Poučení spotřebitele u smlouvy o dílo

Poučení spotřebitele u smlouvy o dílo

Smlouva o dílo patří mezi jedny z nejběžněji uzavíraných smluv. Velká část z nich pak bývá uzavírána mezi spotřebiteli a podnikateli. Ať už se jedná o drobnou opravu, výrobu nábytku na míru, nebo rozsáhlou rekonstrukci, je důležité, aby spotřebitel byl informován o jeho právech a povinnostech, které mu ze smlouvy plynou.

Zajímají vás práva spotřebitele?

Kontaktujte nás

Co v následujícím článku zjistíte?

Proč je poučení spotřebitele důležité?

Poučení spotřebitele je totiž s ohledem na rozhodovací praxi Evropského soudního dvora velice důležitou náležitostí spotřebitelských smluv, na kterou se ale v praxi příliš nedbá. Ve zkratce, totiž pokud není spotřebitel odpovídajícím způsobem poučen o svých právech, má možnost od smlouvy odstoupit. Je tedy na místě, aby při uzavírání smlouvy se spotřebitelem proběhlo poučení o jeho právech.

Povinnost poučení se nevztahuje pouze na e-shopy, jak by si mohl někdo myslet, ale i na smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory. Typicky se tato povinnost dotýká právě řemeslníků, kteří většinu kontaktu se zákazníkem uskutečňují „mezi dveřmi“.

Potřebujete připravit vzorovou dokumentaci na míru Vašeho podnikání? Obraťte se na nás.

Online advokát

Náležitosti poučení

Zákon vyjmenovává všechny náležitosti, které takové spotřebitelské poučení musí mít. Mezi nejdůležitější řadíme podmínky, lhůtu a postup pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy. K tomu jedině můžeme doporučit rovněž přiložení vzorového formuláře, jehož podobu stanoví nařízení vlády z doku 2023. Vyplněný vzorový formulář je dokonce preferovanou variantou, protože jeho poskytnutím podnikatel splní všechny náležitosti poučení o odstoupení od smlouvy v jednom. Tímto se však zbavíte pouze formální stránky celé věci.

Doporučujeme tedy spotřebiteli dát podepsat prohlášení, případně jej zakomponovat do poučení spotřebitele, ve kterém výslovně souhlasí s provedením služby před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a že poskytnutím plnění toto právo zaniká. Pokud tak neučiníte a začnete s prováděním služeb během lhůty na odstoupení od smlouvy a spotřebitel toto své právo využije, nemá podnikatel nárok na náhradu již vynaložených nákladů.

Pokud je ale výslovný souhlas spotřebitele dán, již vynaložené náklady vám spotřebitel musí nahradit.

Pokud by spotřebitel zavolal řemeslníka k neodkladné opravě či údržbě, tento výslovný souhlas podle zákona není potřeba. Pokud však bude řemeslník opravovat i něco, co odkladu snese, je poučení opět na místě.

Dále je na místě spotřebitele poučit o existenci práv z vadného plnění a případně rovněž poprodejním servisu, záruce za jakost apod. Je nutné také odlišit záruku za jakost od práv z vadného plnění, protože se nejedná o stejné pojmy, nicméně této otázce jsme se věnovali v jiném článku.

Jak postupovat při jednání se spotřebitelem?

Podnikatelé by neměli podceňovat význam poučení spotřebitele u smlouvy o dílo. Informování zákazníků o jejich právech a povinnostech je nejen zákonnou povinností, ale také klíčovým krokem k předcházení sporům a zajištění hladkého průběhu obchodních vztahů. Pokud si nejste jisti, jak správně postupovat, neváhejte se obrátit na naši advokátní kancelář. Poskytneme vám veškeré potřebné informace a komplexní právní servis, abyste mohli své podnikání vést v souladu s platnou legislativou a minimalizovali riziko právních problémů.

Hledáte právní pomoc?

Kontaktujte nás

Prezentované názory nejsou právní službou a nenahrazují právní radu v konkrétní věci. Jedná se o soukromé názory autora článku, nikoliv o vyčerpávající analýzu příslušné problematiky. Pokud řešíte konkrétní právní problém, obraťte se na nás pro další informace.

JUDr. Jan Fila

JUDr. Jan Fila

Studoval na právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Po studiu působil od roku 2012 jako advokátní koncipient v advokátní kanceláři v Olomouci a následně v Brně, kde po složení advokátní zkoušky v roce 2016 začal působit jako advokát. V roce 2014 složil rigorózní zkoušku na Masarykově univerzitě v Brně v oboru pracovního práva. Hovoří anglicky. Jan se zajímá především o právo občanské, trestní, pracovní a správní.

Další články