Obhajoba řídiče: Je řízení pod vlivem přestupek nebo trestný čin?

Obhajoba řídiče: Je řízení pod vlivem přestupek nebo trestný čin?

Přestože toto téma vzbuzuje časté kontroverze, řízení pod vlivem alkoholu či omamných látek jako THC či kokain nemusí být vždy trestným činem. Řídit „pod vlivem“ totiž člověk nemusí vůbec vědomě. Často se totiž setkáváme se situacemi, kdy má osoba za volantem ještě zbytkové stopy alkoholu v krvi. Avšak zákon rozdíly mezi alkoholem a „zbytkovým“ alkoholem nedělá. Zákon jasně stanovuje limitní hodnoty aktivní látky v krvi. Tyto jsou určující stanovení odpovědnosti za přestupek. Soudy ve své rozhodovací praxi dále stanoví, jaké minimální množství dané látky v krvi je kritériem pro spáchání trestného činu. Právě díky této dualitě pramenů nemusí být právní úprava všem na první pohled jasná, proto se Vám ji v tomto článku pokusíme zjednodušeně vysvětlit.

Řidičský průkaz v ohrožení?

Kontaktujte nás

Co v následujícím článku zjistíte?

Vývoj posuzování ovlivnění návykovou látkou

Dlouhou dobu byla zákonem stanovena limitní hranice pouze pro obsah alkoholu v krvi, zatímco jiné látky byly posuzovány na základě soudní praxe. Situace se změnila v roce 2014 v důsledku nařízení vlády, které stanovilo limitní hodnoty i pro další často užívané omamné látky jako je THC, kokain, pervitin či MDMA. V tomto zákoně jsou však vymezeny pouze limitní hodnoty, při jejichž dosažení se jedná o mezní hodnoty pro přestupek. Naopak hodnoty, které klasifikují jednání jako trestný čin byly stanoveny až stanoviskem Nejvyššího soudu ze dne 21.10.2021, č.j. Tpjn 300/21.

Co hrozí při řízení pod vlivem alkoholu?

Pokud vás Policie ČR vyzvala, ať se podrobíte dechové zkoušce a vyjde Vám pozitivní výsledek, existují zde v zásadě tři varianty. V případě, že test zjistí hladinu alkoholu v krvi do 0,3 promile, čeká Vás pokuta v rozmezí 2.500 Kč do 20.000 Kč a zákaz řízení na šest měsíců až jeden rok.

V případě, že Vám bude naměřeno od 0,3 do 1 promile, mimo zmíněnou pokutu Vás čeká rovněž 6 trestných bodů v rámci bodového systému a odebrání řidičského oprávnění až na jeden rok. V obou případech se však ještě pohybujete na úrovni přestupku.

Avšak v okamžiku, kdy je zjištěna hranice alkoholu v krvi nad 1 promile, jedná se již o trestný čin ohrožení pod vlivem návykové látky. Takové jednání je pak řešeno před trestním soudem, přičemž není vyloučen ani trest odnětí svobody.

Důležité je rovněž zmínit, že existuje takzvaná fyziologická hladina alkoholu v krvi. Jedná se o hladinu alkoholu, která se v případě zjištění nehodnotí jako pozitivní test, jelikož zákon počítá s tím, že v krvi může alkohol přirozeně existovat i bez jakéhokoliv požití alkoholického nápoje, přičemž je její hranice stanovena na 0,24 promile. Pokud se tedy u osoby zjistí, že hladina alkoholu v krvi činí méně než 0,24 promile a nebude jinak zjištěno, že osoba alkohol před jízdou skutečně požila, hodnotí se orientační zkouška jako negativní.

Měli jste pozitivní zkoušku na alkohol nebo drogy?

Klienti v této situaci zvažují, jakou procesní strategii využít. My pomáháme rozhodnout se a získat jistotu ohledně dalšího postupu. Nepromlčel se váš přestupek?

Online advokát

A co v případě marihuany - THC

Všechny ostatní drogy s výjimkou alkoholu se měří v takzvané jednotce ng/ml (nanogram za mililitr), přičemž se tato hodnota získává oddělením krevního séra z odebrané krve řidiče.

Limitní hodnota pro přestupek v případě marihuany je stanovena poměrně striktně, a to na 2 ng/ml, přičemž pro trestný čin je hodnota stanovena na 10 ng/ml.

Co když odmítnu vyšetření?

Mnozí lidé se mylně domnívají, že mají právo na odmítnutí dechové zkoušky během silniční kontroly. To však není pravda podle samotného silničního zákona, který vyžaduje, aby se každý řidič na výzvu policie podrobil jak dechové zkoušce, tak krevnímu testu.

Odmítnutí vyšetření je rovněž přestupek, který může být postihnut peněžní pokutou od 25.000 Kč do 50.000 Kč, odebráním 7 trestných bodů a zákazem řízení na 1 až 2 roky.

Závěrem

Stále platí, že jízda pod vlivem návykových látek ohrožuje zdraví nejen samotného řidiče, ale i ostatních. Často se však stává, že lidé ani nevědí, že nějaké zbytkové stopy omamných látek v krvi z předchozího dne mají. V případě silniční kontroly pak hrozí zadržení řidičského průkazu a zákaz činnosti, tedy konec s ježděním. Zde se pak vyplatí zkoumat, zda existují podmínky pro uplatnění takto represivního přístupu, případně co nejvíce snížit dobu zákazu řízení.

Naše advokátní kancelář má zkušenosti nejen s obhajobou řidičů v trestním, tak i přestupkovém řízení. Pomůžeme Vám dosáhnout co nejpříznivějšího výsledku. Naše služby jsou dostupné po celé České republice prostřednictvím Online advokát.

Využijte našich služeb, jsme tu právě pro vás.

Kontaktujte nás

Prezentované názory nejsou právní službou a nenahrazují právní radu v konkrétní věci. Jedná se o soukromé názory autora článku, nikoliv o vyčerpávající analýzu příslušné problematiky. Pokud řešíte konkrétní právní problém, obraťte se na nás pro další informace.

JUDr. Jan Fila

JUDr. Jan Fila

Studoval na právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Po studiu působil od roku 2012 jako advokátní koncipient v advokátní kanceláři v Olomouci a následně v Brně, kde po složení advokátní zkoušky v roce 2016 začal působit jako advokát. V roce 2014 složil rigorózní zkoušku na Masarykově univerzitě v Brně v oboru pracovního práva. Hovoří anglicky. Jan se zajímá především o právo občanské, trestní, pracovní a správní.

Další články