží jméno a příjmení/obchodní firmu, adresu sídla a případně faxové číslo a e-mailovou adresu podnikatele):
 • Oznamuji/oznamujeme (), že tímto odstupuji/odstupujeme () od smlouvy o nákupu tohoto zboží ()/o poskytnutí těchto služeb ()
 • Datum objednání ()/datum obdržení ()
 • Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů
 • Adresa spotřebitele/spotřebitelů
 • Podpis spotřebitele/spotřebitelů (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)
 • Datum

(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.