Začínáme podnikat II: Jak získat živnostenské oprávnění

Začínáme podnikat II: Jak získat živnostenské oprávnění

Ať už v hlavě dlouhou dobu nosíte ten průlomový podnikatelský záměr, který vám do budoucna má vydělat miliony nebo si jen třeba chcete trochu přivydělat prodejem svetrů, které při dlouhých zimních večerech háčkujete doma, bude pro vás stěžejní získání živnostenského oprávnění. V rámci tohoto článku vás provedeme tím, co to vlastně živnost je a jaké jsou podmínky jejího získání.

Užitečné rady pro začínající podnikatele

Kontaktujte nás

Co v následujícím článku zjistíte?

Co je to živnost a jaké živnosti rozlišujeme?

Živnost je v rámci živnostenského zákona definována jako soustavná činnost, provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku, za podmínek stanovených živnostenským zákonem. Provozovatelem živnosti mohou být jak fyzické, tak právnické osoby, po splnění níže uvedených podmínek, které se liší v závislosti na druhu živnosti.

Živnostenský zákon také uvádí katalog překážek, které brání provozování živnosti. Živnost tak nemůže provozovat osoba, na jejíž majetek byl prohlášen konkurs. Dále nemůže živnost provozovat osoba, které byl zamítnut insolvenční návrh nebo které bylo insolvenční řízení zastaveno z důvodu toho, že její majetek nebyl dostačující pro uspokojení věřitelů, a to po dobu 3 let od zamítnutí nebo zastavení. V neposlední řadě pak nelze provozovat činnost, pokud byl osobě udělen trest zákazu činnosti pro předmět podnikání, který ohlašuje.

Všeobecnými podmínkami, které je nutné splnit u všech druhů živností jsou plná svéprávnost a bezúhonnost. Za bezúhonnou není pro účely živnostenského zákona považována osoba, která byla pravomocně odsouzena za úmyslný trestný čin, který spáchala v souvislosti s podnikáním nebo s předmětem podnikání, který ohlašuje.

Živnosti jsou tak děleny na živnosti ohlašovací, mezi které patří živnosti:

  • volné,
  • vázané,
  • řemeslné, a
  • koncesované.

Živnosti ohlašovací

Než začneme vykonávat ohlašovací živnosti, je nutné tuto skutečnost ohlásit živnostenskému úřadu. Toto ohlášení je možno učinit vůči jakémukoliv živnostenskému úřadu. Mezi náležitosti ohlášení patří mimo jiné uvedení identifikace žadatele, adresy sídla a vymezení předmětu podnikání. Ohlašovatel může využít i příslušnou aplikaci.

Pro provozování živností volných musí osoba splňovat pouze výše uvedené všeobecné podmínky svéprávnosti a bezúhonnosti. S ohledem na tento fakt tak volné živnosti zaujímají největší část všech přihlašovaných živností v České republice.

S živnostmi řemeslnými a vázanými se pak nad rámec všeobecných podmínek pojí zvláštní podmínka odborné způsobilosti.

Pro všechny živnosti řemeslné tak musí žadatel spolu s ohlášením živnosti prokázat odbornou způsobilost doložením řádně ukončeného středního, vyššího odborného nebo vysokoškolského vzdělání v oboru, který přísluší jím vymezenému předmětu podnikání. Alternativně je možné odbornou způsobilost doložit řádně ukončeným vzděláním v příbuzném oboru spolu s doložením alespoň roční vykonané praxe v oboru nebo pak také doložením vykonání šestileté praxe v oboru bez nutnosti ukončeného vzdělání v oboru.

U vázaných živností jsou pak podmínky odborné způsobilosti stanoveny zvlášť pro každou z nich, přičemž lze obecně říct, že se vždy bude jednat o splnění konkrétní úrovně vzdělání v oboru spolu s doložením vykonání předchozí praxe v tomto oboru.

Na základě ohlášení a splnění podmínek pak živnostenský úřad nejpozději do 5 pracovních dnů od ohlášení živnosti provede zápis do živnostenského rejstříku, žadateli vydá výpis z něj a přidělí mu identifikační číslo (IČ), pokud jej ještě nemá.

První ohlášení živnosti je zpoplatněno správním poplatkem ve výši 1.000,- Kč. Každé další ohlášení je pak zpoplatněno správním poplatkem ve výši 500,- Kč bez ohledu na počet ohlášených živností.

Nevíte, jaká forma živnostenského podnikání je vhodná právě pro vás?

Pomůžeme vám jí nalézt a založit tak, aby odpovídala vašim potřebám.

Online advokát

Živnosti koncesované

Provozování koncesovaných živností je vázáno na udělení zvláštního oprávnění k podnikání, tzv. koncese. Žádost o udělení koncese musí splňovat stejné náležitosti jako ohlášení živnosti ohlašovací. K jejich provozu je opět mimo splnění všeobecných podmínek nutné prokázat odbornou způsobilost. Ta funguje ve stejném režimu jako u živností vázaných, žadatel tak musí prokázat dosažení požadovaného vzdělání a vykonanou praxi.

Mezi koncesované živnosti pak živnostenský zákon řadí například výrobu kvasného a konzumního lihu a lihovin, výrobu, výzkum a nakládání se zbraněmi a municí a výrobu a distribuci pohonných. Lze tedy říci, že jde o ta odvětví, u kterých má stát zájem na vyšší kontrole nad nimi, s ohledem na jejich rizika (připomeňme například metanolovou aféru z před deseti let).

O udělení koncese rozhoduje živnostenský úřad bez zbytečného odkladu. V určitých případech však může živnostenský úřad v průběhu řízení vyžadovat stanoviska jiných orgánů státní správy. Tyto orgány pak musí svá stanoviska vydat do 30 dnů od doručení žádosti a živnostenský úřad je těmito stanovisky vázán v rámci svého rozhodování. Pokud žadatel splňuje veškeré podmínky a je mu koncese udělena, provede živnostenský úřad zápis do živnostenského rejstříku do 5 dnů od právní moci rozhodnutí o udělení koncese.

Přijetí první žádosti o koncesi je stejně jako prvotní živnosti zpoplatněno správním poplatkem ve výši 1.000,- Kč. Každá další žádost je pak zpoplatněna správním poplatkem ve výši 500,- Kč bez ohledu na počet na počet předmětů podnikání.

Jak postupovat dále?

Nevíte si rady při komunikaci se živnostenským úřadem? Potřebujete další informace ohledně Vašeho podnikání, podívejte se na naše stránky. Anebo se na nás obraťte přímo. Využijte naši službu Online advokát za předem daných podmínek. Naši advokáti jsou připraveni Vám pomoci. Sídlíme v Brně, ale naše pole působnosti je širší, právní služby jsme schopni poskytnou na celém území ČR. Pokud Vás zajímá úvod do podnikání, přečtěte si i naše další články na toto téma.

Hledáte právní pomoc?

Kontaktujte nás

Prezentované názory nejsou právní službou a nenahrazují právní radu v konkrétní věci. Jedná se o soukromé názory autora článku, nikoliv o vyčerpávající analýzu příslušné problematiky. Pokud řešíte konkrétní právní problém, obraťte se na nás pro další informace.

JUDr. Jan Fila

JUDr. Jan Fila

Studoval na právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Po studiu působil od roku 2012 jako advokátní koncipient v advokátní kanceláři v Olomouci a následně v Brně, kde po složení advokátní zkoušky v roce 2016 začal působit jako advokát. V roce 2014 složil rigorózní zkoušku na Masarykově univerzitě v Brně v oboru pracovního práva. Hovoří anglicky. Jan se zajímá především o právo občanské, trestní, pracovní a správní.

Další články